Problémy s krbem

Rubrika: Právo

Nechali jsme si předloni v létě postavit krb s horkovzdušným vytápěním. Práce i materiál byly zaplaceny, ale při topení začal unikat kouř a vymalované stěny zčernaly. Loni zjara přijela po několika telefonických žádostech firma závadu odstranit. Na podzim se po zatopení vyskytly stejné potíže. Do dnešního dne nebyla závada odstraněna ani po desítkách telefonických urgencí. Jak máme dál postupovat?
(J. H., Písek)

Problémy s krbem

Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc zhotovená na zakázku při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné.

Záleží na tom, co bylo dohodnuto

U zhotovení stavby je záruční doba tři roky. U některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však osmnáct měsíců. Záruční doba může být ovšem delší, záleží na tom, co se dohodlo ve smlouvě o dílo.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, jste oprávněn požadovat její bezplatné odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, máte právo na zrušení smlouvy a požadovat uvedení do předchozího stavu.

Totéž právo vám přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůžete věc řádně užívat. Jestliže jde o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

Uplatnit práva v záruce

Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době, jinak zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

Jestliže zhotovitel na telefonické urgence nereaguje, upozorněte ho na zjištěné vady a na jeho odpovědnost za vady doporučeným dopisem a vyzvěte ho ke splnění jeho povinnosti v přiměřeně poskytnuté lhůtě. Pokud by opravu a uvedení do řádného funkčního stavu v dohodnuté lhůtě neprovedl nebo odmítl provést, musel byste se obrátit se žalobou na soud.

Samozřejmě nevím, co je příčinou vadné funkce, možná se problémy vyskytují vinou komína. V té souvislosti upozorňuji, že zhotovitel je odpovědný za vadu i v tom případě, že vás neupozornil na nevhodný komín.

www.epravo.cz

Problémy s krbem