U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Položit dlažbu nebo postavit plot zvládnete sami

Kategorie: Zahradní inspirace – zahrada od jara do podzimu | Autor: Jiří Savinec a Karel Štech

Než začneme

Je velmi účelné pracovat podle, třeba i velice jednoduché, projektové dokumentace, které předchází směrové a výškové zaměření stavby. Pakliže to lze, je výhodné pracovat s tzv. vyrovnanou bilancí zemin. To znamená uvažovat s tím, aby zemina vykopaná na stavbě byla na stejné stavbě opět použita.

Osazení obrubníků a palisád

Dovolují-li to dispoziční poměry, doporučujeme při osazování respektovat skladebné moduly dlažby, aby se při dláždění krajní plochy dalo využít polovičních a krajových kamenů a nebylo nutné provádět dořezávání nebo doštípávání. Obrubníky a palisády se osazují do 8 – 10 cm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Souběžně s osazováním se provádí betonová opěrka. U palisád je nutné betonovou opěru provést do 1/3 výšky palisády. Rovnoměrné a svislé osazení palisád je účelné zabezpečit pomocí dočasného vyklínování.

Ruční pokládka dlažby

Postup pokládky je třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy. Přísun kamenů a jejich pokládka se provádí z již položené dlažby. Při pokládce je nutné dbát na rovinatost spár a jednotlivé kameny pokládat na sraz. Spára mezi dlažbou se další činností (vyrovnáním, hutněním) vymezí do své optimální šířky 3 mm. Nestandardní detaily, např. u vpustí a okolo sloupů, řešíme dořezáním, případně štípáním dlažby. Jako poslední fáze pokládky dlažby se provádí dvojí hutnění pomocí vibrační desky, která je opatřena speciálním plastem. Po prvním hutnění se provede zapískování spár křemičitým pískem o velikosti zrn 0 – 2 mm, následuje druhé hutnění dlažby, poté zapískování spár a konečné zametení plochy. Hutněním se srovnávají přípustné výškové výrobní tolerance jednotlivých kamenů. Základní doporučení pro výstavbu opěrných zdí z prvků BEST Před zahájením výstavby každé opěrné zdi je třeba nejlépe ve spolupráci se statikem pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku opěrné zdi, namáhání a síly, které budou na opěrnou zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada. Statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika. Obecně platí, že na vybetonovaný základový pás, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce, se po vrstvách v potřebné skladbě osazují jednotlivé betonové tvarovky. Případně se ve vzdálenosti 2 – 3 m provádějí svislé ztužující prvky. Tyto ztužující prvky se vytvoří pomocí ocelové výztuže (žebírkové oceli o průměru 10 – 20 mm), která prochází základovým pásem a dutinami tvarovek. Po osazení výztuže se dutiny tvarovek vyplní betonem. Tvarovky BEST – MAESTA jsou proti příčnému posuvu zajištěny tvarem ložné plochy. Rustikální vzhled této tvarovky a charakter přírodního lomového kamene pak vzniká štípáním jednotlivých prvků na místě stavby. Tvarovky BEST – VARIO, BEST – BALUSTRA, BEST – KASKÁDA a BEST – LARGO lze po osazení plastovými dny vyplnit zeminou a osázet zelení.

Základní doporučení pro výstavbu plotů z tvarovek BEST

Plotové prvky BEST – NATURA se osazují na běžný betonový základový pás, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Do základového pásu se uloží ocelové pruty (žebírková ocel) o průměru 10 – 20 mm tak, aby z něho vyčnívaly cca 300 mm a byly připraveny na provázání se svislou výztuží plotu. Tvarovky BEST – NATURA se osazují do cementové malty, případně do stavebního lepidla na dlažby s deklarovanou mrazuvzdorností. Další řady tvarovek se kladou na sebe většinou na vazbu již na sucho. Po vyzdění plotu se do dutin tvarovek vloží ocelové pruty (žebírková ocel) o průměru 10 – 20 mm v celé výšce plotové zdi nebo plotového pilíře. Dutiny tvarovek se vyplní betonem třídy B15 (poměr cementu a písku 1 : 3). Uložený beton je třeba řádné zhutnit, nejlépe vpichy ocelovou tyčí. Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod 5 °C a tvrdnoucí beton nesmí být vystaven účinkům mrazu. Zákrytové desky pilířů a zdí se osazují do cementové malty nebo do 2 – 4 mm silné vrstvy mrazuvzdorného stavebního lepidla. Mezi zákrytovou deskou a výplňovým betonem je třeba ponechat dutinu o výšce cca 50 mm jako prostor pro kondenzaci vzdušné vlhkosti. Prostupy a otvory se provádějí pouze řezáním nebo vrtáním. Uchycení plotové výplně k pilířům se provádí volným šroubovým spojem ke kotevnímu železu, které prochází výřezem v tvarovce. Kompletní informace naleznete v katalozích BEST, a.s.

Základní doporučení pro pokládku dlažby BEST

Podkladní vrstvy

Z hlediska výsledné a nadčasové kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladních vrstev nejdůležitější fází celé výstavby. Sebekvalitnější dlažba nemůže suplovat jakékoliv nedostatky a nekvalitu v podkladních vrstvách.

Řádně zhutněná pláň a řádně zhutněné podkladní vrstvy jsou základními podmínkami pro kvalitně provedenou spodní stavbu s dlouhou životností. Skladba podkladních vrstev je vždy odvislá od konkrétních geologických poměrů a předpokládaného zatížení budoucí plochy.

Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce 10 – 15 cm. Předejdeme tak nebezpečí “propadání” dlažby v budoucnosti. Podkladní vrstvy se provádějí ve spádu budoucí zpevněné plochy. Vlastní urovnání kladecí vrstvy se provádí pomocí dřevěné latě nebo hliníkového pravítka přes vodicí lišty. Kladecí vrstvu je nutné výškově nadsadit o 5 – 8 mm, neboť při konečném hutnění zadlážděného krytu dojde ke zhutnění kladecí vrstvy, tudíž k poklesu její vrchní úrovně.

Obr. – Ukázky složení podkladních vrstev

BEST, a.s.

Rybnice 148, 331 51 Kaznějov

tel.: 373 333 224-5

e-mail: best@best-as.cz

www.best-as.cz

BEST, a.s., největší výrobce a dodavatel betonových stavebních prvků pro

komplexní pojetí venkovní architektury

v ČR s nejlepšími cenami

Položit dlažbu nebo postavit plot zvládnete sami