Údržba pozemků

Rubrika: Právo

Jezdím ráda na výlety a často vídám u cest ladem ležící pozemky, někdy i značně rozlehlé, plné vysokých plevelů. Jejich semena vítr jistě roznáší do okolních dobře udržovaných zahrádek. Když se zeptám, proč je to tak a komu plocha patří, slýchám často, že jde o soukromé pozemky. Tito vlastníci (nebo i obec) nemá povinnost své pozemky udržovat?
(Q. V, Náchod)

justicia

Povinnost udržovat pozemek má nepochybně jeho vlastník. A to především tehdy, pokud by bylo ohroženo právo jiného. Ust. § 127 občanského zákoníku stanoví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Je však velmi obtížné sankcionovat neposekaný pozemek, i když to má negativní důsledky na sousední pozemky, protože tyto důsledky se těžko prokazují a každý má jiný názor na škodlivost plevelů. Podle mého názoru však obec k postihu nějaké možnosti má.

1. Především je možné,že by vtomto případě mohlo jít o správní delikt, neboť v ustanovení § 58 odst. 2 zákona o obcích je uvedeno, že obec může uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč právnické osobě a fyzické osobě (která je podnikatelem), která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, jenž užívá nebo vlastní, takže narušuje vzhled obce.

2. Dále pak je v ust. § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích stanoveno, že se přestupku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

3. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. v § 3 odst. 1) říká, že hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.

4. Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/ 2004 Sb. také určuje jisté povinnosti vlastníkům či uživatelům pozemků. V ust. § 3 odst. 1 stanoví povinnost vlastníka pozemku, který pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastníka pozemku nebo objektu nebo osoby, která pozemky či objekty užívá z jiného právního důvodu, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Podle tohoto zákona může být uložena pokuta za porušení této povinnosti až do výše 30 tis. Kč fyzické osobě a právnické osobě až 500 tis. Kč.

Obec sama nemůže upravit povinnost vlastníků pozemky posekat. Ústavní soud již rozhodl v případě obecní vyhlášky obce Kořenov (Pl. US 35/06), která řešila udržování čistoty veřejných prostranství a mimo jiné přikazovala vlastníkům pozemků v určitém období posekat trávníky, a tuto vyhlášku zrušil. Podle Ústavního soudu překročilo město své kompetence a stanovilo povinnosti, které jsou již obsažené v zákoně.

Samozřejmě výše uvedená ustanovení zákonů nelze použít v každém případě, aleje nutné posuzovat každý případ jednotlivě. Nicméně lze doporučit všem, kdo se cítí poškozeni takovým jednáním, či spíše nekonáním souseda, obrátit se o pomoc na obec.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Údržba pozemků