Hasicí přístroje

Všude, kde je riziko vzniku požáru, by neměl chybět hasicí přístroj. Pro účely domácnosti nebo rekreačního objektu jsou určeny přenosné hasicí přístroje.

Na základě vyhlášky z roku 2008 musejí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) vybaveny přenosnými hasicími přístroji. Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před 1. 7. 2008, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do starších objektů.
Zdrojem nechtěného ohně bývá topidlo na tuhá paliva, elektrická rozvodná skříň nebo některé práce v dílně, jako je svařování či opracování kovů bruskami. Rozhodující pro úspěšné použití malých hasicích přístrojů je jejich použití v zárodku požáru. Rozhodně se s nimi nepouštíme do rozsáhlejšího požáru střechy. Jakým hasicím přístrojem tedy vybavit svou chatu či chalupu?

Druh hasiva

Hasicí přístroje dělíme podle typu náplně na pěnové, vodní, práškové, sněhové a halotronové. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky. Každý typ náplně je vhodný pro určité třídy požáru (podle druhu hořlaviny), pro jiné je vhodný méně a některé jsou zapovězeny zcela. Například pěnové a vodní přístroje se nesmějí použít k hašení elektrického zařízení pod proudem. Z tohoto pohledu se pro účely domácností jeví jako nejuniverzálnější práškový hasicí přístroj, který je určen pro třídy A, B i C. Ostatní typy jsou určeny třeba jen pro dvě nebo dokonce jen jednu třídu požáru, ale jsou zase vhodnější pro některé speciální situace.

Hasicí schopnost

Přístroje pro domácnost musejí mít hasicí schopnost minimálně 34A, pro ostatní objekty a garáže 183B. Hasicí schopnost 34A znamená, že přístroj v rámci zkoušek v autorizované zkušebně dokázal uhasit hranici z dřevěných hranolků o délce 3,4 m šířce 0,5 m a výšce 0,56 m. Hasicí schopnost 183B znamená uhasit v kruhové vaně celkem 183 litrů směsi hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti.
Schopnost uhasit požár určité velikosti souvisí s množstvím náplně, které se udává v kilogramech. Malé hasicí přístroje s náplní o hmotnosti 1–2 kg jsou určeny především pro motorová vozidla. Pro splnění vyhlášky jsou vhodné až přístroje (práškové) s náplní 6 kg. Pokud mají minimální hasicí účinek udaný kódem 21A, 183B, C, jsou vhodné pro garáže a ostatní stavby. Pro rodinné domy je nutné označení alespoň 34A, 233B, C.

Použití přístroje

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Pamatujte na to, že nejvhodnějším hasivem na hašení požáru pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu! K tomu je hodí práškový hasicí přístroj, jehož nevýhodou je však nutnost odstraňování hasební látky z hašených ploch. Voda pro změnu může poničit některé materiály, především papírové listiny.

Umístění hasicího přístroje

Hasicí přístroj musí být snadno viditelný a volně přístupný. Umisťujeme ho tam, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru. Přenosné přístroje se dávají na stěnu tak, aby rukojeť byla nejvýše 1,5 m nad zemí. Přístroje na podlaze musejí být zajištěny proti pádu.

Text: Tomáš Krásenský

Foto: archiv firem

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje