Vše o daru a darování

Nový občanský zákoník platí už od roku 2014. Změnil však více než tři tisíce paragrafů, které předtím platily desítky let. Změny a úpravy se týkají i problematiky darů a darování.

Paragrafy, které upravují v občanském zákoníku veškeré náležitosti kolem darů a darování, se oproti „starému“ zákoníku změnily poměrně významně a nový zákoník rozšířil tuto problematiku o některé nové pojmy. Zmínit lze například darování podpory, darování pro případ smrti a odvolání daru pro nouzi.
Zákonná úprava darů a darování se může chalupářů a chatařů týkat poměrně často, protože zahrnuje například možnost darování nemovitého i movitého majetku včetně různých podmínek, které takové darování může zahrnovat. Může to být třeba příslib darování domu někomu, kdo ho nevlastní, ale investuje do jeho rekonstrukce. Případně darování majetku za podmínek nějaké poskytnuté protihodnoty, služby nebo péče.
Podle zákona je darování bezúplatným převedením věci do vlastnictví někoho jiného za předpokladu, že s tím obdarovaný souhlasí. Podstata darování spočívá v tom, že dárce převede věc obdarovanému bezplatně do vlastnictví nebo slíbí, že tak učiní, a obdarovaný dar nebo slib přijme. Jde o právní akt, a to i v případě, kdy je darovací smlouva uzavřená jen ústně.

Dar nebo úsluha

Snad v každém odborném komentáři k této zákonné úpravě se na jednom z prvních míst objevuje upozornění na to, že je nutné vnímat rozdíl mezi darováním a společenskou úsluhou. Nový občanský zákoník totiž popisuje práva a povinnosti dárce a obdarovaného velmi zevrubně a zároveň jasně odděluje společenskou úsluhu, která darováním není. A není jím zejména proto, že mezi dárcem a obdarovaným není vůle k tomu, aby se vzájemně smluvně vázali.
Úsluha, která může rovněž zahrnovat různé dary a dárky, ale i příslib a plnění nějakých služeb či pomoci, tedy není vymahatelná soudně.

Na co si dát pozor

Shrňme si základní ustanovení, které se podle aktuální právní úpravy týkají dárce i obdarovaného. Důležité je zejména to, že nový občanský zákoník zavedl závaznost slibu, což dárce k odevzdání daru zavazuje. Pokud však nevznikne darovací smlouva nevznikne, není ten, kdo darovací slib učinil, právně zavázán darovat. I tak má však příjemce slibu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru, pokud slibující slib nedodrží. Vzhledem k dobrovolnosti, na kterém darování stojí, neukládá zákon povinnost dárce platit úroky z prodlení. Obdarovaný tak může požadovat pouze přislíbený dar.
Dárce může darovat i všechen svůj současný majetek. V případě budoucího majetku pak nanejvýš polovinu tohoto majetku. Pokud chce dárce darovat jednotlivou věc, kterou nemá, musí se ve smlouvě zavázat, že ji opatří.
Dárce sice může darovat všechen majetek, který vlastní ke dni účinnosti smlouvy, ale obdarovaný musí mít na paměti, že nabude-li všechen majetek dárce, může se stát i dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí. Je-li obdarovaný osobou blízkou vůči dárci, není výše dluhu, do které společně s dárcem odpovídá, omezena hodnotou majetku, který nabyl darem. Zprostit se této povinnosti může, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděl nebo nemohl vědět.
Jak už jsme řekli, může mít darovací smlouva i ústní formu. Písemná forma se však u darovací smlouvy vyžaduje vždy, je-li předmětem daru věc zapsaná ve veřejném seznamu. To se týká zejména nemovitého majetku, zapsaného v katastru nemovitostí. Požadavek písemné formy v případě, kdy nedojde k odevzdání a převzetí věci zároveň při darování, zůstává zachován tak, jak byl i v původním zákoníku.
Je důležité vědět i to, že darovací smlouva může být doplněna o různé podmínky a vedlejší ustanovení. Dar tak může být poskytnut i za určitým účelem ve smlouvě ujednaným, může být darován pod nějakou podmínkou nebo se stanoveným časovým omezením. Jednou z podmínek může být například to, že se obdarovaný smluvně zaváže splnit nějaký příkaz dárce, například to, že obdaruje další osobu. Tato podmínka se vymahatelná a vzhledem k tomu, že jde podle zákona o majetkovou povinnost, mohou se plnění domáhat například i dědicové dárce. Nelze ji však vymáhat v případě, že by podmínky smlouvy nesplnil samotný dárce.

Jak odvolat dar

Odvolat dar může dárce v několika přesně popsaných případech. Jedním z nich je nevděk obdarovaného. Lhůta pro odvolání daru je zkrácena na dobu jednoho roku ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil. Pokud se o tom dárce dozví později, pak běží ode dne, kdy se to dozvěděl.
Odvolat dar je možné také pro vlastní hmotnou nouzi. Pokud se stane, že později dárce upadl nezaviněně do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob, k nimž má vyživovací povinnost, je to jeden z důvodů k odvolání daru.
Právo na odvolání daru se týká pouze dárce a zaniká s jeho smrtí. Pokud však nastane případ, že dárce toto právo uplatní a ve zmíněné roční lhůtě zemře, mohou je uplatnit i dědicové nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. Při odvolání daru má obdarovaný vydat, co z daru ještě má, anebo obohacení, které z daru získal.
Zákon upravuje dvě výjimky z tohoto pravidla. První z nich říká, že pokud uplatnil dárce své právo odvolat dar pro nevděk, má on či jeho dědicové nárok na vrácení celého daru. Druhá výjimka chrání obdarovaného a umožňuje nevrátit celý dar s ohledem na rozsah nutné výživy oprávněných osob.
V určitých případech může mít smysl a význam i paragraf, podle nějž se dárce může výslovně vzdát práva odvolat dar. Ujednání musí mít smluvní charakter.
Nová právní úprava specifikuje i pravidla slíbeného daru. Pokud osoba slíbí, že věc daruje, nemusí do budoucna dar uskutečnit. Ten, komu byl dar slíben, však může požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti se slíbeným darem vznikly.
Dárce může obdarovaného i podporovat a v takovém případě jde o tzv. darování podpory. Jedna osoba se zaváže pravidelně obdarovávat druhou osobu a pokud je to mezi stranami výslovně ujednáno, práva a povinnosti z darování podpory mohou přejít na dědice obou stran. Může se to týkat i podpory nějakého právního subjektu, takže pokud se dárce zaváže pravidelně obdarovávat například útulek pro zvířata, lze smluvně stanovit, že podpora bude pokračovat i po jeho smrti.

Text: Richard Guryča
Kresba: Jiří Novák

Vše o daru a darování