Kam s odpadem z domácnosti

Rubrika: Hospodaření

Rekreační sezona pomalu klepe na dveře a mnohý z majitelů víkendové nemovitosti už možná přemýšlí, jak se během ní legálně zbavovat vyprodukovaného odpadu.

Pravděpodobně největší objem odpadu se na chatách a chalupách vytvoří při péči o zahradu. Ostříhat stromy, posekat trávu, vyplít záhony, shrabat listí. Biologického odpadu tak vzniká nepočítaně. Část je možné využít do kompostu, větve zpracovat a připravit na podzimní či zimní otop, případně je ponechat dětem na letní táboráky.
Se směsným odpadem je nutné zamířit k popelnici nebo kontejneru, další zbytková produkce z provozu rekreační domácnosti včetně stavebních materiálů má své místo ve speciálních kontejnerech, sběrném dvoře či na spádové skládce.

Zbytky z kuchyně lze zkompostovat

Rostlinný odpad a bioodpad

Rostlinný odpad můžete kompostovat na svém pozemku v kompostéru a využít ho v podobě zralého kompostu při pěstitelské činnosti. Můžete ho rovněž odkládat do pytlů či nádob pro bioodpady, jejichž svoz organizují jednotlivé obecní úřady. Ty následně zajišťují jeho drcení a další využití, například v bioplynových stanicích.
Do biodpadu patří i drobnější větve, zpravidla do centimetrového průměru, piliny, které předem vložíte do papírového pytle, nebo krabice, tráva a listí. Na úložiště nepatří silné větve, pařezy, uhynulá domácí zvířata a odpad z kuchyně.
Do zahradního kompostu můžete přidávat také suché pečivo, zbytky mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, čaj apod. Nesmí do něj přijít zbytky mastných jídel, ani maso, tuky či kosti.

Směsný komunální odpad

Na základě zákona o odpadech je každá obec povinna zajišťovat svoz komunálního odpadu. Platit a využívat ho jsou povinny všechny osoby trvale hlášené v obci, u rekreačních objektů se poplatek shoduje s částkou za jednu osobu. Odpad můžete vkládat buď do vlastní popelnice, nebo popelnice či kontejneru přistaveného obcí.
Jedná se o všechny odpady mimo kompostovatelných zbytků, stavebního materiálu, nebezpečného a tříděného odpadu. Popel byste měli vkládat jen do plechové nádoby, u plastové popelnice hrozí v případě vsypání nevychladlého popele její vznícení.

Kuchyňský odpad z rekreační
domácnosti se od toho, který
vyprodukujete doma, nijak neliší

Tříděný odpad

Samostatnou kapitolu tvoří tříděný odpad, který se ukládá do dobře známých barevných kontejnerů. Vkládáte do nich zvlášť papír, plasty a nápojové kartony, sklo, lehký kov. Některé obce zřizují i kontejnery na bioodpad.
Spíše v režii různých charitativních spolků jsou kontejnery na textil a obuv, kam lze vložit čisté a neroztrhané oblečení a obuv, které je prostřednictvích těchto organizací nabídnuto znevýhodněným osobám, například bezdomovcům nebo těm, kdo v důsledku živelné katastrofy přišli o svůj domov.

Netříděný odpad

Další službou, kterou obce pro svoje občany i chataře a chalupáře zajišťují, je velkoobjemový kontejner na domovní odpad. Může být přistaven na veřejném místě několikrát v roce anebo také trvale umístěn ve sběrném dvoře. Do takovéhoto kontejneru je možné uložit starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textil, sanitární vybavení a jiný odpad z domácností.
Ukládat se do něho nesmí plasty, papír, pneumatiky, elektrospotřebiče, stavební suť, kovy a nebezpečné materiály.

Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem jsou myšleny zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, výrobky z PVC, chemicky znečištěné obaly, spreje, léky, monočlánky, olověné akumulátory, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, zbytky barev, lepidel a další podobné látky.
Odevzdejte je ve sběrném dvoře nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu. Pokud máte prošlé léky, vraťte je do lékárny.

Výrobky podléhající zpětnému odběru

Nakonec se zastavíme u použitých výrobků, jako jsou elektrozařízení, tzn. malé i velké domácí elektrospotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, solární panely, elektrické a elektronické nástroje, elektrické hračky a vybavení pro volný čas a sporty, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, osvětlovací zařízení včetně výbojek a zářivek, dále pneumatiky a motorové oleje. Ty lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře. Elektrospotřebiče je potřeba odevzdávat vždy kompletní a nedemontované. Za zpětný odběr nic neplatíte, je už zahrnut v ceně výrobku.

Stavební suť

Renovovali jste svoji nemovitost? Pak máte nejspíš na zahradě velké množství takzvané stavební suti. Tou je například beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolace atd.
Možnosti likvidace takovéhoto odpadu jsou následující: můžete s nimi, samozřejmě po dohodě s obcí, zpevnit příjezdové komunikace k chatové osadě či chalupě. Tato možnost je ale pouze v případě, že vyvážíte jen kamennou drť, případně cihly a zeminu. V opačném případě musíte odvézt takovýto odpad na spádovou skládku komunálního odpadu.

Text: René Flášar
Foto: Shutterstock

Kam s odpadem z domácnosti