Co spalovat v kamnech


Co spalovat v kamnech

Pokud v kamnech topíte dřevem nebo uhlím, pak topíte správně. Rozhodně není možné pálit v kamnech odpady, ač je to zdánlivě jejich nejjednodušší likvidace.

V žádném domácím topeništi se nevytvářejí teploty dostatečně vysoké, aby se toxické látky z odpadů bezpečně zlikvidovaly. Spalování odpadu v topeništích je tedy nejen zdraví škodlivé, ale také nezákonné. Co tedy rozhodně nelze v kamnech pálit?

  • Plasty – pálením PVC vzniká velké množství dioxinů.
  • Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením se rovněž vyprodukuje velké množství dioxinů.
  • Zbytky jídla, tráva ze zahrady – tyto materiály lze kompostovat, případně třídit, jinak patří do směsného odpadu a do kontejneru na odpad z obecní městské zeleně.
  • Celobarevné letáky a časopisy – při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev. Patří do tříděného sběru – do kontejnerů na papír.
  • Obaly tetrapak – jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu – patří rovněž do kontejneru na tříděný odpad.
  • Nebezpečné odpady, jako jsou baterie, barvy, léky; ty se odevzdávají na sběrná místa a v lékárnách.
  • Pneumatiky, které by se měly odevzdávat u výrobce.

Na závěr je třeba upozornit, že 1. 9. 2012 vstoupí v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší, který byl přijat dne 2. 5. 2012 a byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod číslem 201/2012. Zákaz pálení odpadů bude platit i podle tohoto zákona.

TEXT: BARBORA PEKOVÁ


Komentáře

Napsat komentář


STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY, AUTORIZOVANÉ PROFESE, VYVLASTŇOVÁNÍ

Soubor 18 předpisů zahrnuje stavební zákon, všechny prováděcí vyhlášky k němu, zákon o vyvlastnění, zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Rozsáhle byla novelizována vyhláška o technických požadavcích na stavby. Součástí publikace je věcný rejstřík stavebního zákona. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny, odkazy na související předpisy plně citovány. Více na www.sta.sagit.cz.
Sagit, 400 stran, cena 159 Kč

Soubor 18 předpisů