Čištění odpadních vod

Rubrika: Stavíme a opravujeme

Každý vlastník chaty nebo chalupy, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajistit jejich nezávadnou likvidaci. Jak to udělat, když není možné napojit se na veřejnou kanalizaci?

Odpadní vody z domácnosti se mohou vypouštět do povrchových a podzemních vod až po přečištění

Odpadní vodu z domácnosti (WC, koupelny, kuchyně, apod.) můžeme buď shromažďovat v jímce a následně ji vyvážet, nebo čistit v septiku či domácí čistírně. Účinnost čistíren se pohybuje kolem 95 %. V případě septiků jde většinou o plastovou nádrž s vnitřním dělením na jednotlivé komory, ideální jsou tři. Dříve se často používaly septiky betonové. Samotný septik však nezajistí dostatečným způsobem čištění odpadních vod, jeho účinnost je maximálně 30 %, a proto je nutné za něj zařadit ještě zemní pískový nebo biologický filtr. Veškeré odpadní vody, které do čistírny nebo septiku natékají, z nich po přečištění zase odtékají.

Vyplatí se jímka?

Jímka neboli žumpa je podzemní nádrž, která není opatřena odtokem a veškeré odpadní vody z ní musí být odváženy fekálním vozem do obecní čistírny odpadních vod.

Plastové jímky mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání jímky

Jelikož produkce odpadních vod z rodinného domu obydleného např. čtyřmi obyvateli je průměrně 0,5 – 0,6 m3 denně, lze si jednoduše spočítat, jak často bychom museli nechat vyvážet bezodtokovou jímku. Například jímka o objemu 10 m3 se naplní za 17 dnů (10 : 0,6 = 17). Při velikosti nádrže fekálního vozu 10 – 11 m3 to znamená přes 21 vývozů za rok (365 dní děleno 17 = 21,5). Cena za jeden vývoz je 1500 – 2500 Kč. Z tohoto příkladu je zřejmé, že bezodtoká jímka není vhodná k trvale obývanému domu.

Vyplatí se tedy v případě nutnosti pouze dočasně, například když vmístě stavby bude zanedlouho vybudována veřejná splašková kanalizace. Jímku lze použít i tehdy, když dům obývá pouze jedna osoba nebo jde o víkendovou chatku, zkrátka tam, kde je malá produkce odpadních vod a kde není možné nebo vhodné realizovat jejich čištění.

Septik doplňte filtrem!

Septik je rovněž podzemní nádrž, ale na rozdíl od jímky se v něm kaly usazují a odpadní vody se tím předčisťují. Septik je opatřen odtokem, pro dostatečnou účinnost čištění však musí být doplněn zemním nebo biologickým filtrem.

V nádrži zemního filtru je štěrk frakce 16 – 32mm a říční písek frakce 2 -6mm. Nádrž je opatřena větracím potrubím a musí být od okolního prostředí vodotěsně oddělena.

Biologický filtr je sestaven z přítokového a odtokového potrubí, plastové nádrže, speciální filtrační náplně, pracího systému a zařízení na odtah kalu (biomasy). Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže, kde proudí přes filtrační náplň, která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena ve střední části nádrže a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k čištění.

Vhodně navržený septik ve spojení s filtrem je stejně účinný jako správně provozovaná domovní čistírna. Jedná se o vcelku ekonomické zařízení. Výhodou septiku, u kterého je dostatečný výškový rozdíl mezi septikem a filtrem, je provoz bez dodávky energie. U nepravidelně obývaných nemovitostí (chaty, chalupy apod.) je septik s filtrem dokonce vhodnějším způsobem čištění odpadních vod než domovní čistírna.

Domovní čistírna

Čistička HERVA na jímce vedle rodinného domu

Velikost domovní čistírny volíme podle skutečného nebo předpokládaného počtu obyvatel v domě, a tedy množství jejich produkce odpadní vody. Účinnost čištění správně provozované domovní čistírny je vysoká. Výhodou oproti septiku je malá zastavěnost plochy – domovní čistírny mívají průměr 1,2 – 1,4m.

Stavba čistírny se vyplatí v případě, že v místě není kanalizace a objekt je určen k nepravidelným rekreačním účelům, ale i k trvalému bydlení.

Čištění odpadních vod v malých domovních čistírnách probíhá na biologickém principu. Z odpadní vody jsou nejdříve odstraněny hrubé nečistoty, vlastní organické znečištění již odstraňují mikroorganizmy. Čistírny jsou řešeny jako plastové nádrže, v nichž jsou optimálně uspořádané technologické vestavby pro účinné biologické čištění. Pro průběh aerobního biologického procesu je nutná dodávka vzduchu. O tu se postará dmychadlo velikosti autobaterie. Pro jeho provoz stačí zásuvka na 230 V. Dmychadlo pracuje s hlučností ledničky.

Instalace čistírny

Čistírna se instaluje do stavební jámy s betonovým podkladem (bez armování) tloušťky 10 cm a uzavře plastovým, ze spodní strany vyztuženým víkem. Pokud není v místě zvýšená hladina podzemní vody, zasype se zpět zeminou. V opačném případě je nutné obetonování do výše hladiny spodní vody. Stavebník má již většinou připravené PVC potrubí na přívod odpadní a odvod vyčištěné vody, na něž se čistírna připojí při instalaci.

ORIENTAČNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ

www.herva.cz, www.topolwater.com, www.cisteniodpadnichvod.cz

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: HERVA, TOPOLWATER, SZEDO PLAST, DRUCHEMA

Čištění odpadních vod