U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ČAS ENERGIÍ, ČAS ÚSPOR

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

Většina z nás se denně přesvědčuje o skutečnosti, že období, umožňující marnotratné zacházení s energiemi, se stává pouhou vzpomínkou. Realita je neúprosná a každá peněženka má své dno. Šetření se dnes stalo životní nutností.

Cílem programu Zelená úsporám je motivovat stavebníky k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech, ale také k investici do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Podporuje například kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhradu neekologického vytápění nízkoemisními zdroji na biomasu a tepelnými čerpadly a také instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb. Další část programu je zaměřena na výstavbu v pasivním energetickém standardu.

   Plánovaná výše prostředků vložených do programu dosáhne 25 mld. Kč a program je časově omezen do 31. prosince 2012.

   Program Zelená úsporám se zaměřuje na tři oblasti podpory. První oblastí je úspora energie na vytápění, druhou výstavba v pasivním energetickém standardu a třetí oblastí je využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění a přípravě teplé vody.

ÚSPORY NA VYTÁPĚNÍ

V této oblasti by finanční pobídka měla vést k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie). V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření – výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třiceti procentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů, respektive 600 Kč/m2 u bytových domů.

   V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižšíměrné potřeby tepla (40kWh/m2 u rodinných domů a 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů nebo 1500 Kč/m2 u bytových domů.

PODPORA PASIVNÍCH DOMŮ

Dotační program Zelená úsporám také přeje výstavbě nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů, respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě (150 000 Kč).

OBNOVITELNÉ ZDROJE

Poslední, v pořadí třetí oblast dotačního programu je zaměřena na podporu výměny stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech. Program dotuje též instalaci těchto zdrojů v novostavbách. Co se stávajících staveb týče (platí to ovšem i pro novostavby), tak program podporuje instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění. PODMÍNKY DOTACE

Získání podpory při výměně neekologického zdroje vytápění za zdroj na biomasu je podmíněno dosažením předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Nejvyšší částkou podporuje program instalaci kotlů na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, nižší částkou pak instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží. Stejnou částkou program Zelená úsporám podporuje instalaci zdrojů na biomasu v novostavbách.

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země – voda, vzduch -voda a voda – voda, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch – voda jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země – voda a voda – voda.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Při výběru elektrického spotřebiče hraje podstatnou roli jeho energetická třída. Není se čemu divit, protože rozdíly v účtech za elektřinu poznáte snadno. Podobná kritéria se ale vztahují také na domy. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a přehledné vyhodnocení domu z hlediska spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody a osvětlení. Od 1. 1. 2009 musí být povinně zpracován pro všechny nové budovy a také pro energeticky významné rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1 000m2, například při zateplování nebo výměně oken. Pokud je průkaz zpracován, dokládá se při prodejích a pronájmech budovy nebo její části. Provozovatelé budov s celkovou plochou větší než 1 000 m2, které jsou přístupné veřejnosti, jsou povinni průkaz viditelně vyvěsit. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy a posuzuje veškeré vstupní energie na systémové hranici budovy. Jde tedy nejen o vytápění a ohřev teplé vody, ale i ochlazení, osvětlení, větrání atd.

POD BIČEM LEGISLATIVY

Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (§6a) vzniká stavebníkům, vlastníkůmbudov nebo společenstvímvlastníků jednotek povinnost zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými českými technickými normami. Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí projektové dokumentace při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2.

PENÍZE NA PROJEKT

Žádáte-li o dotaci z programu Zelená úsporám, můžete využít doplňkové podpory na projekt (podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření) až do 31. 3. 2010, a to i přesto, že stanovený objem 50 milionů Kč byl již koncem ledna 2010 vyčerpán. O podporu na projekt můžete požádat v případě, že splňujete podmínky programu a úspěšně žádáte o jedno či více ze zmiňovaných opatření – zateplení, pasivní výstavbu či instalaci systémů obnovitelných zdrojů vytápění. Pro přiznání podpory na projekt je rozhodující datum podání žádosti o podporu na projekt a její současné podání s žádostí o investiční podporu. VÝHODY PENB

1. Jste-li majitelem budovy, tak z průkazu získáte informaci, zda můžete ušetřit za energie.

2. Včas odhalí chyby v projektu, které by se zákonitě projevily až v hotovém domě.

3. Hledáte-li kancelář nebo byt, podle průkazů snadno porovnáte, kolik bude stát provoz.

4. Prodáváte-li nemovitost, tak dům s nízkou spotřebou energie bude mít na trhu vyšší cenu.

5. Kupujete-li dům nebo byt, díky průkazu získáte další informace, například návrh konkrétních opatření pro dosažení úspornějšího stavu a vyčísluje návratnost vynaložených investic.

Popisy k obrázkům

Pokud je váš dům postaven podle současných energetických standardů, není co fiešit. V opačném pfiípadě je možné využít dotačního programu. KMB Sendvix.

Tepelné čerpadlo je z hlediska provozu velmi výhodné, dotace pomůže s pofiizovacími náklady. Vaillant.

Tepelné čerpadlo BoxAir je velmi účinný zdroj vytápění a teplé vody pro rodinné domy. MasterTherm.

V zatepleném domě s nízkými tepelnými ztrátami si většinu roku vystačíte s krbovými kamny na biomasu. Romotop.

ČAS ENERGIÍ, ČAS ÚSPOR