Změny v katastru nemovitostí

Rubrika: Právo

Změny v katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí prošel v uplynulém období řadou změn, které se dotýkají nejen profesního vedení jeho údajů, ale samozřejmě i vlastníků nemovitostí.

Byl upřesněn a nově definován význam a účel katastru, který je podle zákona o katastru nemovitostí zdrojem informací, které slouží „k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů, které s uvedenými činnostmi a funkcemi katastru souvisejí“.

Údaje na internetu

Na adrese www.cuzk.cz byla rozšířena volně přístupná aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“, která umožňuje všem uživatelům internetu získávat bezplatně vybrané údaje o pozemcích, budovách a jednotkách (bytech a nebytových prostorech), evidovaných v katastru nemovitostí, včetně informace o jejich vlastnících. Údaje však mají pouze informativní charakter a nelze z nich sestavit veřejnou listinu.

Tento webový kontakt poskytuje též zobrazení polohopisné situace na grafickém podkladu (katastrální mapě) se souběžným vyjádřením skutečné situace v terénu na ortofotu včetně definičních bodů parcel a budov. Aplikace je rozdělena do tří sekcí (řízení, informace, mapa), které umožňují získat i informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem nebo informace pro účely potvrzování geometrických plánů, předkládaných úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

Aplikace umožňuje zejména vlastníkům nemovitostí získat pohotově základní údaje o evidovaných nemovitostech v předepsané formě, a to z kteréhokoliv katastrálního pracoviště v České republice. Dává jim šanci „zprůhlednit“ průběh řízení o všech návrzích na vklad i záznam práva k nemovitosti. Každý se může např. přesvědčit o tom, zda není v zápisu do katastru někým „přeskakován“ a zároveň si udělat představu o termínu, kdy asi bude jeho návrh vyřízen.

Omezení veřejnosti katastru

Zásada veřejnosti katastru nemovitostí byla upřesněna a nadále platí, že katastr nemovitostí je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat zákonem stanovené údaje ((167) 9 a 22 katastrálního zákona), pokud není stanoveno jinak.

Zásadní změna je však v (167) 21 zákona, podle kterého je omezeno dosavadní anonymní poskytování údajů z území České republiky a ze sbírky listin. Není-li přehled vlastnictví z území České republiky poskytnut dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který údaje požaduje. Totéž platí pro poskytování údajů ze sbírky listin. V tomto případě se poskytnou prosté kopie listin nebo ověřené listiny na základě písemné žádosti, která obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem také:

 • údaje o žadateli, a to u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresu bydliště; u právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo a jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu fyzické osoby, a nemá-li ji, adresu bydliště, která za právnickou osobu žádost podává,
 • uvedení účelu, pro který jsou tyto údaje požadovány,
 • označení požadovaných údajů.

Za prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru nemovitostí zaplatí zájemce 20 korun, za ověřenou kopii 50 korun, a to vždy za jednu stránku A 4. Katastrální pracoviště je povinno vést evidenci osob, kterým byly tyto údaje poskytnuty.

Obecně lze říci, že anonymita skončí tehdy, pokud někdo bude chtít získat přehled o vlastnictví všech nemovitostí konkrétní osoby na celém území České republiky. Bylo by tak možné dozvědět se podrobnosti o rozsahu majetku. Podobně nebude možné anonymní nahlížení do sbírky listin katastru nemovitostí, ve které jsou uloženy kupní smlouvy o nemovitosti, popř. rozhodnutí o vypořádání dědictví, úvěrové smlouvy, smlouvy o druhu a výši zástavního práva, kupní ceně nemovitosti a jiné důležité listiny, ze kterých je možné získat podrobné údaje o majetkové situaci zúčastněné osoby a další údaje (např. o obsahu věcných břemen, předkupních práv aj.). Možnost zneužití takto získaných informací je totiž značná.

Další důležité změny

 • Pro údaje katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě je stanoveno, že se předávají v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí. V jiném rozsahu a struktuře lze údaje katastru nemovitostí předat pouze osobě, které se tyto údaje týkají, nebo té, která na jejich předání prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod (má se zabránit vytváření sestav, které neslouží funkci a využití katastru nemovitostí).
 • Je zařazeno ustanovení o zpřesněném geometrickém a polohovém určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněné výměře parcely, které se zapíšou do katastru nemovitostí na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, doloženého souhlasným prohlášením (z něhož je zřejmá shoda vlastníků nemovitostí všech změnou dotčených pozemků). Neoddělitelnou součástí tohoto prohlášení je geometrický plán, ve kterém se nad popisovým polem uvede v předepsané formě upozornění, že navržené změny lze učinit jen na základě uvedeného souhlasného prohlášení.
 • Byly upřesněny technické podrobnosti pro správu katastru nemovitostí, např. úprava druhu pozemků, změny v mapových značkách, změny terminologie v kritériích přizpůsobených možnostem moderních technologií a další.
 • Do ustanovení o evidenci dalších údajů katastru nemovitostí byla zařazena nová upozornění na související list vlastnictví a na spornou hranici mezi pozemky.
 • Pro zajištění vyšší vypovídací hodnoty katastrálního operátu se zapisuje věcné břemeno i na listu vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory.
 • Byl upřesněn zvláštní postup při vyznačování změn v prostorech, ve kterých vlivem lidské nebo přírodní činnosti (např. poddolováním nebo sesuvem) dochází v terénu k posunům znemožňujícím dodržení stanovené přesnosti.
 • U reprografických kopií z katastrálního operátu (v případech jejich poskytování z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě – s výjimkou sbírky listin), je místo reprografické kopie možné poskytnout na žádost její rastrový obraz nebo rastrové obrazy jejích částí, přesahujeli kopie formát A 4.
 • Předávání počítačových souborů s údaji katastru nemovitostí na technických nosičích dat, které nemají povahu veřejných listin, je doplněno o předávání stanoveného tiskového výstupu z katastrálního operátu s úhradou 50 Kč za jednu stránku; pro účel zpracování bakalářské nebo diplomové práce je možné poskytnout studentům počítačové soubory s údaji dat nemovitostí bezplatně na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.

Změn, které by mohly a měly uživatele zajímat, je daleko víc. Těm, kteří údaje z katastru nemovitostí častěji využívají, stojí za to pozorně prostudovat katastrální zákon (č. 344/1992 Sb.) a katastrální vyhlášku (č. 26/ 2007 Sb.).

TEXT: BOHUMIL KUBA
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Změny v katastru nemovitostí