U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kdy potřebujeme geometrický plán?

Kategorie: Právo | Autor: ing. Bohumil Kuba

Vnávaznosti na stať o využití katastru nemovitostí navazujeme dnes informací o možnostech tvorby a využití geometrických plánů při koupi nemovitostí.

Kupují-li chataři či chalupáři jen část pozemku, musí být pro jeho rozdělení vyhotoven geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Tyto geometrické plány nevyhotovují katastrální úřady (pracoviště), ale soukromé podnikatelské subjekty, například různé zeměměřické firmy, geodetické kanceláře apod. Jejich seznam je mimo jiné k nahlédnutí u územně příslušných zeměměřických katastrálních inspektorátů a je dostupný na internetu na adrese http://www.zememeric.cz.

Se souhlasem stavebního úřadu

Dělení (scelení) pozemku podléhá rozhodnutí stavebního úřadu, který musí s navrženou změnou souhlasit. Přitom je ale umožněno, že toto rozhodnutí není nutné, pokud podmínky pro něj jsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. Lze jen doporučit, aby souhlas s dělením byl vždy získán před vyhotovením geometrického plánu. Jde o to, aby prostředky nebyly vynaloženy zbytečně v případě, kdy by stavební úřad nepovolil realizovat předpokládaný stavební záměr vlastníka pozemku. Žádost o dělení (scelení) pozemku je nutno doložit vždy kopií z katastrální mapy, na které je vyznačeno navrhované dělení (scelení) pozemku. Tato kopie je vyhotovena ručně, reprograficky nebo výstupem z grafických počítačových souborů, pokud je katastrální mapa již zpracována v digitální formě. Může být vyhotovena v libovolném měřítku. Skutečnost, zda bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu, popř. jiné rozhodnutí nebo opatření k dělení (scelení) pozemku, bude zkoumat katastrální úřad při vkladu práva do katastru nemovitostí především proto, aby zjistil, zda účastník řízení není omezen rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti, která je předmětem právního úkonu.

Označení nových hranic

Při vyhotovení geometrického plánu nelze opominout ani předepsané označení lomových bodů nových hranic pozemku. Nelze je označit dřevěným kolíkem nebo krátkou železnou trubkou, ale řádným hraničním znakem. Může to být kamenný mezník s opracovanou hlavou, znak z plastu nebo železobetonový znak, všechny s hlavou nejméně 8x8x50cm. Vlastník pozemku si tak nejen spolehlivě vymezuje své vlastnictví, ale vytváří si dobré podmínky pro ochranu svých vlastnických práv. A do budoucna může zamezit i případným sousedským sporům o průběh vlastnické hranice. Pokud vlastník neoznačí hranice svých pozemků předepsaným způsobem, může je ka-tastrální úřad (katastrální pracoviště) dát označit na náklad vlastníka pozemku.

Plán nemá “záruční lhůtu”

Ověřený a potvrzený geometrický plán nemůže mít stanovenu žádnou “záruční lhůtu”. Zůstává v platnosti do té doby, pokud trvá soulad údajů jeho dosavadního stavu s aktuálními údaji katastru nemovitostí a návrh nového stavu geometrického plánu se nezměnil.

Tato doba může podle okolností trvat několik dnů, měsíců, popř. i let. Proto požadavky některých stavebních úřadů, dalších státních orgánů a orgánů územní samosprávy, aby geometrický plán nebyl např. starší než 1 či 2 měsíce, kterými podmiňují vydání svých případných rozhodnutí, nejsou opodstatněné. Soulad údajů dosavadního stavu geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí v potřebné době lze nejlépe ověřit a doložit aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Geometrický plán se vyhotovuje také pro zřízení věcného břemene k části pozemku v případech, kdy je nutné vymezit část pozemku např. pro účely chůze, jízdy, vedení vodovodního potrubí apod. Jeho vyhotovení nevyžaduje rozhodnutí o dělení pozemku a hranice vymezené části pozemku se označí v terénu jen na zvláštní požadavek účastníků. Tento plán je pouze přílohou smlouvy mezi dvěma vlastníky nebo osobami oprávněnými z právního vztahu k nemovitosti. V některém z příštích čísel vás seznámíme též se zápisy právních vztahů k nemovitostem, zejména s vkladem práva.

Kdy potřebujeme geometrický plán?