Chraňte se před blesky a hromy

Ochrana chalupy či chaty před následky možného úderu blesku se zpravidla ukáže jako důležitá ve chvíli, kdy už je pozdě. Značným škodám lze přitom zabránit poměrně jednoduše. Pořiďte si funkční hromosvod.

Úder blesku může napáchat škody i z poměrně velké vzdálenosti

Spoléhat na to, že zrovna do „vašeho“ neudeří, můžete s úspěchem celá léta. Ale někdy bohužel udeří. A následky mohou být tragické. Přitom je snadné využít tradiční, léta osvědčenou ochranu – hromosvod či bleskosvod.

Tímto termínem se v odborné literatuře označuje zařízení k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Toto zařízení vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svodu bleskového výboje do země. Jinými slovy – je to poměrně nenáročná a jednoduchá konstrukce, která může zabránit nejen požáru, ale i škodám na elektronice při vzdáleném výboji blesku.

Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá ve vytvoření vodivé překážky, která znemožní průnik bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnicí soustavy. To je i podstatou konstrukce hromosvodu.

Hromosvod se skládá z jímacího zařízení, zachycujícího blesk (vodiče, tyče, mříže), ze svodů, propojujících jímací zařízení a uzemění a ze samotného uzemění, které svádí výboj blesku do země. Uzemění je obvykle tvořeno zemničem ve tvaru tyče, desky nebo pásky, zapuštěné v zemi.

Standardní instalace hromosvodu ke střešním doplňkům

Příslušné rozměry tyčí či mříží, vzdálenosti svodů, úhly tyčových jímačů a další parametry mají na funkčnost hromosvodu zásadní vliv, a proto je nutné svěřit projekt a instalaci hromosvodu odborné firmě, která potřebné údaje vypočítá „na míru“ vašemu domu.

Může i zdobit

Pro správnou funkci a také pro dostatečnou životnost hromosvodu je důležitý i materiál, z nějž je konstrukce vyrobena. V České republice je nejrozšířenějším materiálem hromosvodů žárově pozinkovaná ocel. Ta však vlivem znečištění ovzduší poměrně rychle ztrácí na kvalitě, takže se dodavatelé bleskosvodů snaží zavádět na trh i méně tradiční odolnější materiály.

Jde především o nerezovou ocel, hliník a jeho slitiny, odolné plastické hmoty či měď. Vyšší pořizovací cenu hromosvodů z těchto materiálů vyvažuje několikanásobná životnost oproti pozinku a víceméně bezúdržbový provoz. Dodavatelé doporučují brát při volbě materiálu v úvahu i druhotné škody, které působí korodující části hromosvodů na střešní krytině i fasádě domu.

Detail kotvicícho prvku, který je součástí příslušenství hromosvodů

Od věci není ani estetické hledisko – některé hromosvody (měď, nerez) vypadají o poznání lépe než ty z tradičně používaných materiálů. Ochrana vaší chalupy či chaty před následky úderu blesku tak nemusí mít podobu nutného zla v podobě pokroucené zašedlé ocelové tyče, zanechávající rezavé fleky v místě ukotvení do fasády. Zpravidla lehčí moderní materiály navíc minimalizují zatížení stavby, na které jsou umístěny.

Aktivní hromosvody

Mezi nové typy ochrany před úderem blesku patří aktivní hromosvody. Ty mají ve své nadzemní konstrukční části (obvykle v jímacím prvku) umístěno vysoce pulsující zařízení obsahující elektronickou část. Tato elektronická část může fungovat i bez připojení na zdroj elektrické energie.

Uchycení hromosvodu na domovní fasádě

Před bouřkou, kdy se mění elektrické pole mezi mraky a zemí, vysílá aktivní hromosvod pulsující signál v přesně určené a řízené frekvenci a amplitudě. Tímto paprskem vytváří ionizační kanál pro snadnější svedení bleskového výboje.
Aktivní paprsek ovšem blesky nepřitahuje, jen usměrňuje ty, které uhodí v jeho aktivní sféře. Usměrnění výboje tedy nastává pouze v případě, když se blesk přiblíží k aktivnímu hromosvodu do určité vzdálenosti. Energii získává aktivní hromosvod z okolí elektrického pole, existujícího v době bouřky.

Ochrana elektroniky

Při úderu blesku dochází i přes jeho případnou několikakilometrovou vzdálenost k velkému přepětí. Toto přepětí se do domů dostává po elektrických vedeních a může zcela zničit veškerou elektroniku. Škodám lze předejít montáží svodičů přepětí, které chrání spotřebiče nejen proti výbojům od blesku, ale i proti jakýmkoliv výkyvům napětí v síti. Svodiče přepětí svedou přepěťový proud bezpečně do země, kde nezpůsobí žádnou škodu.

Vzhledem k přibývajícímu množství elektroniky nejrůznějšího typu se taková ochrana vyplatí. Při instalaci nového či rekonstrukci stávajícího hromosvodu tedy konzultujte s dodavatelskou firmou všechny možnosti doplňkové ochrany, na kterou se před lety nekladl až takový důraz.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: SHUTTERSTOCK, ARCHIV FIREM

Chraňte se před blesky a hromy