Jak reklamovat vyúčtování energií

reklamace faktury

Zachovejte chladnou hlavu a nejprve si zkontrolujte, zda souhlasí stav elektroměru či plynoměru s údaji na faktuře. Foto: Shutterstock

Zákon říká, že údaje na vyúčtování musí být přehledné, srozumitelné a čitelné. Jestliže však vyúčtování nerozumíte, máte právo, aby vám nesrozumitelnosti dodavatel vysvětlil. Ten je také povinen na základě vaší žádosti poskytnout údaje o spotřebě i za poslední tři roky.

Podrobnosti a postupy při reklamaci vyúčtování elektřiny a plynu najdete v obchodních podmínkách, v nichž také bývá uveden termín, do kdy lze vyúčtování reklamovat. I přesto, že dodavatelé někdy požadují podání reklamace telefonicky, lze jedině doporučit, abyste po prvotním informativním kontaktu podali reklamaci ještě písemně. Je to praktické už z toho důvodu, že máte o podání a obsahu uplatněné reklamace v ruce písemný doklad.

Právní úpravu reklamací vyúčtování energií určuje především vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, a související vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, a také vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství.

elektroměr

Zjistit objem spotřeby na elektroměru není nic složitého. Foto: Shutterstock

Povinnosti distributora a odběratele

Při odečtech elektřiny a plynu i na chatách a chalupách je nutné myslet na to, že je provádí distributor v různé dny, vyúčtování proto nedostanou všichni uživatelé ve stejný den. Sledujte tedy poštovní schránku nebo veřejnou informační tabuli s vyhlášením termínu odečtů. Den a čas je totiž důležitá informace pro odběratele, protože je jeho povinností umožnit dodavateli přístup k elektroměru nebo plynoměru. Právě o termínu dodavatel odběratele předem písemně informuje. Zajímat vás to nemusí v případě, že jsou odečty realizovány dálkově, k tomu je ovšem potřeba mít instalovaný chytrý měřič, tzn. elektroměr a plynoměr.

Spolu s vyúčtováním odběratelé obdrží i informaci o tom, zda v daném sledovaném období vznikl přeplatek nebo nedoplatek. Zatímco nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit v určeném termínu, ne všichni dodavatelé automaticky přeplatky vracejí. V případě, kdy jde o stokorunové částky, je docela praktické je započítat do dalších záloh. Pokud jde o vyšší částky, není důvod k tomu, aby je dodavatelé odběratelům nevrátili.

stav měřiče

Není od věci si pro jistotu zapsat v den odečtu stav měřiče pro případnou reklamaci. Foto: Shutterstock

Pochybnosti o výši nedoplatku či přeplatku

Vyúčtování energií je vhodné vždycky pečlivě zkontrolovat, zvláště tehdy, když dodavatelé posílají vyúčtování v zúženém formátu. Jestli mu nerozumíte, požádejte o vyúčtování kompletní.

Při kontrole vyúčtování myslete na to, že platby za elektřinu a plyn se i na chatách a chalupách skládají z regulované části, kterou stanovuje stát, a z části neregulované, kterou určuje dodavatel. Kromě kontroly zaplacených záloh je také dobré podívat se na sjednaný produkt, sazbu a výši sjednané měsíční platby.

Pokud s vyúčtováním, například vysokého nedoplatku, nesouhlasíte, zachovejte chladnou hlavu a v první řadě si zkontrolujte naměřený stav elektroměru a plynoměru a spotřebu porovnejte s údaji na faktuře. Jestliže na nesrovnalosti svým amatérským okem nepřijdete, nebojte se reklamaci podat. Spotřebitel se totiž nemusí umět vyznat ve výpočtech energetických společností.

reklamace faktury

Nepříjemnou skutečností je, že reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení nedoplatku. Foto: Shutterstock

Délka zúčtovacího období

Obvykle se jedná o dvanáct kalendářních měsíců po sobě následujících, nedohodnou-li se však smluvní strany na kratší délce zúčtovacího období. Dodavatel energií je povinen na žádost zákazníka provést bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle dodavateli samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku. Dodavatel je dále povinen provést bezplatně mimořádné vyúčtování, jestli zákazník ukončil odběr elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo změnil obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem.

Vyřízení reklamace elektřiny

Termín vyřízení reklamace dodavatelem je patnáct dnů. Jakmile dodavatel uzná, že při vyúčtování pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do třiceti dnů od doručení reklamace. Nedodrží-li lhůtu, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na náhradu škody, které je třeba uplatnit do šedesáti dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne.
Ovšem pozor na to, že uplatnění reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, bude vám nesprávně fakturovaná částka vrácena zpět.

Reklamace vyúčtování plynu

Dodavatel plynu je povinen reklamaci vyúčtování dodávky plynu vyřídit zasláním písemného dokumentu reklamace do patnácti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Vypořádání rozdílu v platbách zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním dodávek plynu musí dodavatel vyřídit do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace posouzena jako oprávněná.

Zamítnutá reklamace

Výsledkem úspěšné reklamace je nová faktura, kde dodavatel uvede nový a správný výpočet. V opačném případě je řada na ombudsmanovi, jestliže ho však distributor má. Když ani on s reklamací nepomůže nebo ho dodavatel energií nemá, může se odběratel obrátit na Energetický regulační úřad nebo na soud.

Co zkontrolovat na faktuře

  • kontaktní a osobní údaje
  • spotřebu, která by měla odpovídat stavu měřidla ke dni odečtu
  • typ distribuční sazby, výši jističe, tarif, jehož název najdete ve smlouvě nebo smluvním dodatku, ceny, které by měly odpovídat ceníkům dodavatelů a sjednanému tarifu

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Jak reklamovat vyúčtování energií