Hasicí přístroj v domě

Rubrika: Dílna

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být všechny rodinné domy se schváleným projektem po 1. 7. 2008 povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A.

V tomto případě zasáhl proti ohni hasič, ale menší lokalizovaný požár v domácnosti můžete s dobrým hasicím přístrojem zlikvidovat i vy sami

Ve zkratce 34 A znamená písmeno A, že je přenosný hasicí přístroj určen pro hašení požárů pevných látek. Číslo 34 udává hodnotu hasicí schopnosti. Pokud vlastníte starší, ale stále funkční hasicí přístroj, který nemá na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost, můžete nahlédnout do přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008, kde je převodní tabulka. V ní zjistíte, zda daný přístroj splňuje minimální požadavky dané vyhláškou.

Jaký přístroj vybrat?

Kromě typu A však existují na trhu také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají univerzální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C). Navíc si nemusíte pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se můžete vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanoveného minima 34.

Hasicí přístroj práškový 34 A s hmotností 6 kg je vhodný pro vybavení rodinných domů

Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co vlastně chcete případně hasit, jaké materiály a zařízení se v místnosti nacházejí atd. Na základě toho se pak můžete rozhodnout pro určitý druh a velikost hasicího přístroje. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třída A – požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty); jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B – požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Vhodné jsou hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída C – požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro hašení požáru plynů použijte hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a přístroje halonové.

Třída D – požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot. Hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída F – požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít pěnové nebo práškové hasicí přístroje.

Kam přístroj umístit?

Hasicí přístroj by měl být na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je umístit jej na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži apod.). Je to nutné zejména v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami. Jestliže ponecháte přístroj zapadlý někde v komoře, nemuseli jste si ho vůbec kupovat.

Každoročně dochází ke dvěma až třem tisícům požárů domácností, které se neobejdou ani bez ztrát na životech

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.
Hasicí přístroje můžete umístit i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu (např. řetízkem nebo podstavcem).

Kontrola je nutná

Aby splnil svoji funkci, musí být hasicí přístroj provozuschopný, tedy v řádném technickém stavu. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití. Jednou za 3 – 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou vykonávat jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem. Běžná cena za kontrolu hasicího přístroje se pohybuje maximálně ve stokorunách.

Jak přístroj používat?

Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi (1. vytáhni pojistku! 2. nasměruj na oheň! 3. stiskni páku ventilu!)

Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutné provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska ohně, resp. na hořící předměty -ne do plamenů, přičemž je nutné neustále postupovat za požárem. Udržujte dostatečný odstup od požáru, dávejte pozor, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo abyste se při používání vodních přístrojů neopařili. Při hašení postupujte odspoda nahoru (plameny jdou většinou nahoru). U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Po uhašení dejte pozor, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí.

Přístroje prodávají jejich výrobci a servisní organizace. V odborné firmě vám lépe poradí než v hobbymarketu a někdy je v ceně i první revize. Firmy najdete v telefonním seznamu nebo na www.komora-po.cz *

TEXT: RADEK KISLINGER
FOTO: ARCHIV AUTORA

Hasicí přístroj v domě