Obnova kleneb

Klenby jsou náročné historické konstrukce. Během své existence bývají ohroženy různými vlivy a degradačními procesy, které ovlivňují jejich životnost.

Klenba Česká placka před vyspárováním – statek Kostelní Myslová

Vlivy ohrožující klenby

Těmito vlivy mohou být například účinky vnějšího zatížení, nepřiměřené mechanické namáhání, nebo vlivy klimatického charakteru.

V tomto zemědělském objektu letos proběhne rekonstrukce; postupnou destrukci kleneb způsobilo porušení střechy a následně působení deště a mrazu

Klimatickými vlivy se rozumí působení sněhu, větru, zvýšení vlhkosti stavebního materiálu, nebo její kolísání, dále zvýšené namáhání a degradace materiálů mrazovými cykly a patří sem i ohrožení stavby výskytem vegetace a jejím nekontrolovaným růstem.

Z mechanických příčin mohou ohrožovat klenby neuvážené zásahy do nosného systému klenby, které působí jejich pokles nebo posun, dále nepřiměřené zvýšení zatížení, nebo jeho nepříznivé rozmístění na rubu klenby.

I tento pas lze opravit zmiňovaným postupem

V případě, že některé namáhání přímého nebo nepřímého charakteru nebo jejich kombinace překročí určitou míru, kterou jsou klenby schopny snést, končí často jako propadlé či jinak deformované, s trhlinami, vypadanými cihlami a kameny. Pak již nesplňují podmínku spolehlivosti, mechanické odolnosti a technické bezpečnosti, kladené na stavební konstrukce.

Detail svázání obvodového zdiva před vlastním zdviháním klenby

Riziko zřícení

U takto narušených kleneb se zvyšuje riziko, že bez odborného zásahu dojde ke kolapsu konstrukce a jejímu zřícení. Při kolapsu klenby je bezprostředně ohrožena bezpečnost a zdraví osob a zvířat a také další konstrukce. Mohou to být jak konstrukce svislé, do nichž byly klenby uloženy, tak i vodorovné, které nemusejí snést přitížení nárazem padající klenby. Při deformaci svislých stěn vynášejících více zaklenutí navíc může dojít k narušení a ohrožení kleneb, které byly v blízkosti zřícené části.

Klenby jsou cennou součástí historických staveb, v mnoha případech kulturních památek. Pokud podceníme signály, neřešíme jejich technický stav a dojde ke kolapsu, jsou vzniklé škody vysoké.

Postup prací po zajištění klenby zvedacím zařízením a odstranění násypu následuje mechanické proškrábnutí a vyčištění spáry

Zabezpečovací fáze

Poškozené klenby se dosud opravovaly spíše nadbetonováním rubových skořepin. Takový zásah klenbu neopraví, ale naopak při něm dojde ke změně průběhu normálových napětí v novém spřáhnutém dílci, rubová skořepina převezme hlavní část z původní funkce a výhod zděné klenby. Klenba je tím pak jako historická konstrukce zbavena své autentičnosti.

Rub klenby po přizvednutí. Pro rozepření je zde použito dubových klínků

V současné době lze ale opravit či rekonstruovat klenbu i jiným způsobem. K tomu je využíván technologický postup nového typu opravy, který má naše firma chráněn patentem PV 2015-184. Postup opravy je následující:

Po zjištění a odstranění příčiny poškození (narušení vlivy povětrností a mrazovými cykly, narušení vegetací, poklesem opěr klenby či vybočením stěn, ve kterých je klenba zapřena atd.) se pod klenbu rozmístí soustava zvedacích zařízení, působících kolmo k její ploše. Ta prvotně stabilizují klenbu při zabezpečovací fázi opravy konstrukce, kdy je třeba určit a odstranit příčinu vzniklých vad a poruch na konstrukci.

Po fixaci a přizvednutí klenby je občas nutné vyměnit poškozené cihly

Zabezpečovací fází se rozumí i zpevnění stěn nebo sepnutí objektu, v případě nestabilního stavu konstrukcí pod klenbou nebo po jejím obvodu.

Způsoby opravy

Ve chvíli, kdy jsou zabezpečovací práce hotovy, a je odstraněna příčina vzniku poruch, je možné začít klenbu přes soustavu propojených sítí přizvedávat, až dosáhne původního tvaru.

Bednění na klenbu Česká placka

Z rubu klenby se pak odstraní násyp (nejčastěji škvára, zbytky tašek ze stavby, půdovky, atd.). Rub klenby se následně zbaví uvolněných zbytků starého pojiva a spáry se vyplní novou maltou. Po vytvrdnutí malty se zvedací zařízení odstraní.

Vyzdívání klenby Česká placka

Tento způsob sanace lze uplatnit na porušené vyzdívané klenby libovolného tvaru, rozpětí i druhu deformace. Klenbě se takovým zásahem vrátí nejen původní tvar, ale obnoví se i její funkce a konstrukce neztrácí svou autentičnost. Spolehlivost takto opravené konstrukce splňuje podmínku kladenou na nosné konstrukce nebo jejich části a opravou je zpětně zajištěna stabilita a mechanická odolnost narušené klenby.

Klenba Česká placka po odbednění před omítnutím

Vzhledem k poměrně náročnému zákroku do statiky konstrukcí doporučujeme, aby se tohoto způsobu revitalizace kleneb ujala odborná firma s patřičnými zkušenostmi a vybavením.

www.klenby.cz

Klenba v síni Národního hřebčína Kopčany po omítnutí

TEXT: JOSEF ŠEFL

FOTO: ARCHIV

 

Obnova kleneb