Hroby a paragrafy

Rubrika: Právo

Na každém hřbitově se najdou hroby, které jsou opuštěné, zanedbané a nemají řádně uhrazené nájemní smlouvy. Jak to máte s rodinným hrobem vy?

A jak jsou na tom hřbitovy z pohledu zákona? Jde o zákon o pohřebnictví a pohřebišti č. 256/2001 ze dne 29. června 2001 a také jeho se dotklo zákonné opatření Senátu, které vešlo v platnost v lednu tohoto roku.

Většina změn a předmětů úpravy, na kterých se Parlament usnesl, se týká provozovatelů hřbitovů, pohřební služby, zdravotnických zařízení nebo ústavů sociální péče, které s lidskými pozůstatky manipulují a nakládají. Co ale zajímá nás, běžné smrtelníky, kteří na hřbitovech máme rodinné hroby nebo si je chceme pořídit? Pojďme se krok za krokem projít touto poněkud ponurou, ale pro většinu z nás potřebnou tematikou. A začněme terminologií.

Slovníček základních pojmů

Hrob je místo pro uložení lidských pozůstatků do země (pozůstatky se ukládají v rakvi do výkopu hlubokého 1,5 m až 2 m) nebo zpopelněných ostatků (uložení urny do země, do nadzemní schránky, smísení popela se zemí). Hrobkou nazýváme stavbu s podzemním nebo nadzemním prostorem pro uložení lidských pozůstatků, zpravidla jde o vyzděnou podzemní tumbu. V případě urnového hrobu se jedná o místo určené výlučně pro uložení zpopelněných lidských ostatků. Hrobové místo je místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu, hrobky nebo jde o vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren. Hrobové (nebo také hrobkové) zařízení je pomník, krycí deska, rám atd.

Pořízení, převody a placení

Pokud potřebujeme pořídit hrob, máme možnost vybrat si jej v nabídkách správy hřbitovů zpravidla za cenu stanovenou soudním znalcem. Cena zohledňuje, podobně jako u koupě jiných nemovitostí, lokalitu hřbitova (například ve velkých městech bývá vyšší než na malých vesnických hřbitovech) a je v ní rovněž zakalkulována srážka za takzvané „opotřebení stářím“. V celkové ceně je započtena i cena znaleckého posudku (obvykle jde o 750 Kč za hrob nebo urnový hrob, 850–980 Kč za hrobku. Cena za užívání hrobových míst se skládá ze dvou položek: z nájmu a ze služeb spojených s nájmem.

Nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště je cenou podléhající cenové regulaci. Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny, vydává Ministerstvo financí ČR. V roce 2014 je výše ceny nájmu stanovena na 120 Kč/m2, pro srovnání – v r. 2007 to bylo 85 Kč a v r. 2002 to bylo 30 Kč. Rovněž služby spojené s nájmem patří mezi ceny, na které se vztahuje cenová regulace. V rámci Prahy jsou uplatňovány tzv. věcně usměrňované ceny, tedy ceny, do kterých lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, např. spotřebu vody, stočné, úklid hřbitova (včetně mzdových nákladů na personál hřbitovů, likvidaci hřbitovního odpadu, údržbu zeleně, stavební údržbu hřbitova, ostrahu atd.).

Při pořízení nového hrobového zařízení je nutné doložit platné stavební povolení vydané hřbitovní správou. K vydání stavebního povolení je zapotřebí vyplnit žádost o vydání stavebního povolení. O vydání žádá nájemce nebo jiná osoba s úředně ověřenou plnou mocí. V případě více nájemců musí být předložena úředně ověřená plná moc od všech nájemců, případně postačí jejich osobní přítomnost. Potřebné další doklady pro vydání stavebního povolení budou nájemci specifikovány příslušnou hřbitovní správou.

Co se převodu práv k pronajatému místu týká, lze jej provést následujícími způsoby:

  • za přítomnosti původního a nového nájemce (oba s platnými průkazy totožnosti);
  • bez přítomnosti původního nájemce na základě jím udělené a úředně ověřené plné moci novému nájemci;
  • rovněž na základě soudního rozhodnutí o dědickém řízení, které nabylo plné moci na dědice.

K zaplacení prodloužení nájmu přímo nájemcem je potřeba pouze nájemní smlouva a občanský průkaz. V případě prodlužování nájmu jinou osobou za nájemce musí tato osoba doložit nájemní smlouvu, občanský průkaz a zároveň plnou moc udělenou nájemcem. V tomto případě postačí neověřená plná moc.

Úpravy hrobů a služby

Chceme-li nějakým radikálním způsobem změnit vzhled hrobového zařízení, potřebujeme k tomu stavební povolení. To je zapotřebí i v případě opravy a úpravy stavební či řemeslné povahy, kterými se mění výměra zastavěné plochy nebo charakter okolí. Při ostatních úpravách hrobového zařízení žádá nájemce nebo zplnomocněná osoba o vydání souhlasu s úpravou hrobového zařízení.

Mezi úpravy nepodléhající stavebnímu povolení patří: zhotovení nového základu, rovnání rámu, oprava pomníku, nápisy a přípisy na pomník, osazení nebo výměna krycí desky, změna materiálu při opravě, čistění a broušení, osazení sklípku na urny atd. Stavební povolení a protokol o schválení stavby budou vystaveny ve lhůtě 30 dnů. Souhlas s úpravou hrobového zařízení se vydává na počkání.

Na příslušných hřbitovních správách lze objednat pouze práce, služby a materiál uvedené v ceníku prací a služeb hřbitovních oborů.

Vyzvednutí a uložení urny, rozptyl

Vyzvednutí urny z hrobového místa může objednat buď nájemce osobně s nájemní smlouvou a občanským průkazem, nebo jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti.

Každé uložení urny je nutné zanést do matriky na příslušné hřbitovní správě. V případě, že si klient uloží urnu do kolumbární schránky, je to potřeba zapsat do matriky na příslušné hřbitovní správě. Uložení urny může objednat buď nájemce osobně s nájemní smlouvou a platným občanským průkazem, nebo jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce.

K objednání rozptylu je třeba předložit úmrtní list a urnu s popelem nebo objednávku k převozu urny a doklad k jejímu vyzvednutí. Urnu nelze přinést bez předchozí domluvy přímo k rozptylu!

Zdají se vám některé kroky složité? Plná moc a většina žádostí, například povolení převodu a rozšíření užívacího práva k pohřbívacímu místu, žádost o prořez, pokácení stromu u hrobu, žádost k vydání povolení správce pohřebiště ke zřízení stavby (úpravy) na pohřebišti, se vyplňuje do formulářů, kterými disponují jednotlivé správy hřbitovů.

www.hrbitovy.cz

text: Helena Štětinová a SPH
kresba: JIŘÍ NOVÁK

Hroby a paragrafy