Investování není žádná věda

Rubrika: Hospodaření

Finanční trh je velice rozmanitý a nabízí mnoho možností, jak zhodnotit volné finanční prostředky. Každý investor má však jiná očekávání a různé postoje k riziku.

I drobný investor, který investuje jen malé částky, by měl vědět, že investování nemusí vždy přinést očekávaný výnos, a při špatném vývoji trhů může dokonce investor zaznamenat ztrátu. Je zde tedy zásadní rozdíl od spoření. U něj vždy víte, jaký bude přibližný výnos, protože úroková sazba je vám známa.

Proč investovat?

Motivem k investování je především výnos, který, ač není stoprocentně jistý, může být výrazně vyšší než u spořicích produktů. Zatímco peníze uložené na běžném účtu přinesou svému majiteli reálný úrok často nižší než jedno procento, v lepším případě pak dvě až čtyři procenta ročně, jedná-li se o spořicí či termínovaný účet, investice do podílových fondů či cenných papírů může vykázat roční výnos i několika desítek procent. A to již za riziko stojí.

Investujte s minimálním rizikem

Investování není žádná věda

Kdyby s investicemi nebylo spojeno žádné riziko, milionáři by se to mezi námi jenom hemžilo. Ve skutečnosti každá investice čelí mnoha rizikům, pro zjednodušení však budeme rizikem nazývat nebezpečí spočívající v tom, že skutečný budoucí výnos vaší investice bude odlišný od výnosu, který jste očekávali. Skutečný výnos může být nižší nebo dokonce záporný. Riziku se dá ale do určité míry čelit, a to i bez hlubších znalostí o investování.

Základním nástrojem v boji proti riziku je tzv. diverzifikace, neboli rozložení rizika. V investování totiž platí jedno základní pravidlo, a to nesázet vše na jednu kartu. Držení více druhů investičních aktiv snižuje rizikovost investice. Čím více se budou jednotlivá aktiva obsažená ve vašem portfoliu svými vlastnostmi vzájemně lišit, tím menší vykazuje portfolio rizikovost. Tedy investujte do různých aktiv s různou mírou rizikovosti, do různých regionů, oborů, v různých měnách apod.

Investujte pravidelně

Riziko investice lze také snižovat pravidelným investováním. Když se trhům nedaří a aktiva ztrácejí svou hodnotu, nakupujete za stejnou částku více aktiv (aktiva jsou levnější). Když se trhům daří, nakupujete sice dráž, ale roste hodnota vašich aktiv nakoupených v minulosti. Výsledkem je průměrování nákladů v čase. To nejhorší, co tedy může investor udělat, je v případě poklesů prodat svá aktiva. Naopak, mnohem výhodnější je levněji nakupovat další a čekat, až se trend obrátí.

Dalším spojencem investora je čas. S čím delším investičním horizontem počítáte, tím větší prostor má vaše portfolio ke zhodnocení. S časem roste pravděpodobnost výnosu, protože trhy mají na dlouhé časové periodě tendenci růst. Pokud tedy uvažujete o dlouhodobé investici, nebojte se do svého portfolia zařadit i rizikovější aktiva a čím delší je váš investiční horizont, tím vyšší váhu jim ve svém portfoliu dávejte.

Z výše uvedeného je patrné, že nejefektivnější variantou, jak postupně a dlouhodobě budovat svůj majetek, je pravidelné investování a držení aktiv ve svém vlastnictví po co nejdelší dobu.

Co ještě ovlivňuje investora

Investování není žádná věda

Prozatím jsme se zabývali pouze výnosem a rizikem. Investora ale mohou ovlivnit i jiné okolnosti investice, např. její likvidita. Likviditou nebo lépe stupněm likvidity rozumíme rychlost, s jakou lze předmětné aktivum bezztrátově přeměnit zpět na hotové peníze. Obecně nejméně likvidní jsou produkty, které jsou vázány na nějakou dobu spoření, která je dána buď ze zákona, nebo ji stanovuje instituce, která produkt poskytuje. Typicky například stavební spoření (6 let), penzijní připojištění či investiční životní pojištění (zpravidla do 60 let věku), termínované vklady (dle podmínek banky) apod. Naopak nejlépe likvidní aktiva jsou podílové listy podílových fondů a cenné papíry obchodovatelné na kapitálových trzích.

Důležité jsou zkušenosti

Význam pro investora mají také jeho zkušenosti a znalosti. Čím zkušenější budete, tím méně budete závislí na radách druhým a tím více budete chtít přebírat iniciativu v tvorbě vašeho portfolia. Pro investory začátečníky je však nejvhodnější variantou investice do otevřených podílových fondů. S ohledem na očekávaný výnos a postoj k riziku zvolí investor jeden nebo více podílových fondů a posílá na jejich účet zvolenou částku. O nic víc se starat nemusí. Pokud jste úplní začátečníci v investování, je vhodné se poradit s investičním specialistou nebo finančním poradcem.

Je pochopitelné, že důležitým parametrem investice je také její výše. Asi jinak se zachová investor, který chce investovat pravidelně tisíc korun a jinak investor, který zrovna plánuje jednorázovou investici ve výši několika milionů korun. Majetní investoři využívají ke svým investicím kromě tradičních aktiv, jako jsou cenné papíry, také nemovitosti, umělecká díla a sbírky, investiční diamanty, podíly v začínajících firmách, výrobní patenty a další.

Otevřené podílové fondy

Investování není žádná věda

Otevřené podílové fondy jsou asi nejvhodnější investicí pro nezkušené investory a pro ty, jež si nemohou dovolit investovat vyšší částky. Některé fondy umožňují minimální vklad ve výši již od 100 korun. Investovat tedy mohou i ti méně majetní. Investor nakupuje podílové listy, kterými se podílí na majetku fondu.

Otevřené podílové fondy vytvářejí různá investiční portfolia. V rámci jedné investiční společnosti tak může investor sestavit portfolio doslova na míru. Může vybírat z fondů dle aktiv, do kterých investují, tedy z fondů akciových, dluhopisových, fondů peněžního trhu či nemovitostních fondů. Pokud si nechce investor lámat hlavu se sestavováním portfolia, může investovat do smíšených nebo profilových fondů, které jsou sestaveny přímo podle postoje investora k riziku. Jedná se o fondy konzervativní, vyvážené nebo dynamické. Zvláštním typem fondů jsou fondy zajištěné, které slibují návratnost vložených prostředků.

Nevýhodou podílových fondů je nulový vliv na složení portfolia z konkrétních cenných papírů. O to se stará portfolio manažer daného fondu. Při nepřímém investování přes fondy nemá také investor nárok na dodatečné příjmy, jako jsou kuponové platby z dluhopisů a dividendy z akcií. Na druhou stranu má investor právo kdykoli požádat investiční společnost, která fond spravuje, o odkoupení svých podílových listů za cenu odpovídající jejich aktuální hodnotě. U tuzemských investičních společností si počkáte na výplatu jen několik málo dní.

Přímé investice

Přímou investicí je myšlena investice do dluhopisů nebo akcií. Z hlediska rizika a výnosu je to totéž jako investovat do akciových a dluhopisových podílových fondů. Na rozdíl od podílových fondů však investor již není jen pasivním pozorovatelem, ale přímo rozhoduje o skladbě svého portfolia. Musí být tedy při jeho sledování aktivní a měl by být vybaven dostatečnými znalostmi a zkušenostmi. Výhodou přímé investice jsou také pravidelné pasivní příjmy z držení cenných papírů, kterými jsou tzv. kuponové platby z dluhopisů a dividendy z akcií. Přímé investice lze provádět pouze prostřednictvím obchodníků s cennými papíry.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Investování není žádná věda