Odstoupení od kupní smlouvy

Rubrika: Právo

Zúčastnil jsem se poznávacího zájezdu, jehož součástí byla i nabídka kuchyňského nádobí. Jednu sadu nádobí jsem si nakonec přímo na místě zakoupil. Nyní jsem výhodnost této koupě přehodnotil a chtěl bych nádobí vrátit. Je to ještě možné?
(M. L., Kralupy nad Vltavou)

Odstoupení od kupní smlouvy

Úvodem je třeba podotknout, že tazatel uzavřel s prodávajícím kuchyňského nádobí tzv. spotřebitelskou kupní smlouvu. Jak vyplývá z ustanovení § 52 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jde o takovou kupní smlouvu, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Velmi zjednodušeně lze říct, že spotřebitelem se v takovém případě rozumí koncový zákazník, zatímco dodavatelem je podnikatel.

Záleží na místě koupě

V tomto případě byla navíc kupní smlouva na sadu kuchyňského nádobí uzavřena mimo provozovnu dodavatele, tedy jeho prodejce. Smluvní vztah, který jejím uzavřením mezi tazatelem a prodejcem vzniknul, se proto bude řídit i ustanovením § 57 občanského zákoníku.
Podle odstavce prvního ustanovení § 57 občanského zákoníku byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele (nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání), může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit.

Nemůže však od smlouvy odstoupit zcela libovolně. Občanský zákoník mu k tomu stanoví lhůtu, ve které je nutné, aby odstoupení bylo dodavateli doručeno. Spotřebitel může odstoupit od takové smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud zboží nebylo dodáno (tj. pokud zákazník ještě zakoupené zboží neobdržel), může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce dokonce do 1 měsíce. Pokud lhůtu zmešká, právo mu zanikne.

Písemně upozornit na možnost odstoupit

O právu odstoupit od smlouvy navíc musí dodavatel spotřebitele písemně upozornit, a to nejpozději při uzavření smlouvy. Toto upozornění většinou bývá součástí všeobecných smluvních podmínek, které tvoří přílohu samotné kupní smlouvy. Písemné upozornění musí obsahovat i označení konkrétní osoby (včetně bydliště či sídla takové osoby), které musí být odstoupení od smlouvy doručeno.

Pokud dodavatel poruší povinnost písemně informovat spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy, stanoví zákon, že spotřebitel může od uzavřené smlouvy odstoupit až do 1 roku od jejího uzavření.

Navíc, jestliže spotřebitel od smlouvy včas odstoupí, má dodavatel povinnost mu do 30 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit zaplacenou kupní cenu zakoupeného zboží. V případě, že spotřebitel již zakoupené zboží obdržel, musí jej samozřejmě dodavateli oproti vrácení kupní ceny vrátit.

Kdy od kupní smlouvy odstoupit nelze

Závěrem je vhodné podotknout, že uvedený výklad se nevztahuje na všechny spotřebitelské smlouvy uzavírané mimo provozovnu dodavatele.

Výjimky, u kterých spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nemá, jsou uvedeny v § 57 odst. 4 občanského zákoníku. Jde například o smlouvy, jejichž předmětem je výstavba, prodej či nájem nemovitosti, nebo také o smlouvy na dodávku potravin přímo do domácnosti.

TEXT: MGR. TOMÁŠ SUM
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Odstoupení od kupní smlouvy