U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak splácet úvěr na dům

Kategorie: Právo | Autor: František Šejnost

PORADNA

Na základě novelizace zákona o daních z příjmu č. 168/1998 Sb., lze s účinností od srpna 1998 provést odpočet nezdanitelné částky ze základu pro výpočet zálohy na daň. V roce 1994 mi byl poskytnut úvěr na koupi domu od obce. Lze v tomto případě provést daňový odečet ve smyslu uvedeného zákona?

(S. M., Liberec)

Pro aplikaci tohoto ustanovení je rozhodující, jaký charakter má úvěr, poskytnutý na základě zmíněné smlouvy o úvěru. Podle ustanovení § 15, odst. 10 zák. č. 586/1992 Sb. lze od základu daně odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a úrokům z hypotečního úvěru banky, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních předpisů. Případně to může být i jiný úvěr poskytnutý stavební spořitelnou a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Je tedy zřejmé, že předmětný odpočet nelze provést, pokud je úvěr poskytnut jinak, než v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v platném znění, či v souvislosti s hypotečním úvěrem. Pokud vaše půjčka tento režim splňuje, lze odpočet provést při splnění dalších podmínek. Jde především o to, že tento úvěr je použit na financování bytových potřeb. Ve vašem případě se jimi rozumí mimo jiné též koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu. Základ daně může být snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil a bytový či rodinný dům užíval ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení manžela, svých potomků, rodičů nebo prarodičů. V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže poplatník předmět bytové potřeby vlastnil ke konci zdaňovacího období.

Jak splácet úvěr na dům