Poraďte si s dlužníkem

Neschopnost či neochota splácet dluhy může nepříjemně poznamenat vztahy mezi příbuznými a přáteli. Problémům s dluhy však lze předcházet a existují i účinné způsoby pro jejich řešení.

Půjčit peníze někomu z rodiny či blízkých přátel a pak marně čekat na dohodnuté splátky se může stát noční můrou. Jestliže dlužník splatit závazky nemůže, je ještě stále možné očekávat, že se jeho situace zlepší. I v takovém případě byste však měli znát všechny možnosti, jak dostat své peníze zpět. Bez následujících informací se neobejdete zejména v případě, kdy dlužník půjčku vrátit nechce.

Smlouva je základ

Základní prevencí vzniku takové situace je dobře napsaná smlouva o zápůjčce (pozor, je třeba rozlišovat termíny zápůjčka, výpůjčka a úvěr). Nejlépe od advokáta, kterého je však nutné vybrat mezi těmi zkušenými a v psaní smluv zběhlými. Nevyplatí se to však u malých půjček, kdy může být odměna pro advokáta neúměrná výši půjčované částky. V těchto případech postačí smlouva, sepsaná například s pomocí vzorů smluv, které jsou běžně a zdarma dostupné na internetu.
Relevantním předpisem upravujícím většinu typů smluv, které nás budou zajímat, je tzv. nový občanský zákoník, účinný od roku 2014. V souladu s ním si tedy mohou smluvní strany vzájemně dohodnout cokoliv, pokud to neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek a donucující ustanovení zákona (například zda smlouva nepoškozuje jednu stranu nebo se nežádá nemožné plnění).
Ve smlouvě je důležité jasně označit strany (zapůjčitel a vydlužitel, případně jinak věřitel a dlužník). Jasná identifikace obou stran je nutná pro případný soud. Zahrnuje jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště. Žádná ze smluvních stran nesmí být jakkoli zaměnitelná s někým jiným.
Je samozřejmě možné půjčit peníze i právnické osobě (spolek, firma, občanské sdružení, nadace apod.). Smlouva zůstává stejná, ale je důležité uvést název právnické osoby, identifikační číslo osoby (IČO) a sídlo v přesné shodě s údaji v obchodním rejstříku.
Za právnickou osobu jedná její zástupce a ve smlouvě proto musí být uvedeno, kdo právnickou osobu zastupuje, tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa trvalého bydliště zástupce.
Ve smlouvě musí být rovněž jasně uvedeno, k čemu se strany zavazují a co je předmětem smlouvy u zápůjčky, například tedy to, že jedna smluvní strana půjčuje druhé určitou částku peněz a druhá strana se zavazuje je vrátit k určitému datu. Jinak platí, že smlouva o zápůjčce se dá vypovědět do šesti týdnů, neujednají-li si strany jinak. Částka, která je předmětem závazku, musí být ve smlouvě přesně stanovena.

Podpisy můžou být ověřené, ale platí i neověřené

Obsah smlouvy obě strany stvrdí svými podpisy. Pokud jsou podpisy úředně ověřené (na poště, obecním úřadě, u notáře či u advokáta), nebude je moci nikdo zpochybnit. Smlouva bude platná i s neověřenými podpisy, ale v takovém případě je dobré podepisovat před svědky, pokud možno neutrálními (např. soused, starosta). Smlouva by měla být vyhotovena pro obě strany a oba stejnopisy by měly mít ověřené podpisy.
Věrohodnost smlouvy posiluje sešití jednotlivých listů k sobě, přelepení a parafování přelepky. Pak je jasné, že ze smlouvy nikdo nic nevyndal a nikdo k ní nic nepřidal.
Smlouva může být uzavřena bezúročně, ale i s dohodnutou výší úroku. Pozor však, příliš vysoký úrok by mohl být považován za lichvu a smlouva by mohla být napadena z hlediska platnosti.
Je dobré vědět, že zákon omezuje výši předávané částky v hotovosti na 270 tisíc korun. Vyšší částku je nutné řešit bezhotovostním převodem.

Když dlužník neplatí

Pokud se nemůžete svých peněz domoci, lze se obrátit na advokáta, který peníze na základě výše popsané smlouvy vymůže. Můžete se ovšem sami obrátit rovnou na soud. Předtím však písemně vyzvěte dlužníka k plnění a pro soud si pak připravte důkaz ve formě kopie výzvy, podacího lístku a dodejky.
Jak postupovat? Je nutné oslovit místně příslušný soud, tedy soud, v jehož obvodu je bydliště dlužníka (některý z okresních soudů, obvodních soudů v Praze nebo Městský soud v Brně). Písemná žaloba musí obsahovat název soudu, k němuž se obracíte, údaje o žalobci a žalovaném a uplatňovaný nárok. Tím je zaplacení dlužné částky s příslušenstvím, což jsou v tomto případě úroky z prodlení. Následuje popis stavu, který by měl zmiňovat splnění závazku věřitele a nesplnění závazku dlužníka ani přes výzvu k plnění.
Žalobu je nutné podpořit důkazy, tzn. přílohami v podobě opisu smlouvy a písemné výzvy dlužníkovi včetně podacího lístku a dodejky.
Poté uvedete, že s ohledem na výše uvedené navrhujete, aby soud vydal rozsudek na zaplacení dlužné částky včetně úroků a případných nákladů na řízení. Můžete soudu rovněž navrhnout výslech svědků, kteří mohou okolnosti, uzavření a plnění smlouvy potvrdit.
Jakmile soud rozhodne, musí rozsudek nabýt právní moci (obvykle 15 dnů) a vykonatelnosti (dalších 15 dnů).
Neplatí-li dlužník i nadále, je nutné zahájit výkon soudního rozhodnutí. Znamená to obrátit se na exekutora (podle vašeho výběru) a podat exekuční návrh. V něm se zopakují údaje jako na žalobě s tím, že místo žalobce je oprávněný a místo žalovaného je povinný. V návrhu v krátkosti shrnete závazek povinného a jeho neplnění, rozhodnutí soudu a konstatování, že dlužník ani přesto neplatí. Exekutorovi je nutné rovněž zaslat rozsudek s doložkou právní moci a vykonatelnosti. Exekutor u příslušného soudu vše ověří a pak může vydat exekuční příkaz.
Ještě jednodušší než podání žaloby je obrátit se na soud s elektronickým platebním rozkazem. Můžete využít webovou aplikaci ministerstva spravedlnosti ePodatelna (https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do), která vás intuitivně navede k vyplnění příslušných formulářů. Pokud se však tento rozkaz nepodaří soudu doručit žalovanému do vlastních rukou nebo pokud proti němu žalovaný podá odpor, nezbude než pokračovat formou klasického soudního řízení.

Text: Jan Lžičař, Richard Guryča
Kresba: Jiří Novák

Uložit

Poraďte si s dlužníkem