Odškodné při pádech

Rubrika: Právo

S nastupujícími mrazy narůstá počet osob zraněných při pádu na neupraveném, zasněženém a zledovatělém chodníku. Podle § 27 odst. 3 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odpovídá za stav chodníku jeho vlastník. Protože je ale vlastníkem chodníků ve většině případů obec, leží odpovědnost za vznik případné škody, kterou chodec utrpí, právě na ní.

Přímá odpovědnost za škodu způsobenou pádem chodce na zledovatělém chodníku vyplývá z občanského zákoníku, který stanovuje odpovědnost každému, kdo škodu způsobí porušením právní povinnosti. Tato právní povinnost je spatřována právě ve výše zmíněném zákoně s ohledem na povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám zejména na zdraví a na majetku ve smyslu § 415 občanského zákoníku.

Bohužel se ale v praxi setkáváme s případy, kdy se chodec zraní na chodníku, obrátí se na majitele komunikace, ten jej dále odkáže na jednání s pojišťovnou a pojišťovna začne od chodce žádat až téměř nesplnitelné množství dokumentace či svědeckých výpovědí. Nakonec vše skončí tak, že pojišťovna klientovi zašle naoko lítostný dopis s tím, že je nastalá situace mrzí, ale nemůže mu pomoci.

Sdružení Spotřebitel.net v těchto případech radí, aby se takto poškozený chodec nedal odbýt a opětovně se obrátil na majitele komunikace se svým nárokem. Majitel komunikace podle našeho názoru nemůže přenášet důsledky nedokonalé pojistné smlouvy na občany. Na odškodné při pádech na zmrzlém chodníku má spotřebitel právo!

Právní oddělení Spotřebitel.net

Odškodné při pádech