U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Co s bezohledným sousedem

Kategorie: Právo | Autor: JUDr. Pavel Kumprecht

* Náš soused, který má chalupu asi 10 m od naší usedlosti, si zhruba před rokem vybudoval garáž, v níž postupně vybagroval podlahu a potom v ní vystavěl nájezdní betonovou rampu. Celou akci provedl údajně jako “drobné stavební úpravy” na pouhé ohlášení na obecním úřadě. Přestože je sousedova chalupa vedena jako rekreační objekt (má stálé bydliště ve městě vzdáleném asi 10 km), stali jsme se postupem času obětí hluku nástrojů a benzinových výparů z této zjevně ilegální opravny automobilů, traktorů atd. Vyjádřili jsme nesouhlas s touto aktivitou, která m.j. porušuje dobré sousedské vztahy, ale nic platno. Majitelé okolních nemovitostí se k této situaci stavějí laxně s nevysloveným názorem: “Někdy bychom také mohli opravu potřebovat.” Poraďte, prosím, co lze učinit ve smyslu právní ochrany majitele nemovitosti, která je podle našeho názoru pro budoucí případný prodej znehodnocena.

(E. G., Praha)

Z dotazu vyplývá, že jste nebyl účastníkem řízení, jehož výsledkem bylo povolení stavby garáže a její následné přestavby a že uvedená stavba byla provedena jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud však bylo postupováno v souladu se zákonem – viz § 57 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – je nutno posledně uváděnou možnost vyloučit, neboť na základě ohlášení stavbu samostatné garáže povolit nelze. Jestliže však k tomu již došlo, bylo porušeno shora uvedené zákonné ustanovení tzv. jiným opatřením orgánu obce. Nejde totiž o správní rozhodnutí. Nápravy se v tomto případě můžete domoci od 1. 1. 2003 postupem podle § 127 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle něj totiž opatření orgánů obce v přenesené působnosti, které je v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem a v dalších vyjmenovaných případech, zruší krajský úřad, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, ve lhůtě stanovené krajským úřadem. Pokud byla stavba povolena ve stavebním řízení, měl jste být, vzhledem k vylíčeným okolnostem zcela nepochybně jeho účastníkem. Nebyl-li jste, došlo ke zkrácení vašich práv postupem orgánu veřejné správy a můžete se domáhat nápravy správní žalobou podle zákona č. 150/2003 Sb., soudního řádu správního. Jde však již o právně složité záležitosti, které by bylo vhodné předem alespoň konzultovat s advokátem.

Co s bezohledným sousedem