Výměna kotlů

Rubrika: Hospodaření

Od 1. září 2022 nebude podle platného zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech kotle na pevná paliva (10–300 kW), tedy kotle 1. a 2. emisní třídy. Doba se zdá dlouhá, ale s ohledem na vstupní náklady je třeba připravit se na výměnu včas.

Již od loňského roku mohou být na českém trhu prodávány jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou pouze kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 emisní třídy nahradí jednotné požadavky na ekodesign. Zároveň s tím probíhá novela zákona o ochraně ovzduší, která zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

Proto také Ministerstvo životního prostředí odstartovalo projekt Kotlíkové dotace, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle. Ty mohou být na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, dále je lze nahradit tepelným čerpadlem, plynovým kotlem nebo solárním systémem.

Lokální vytápění domácností se velkou měrou podílí na znečištění ovzduší. Látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů je podle odhadů MŽP v naší zemi přes 350 tisíc. Cílem dotačního programu tudíž je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice.

Kde získáme dotaci

Dotace budou žadatelům poskytovat kraje, které se musí do 30. září letošního roku přihlásit na Státním fondu životního prostředí (SFŽP) o prostředky z operačního programu Životní prostředí. Kraje mají velké možnosti pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Neměnnými podmínkami však jsou – výše dotace, povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla a povinná mikroenergetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Naopak to, jestli kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli, nebo přímo dodavateli, nebo doplatí-li zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.

Výše dotace a na co ji dostaneme

Výše dotace je odstupňovaná podle nového zdroje tepla. Kotel výhradně na uhlí získá 70 %, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel – 75 % – a kotle pouze na biomasu a tepelná čerpadla pak dostanou 80 % nákladů. Přičemž na nový uhelný kotel je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší. Na výši dotace má rovněž vliv umístění nemovitosti v rámci znečištěných lokalit. Oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu.

Veškeré nové kotle musí splňovat parametry minimálně 5. emisní třídy s několika dalšími zpřísněními (dle podmínky směrnice o ekodesignu). Maximální náklady, ze kterých bude vypočtena dotace, mohou být 150 000 Kč (tedy maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při maximálním procentu dotace 85 %).

Dotaci dostaneme na:

  • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci včetně souvisejících stavebních prací,
  • novou otopnou soustavu včetně souvisejících stavebních prací,
  • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč),
  • rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravu spalinových cest,
  • služby energetického specialisty, pořízení Průkazu energetické náročnosti budov a na projektovou dokumentaci.

Profesionální instalace

Tepelné zdroje, které využívají obnovitelnou energii, například kotle na pelety, dřevo, biomasu, solární systémy či tepelná čerpadla, smějí být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři s platným osvědčením. Pokud tomu tak není, nebude dotace uznána. Dále – kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle.

Podporu je možné poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, například kotlem na pevná paliva a kotlem na zemní plyn, elektrokotlem apod., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. Podporované tepelné zdroje jsou uvedeny v závazném seznamu vedeném SFŽP. Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu Státního fondu životního prostředí zapisovat tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn a kotle na tuhá paliva. Podrobné informace o kotlíkových dotacích od A do Z najdete v Informačním zpravodaji operačního programu Životní prostředí Priorita na www.sfzp.cz.

www.ekologicke-kotle.cz, www.sfzp.cz, www.ceska-peleta.cz, www.viessmann.cz, www.agromechanika.cz, www.vzduch-voda.cz

text: Helena Štětinová
foto: Shutterstock a archiv firem

Výměna kotlů

Výměna kotlů