Změna zdravotní pojišťovny

Rubrika: Hospodaření

Hlavním důvodem, proč uvažovat o změně zdravotní pojišťovny, jsou rozdíly v rozsahu hrazené preventivní péče a v nabídce tzv. nadstandardních služeb.

Změna zdravotní pojišťovny

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění máte právo na výběr zdravotní pojišťovny a její změnu jednou za dvanáct měsíců. Ale změnu lze provést pouze k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Pokud byste chtěli přejít do jiné pojišťovny k prvnímu dni kalendářního měsíce, musela by nastat některá z výjimek, kterou zákon zmiňuje (vstup zdravotní pojišťovny do likvidace, zavedení nucené správy nad pojišťovnou nebo vyhlášení změny ministerstvem zdravotnictví).

Právo na výběr zdravotní pojišťovny se nepoužije při narození dítěte. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte můžete jako jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to opět k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.

Jak změnu provést

Obraťte se písemně nebo osobně na příslušné pracoviště nově zvolené zdravotní pojišťovny. Můžete využít rovněž elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné pojišťovny zřízena. Odhlášení od původní pojišťovny provede nově zvolená pojišťovna za vás.

S sebou budete potřebovat průkaz totožnosti, a pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), tak i doklad o výši záloh na pojistné. Pokud chcete strávit na pobočce co nejméně času, přineste si s sebou i vyplněný registrační formulář (někdy nazýván jako přihláška nebo evidenční list). Stáhnout si jej můžete na webových stránkách dané pojišťovny.

Pojišťovna může požadovat také rodný list u osob mladších 15 let, potvrzení o studiu u studentů učňovských, středních a vysokých škol, od důchodců potvrzení o přiznání důchodu, od nezaměstnaných v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce, od podnikatelů živnostenský list. Při přihlašování novorozenců je potřeba jeho rodný list.

Po úspěšné registraci u nově zvolené zdravotní pojišťovny je vaší povinností do osmi dnů oznámit změnu zdravotní pojišťovny vašemu zaměstnavateli. Zaměstnavatel je pak povinen nejpozději do osmi dnů provést u původní zdravotní pojišťovny odhlášení od placení pojistného a přihlášení k placení pojistného u nové zdravotní pojišťovny.

Pokud tuto změnu svému zaměstnavateli neohlásíte, hrozí vám pokuta až do výše 10 tisíc korun. Pokud změnu neohlásí zaměstnavatel, může mu být udělena pokuta do výše 200 tisíc korun. Proto je vhodné si od zaměstnavatele nechat nahlášení změny zdravotní pojišťovny potvrdit. Zaměstnavatel totiž může po vás požadovat úhradu penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny. Vaší povinností je také vrátit starý průkaz pojištěnce původní zdravotní pojišťovně.

Zdravotní pojišťovna je povinna vyhovět vaší žádosti o změnu bez průtahů. Za změnu zdravotní pojišťovny nejsou stanoveny žádné správní ani jiné poplatky.

Podle čeho vybírat

Důvodů ke změně zdravotní pojišťovny může být hned několik – těmi opodstatněnými jsou nespokojenost s nabízenými službami či nedostupnost smluvní zdravotní péče pojišťovny. Tato situace nastává v případě, že lékař nebo zdravotní zařízení, ke kterému se chcete přihlásit, nemá smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

Všechny zdravotní pojišťovny nabízejí téměř totožné základní služby, inkasují stejné pojistné, poskytují stejné pojistné krytí amají uzákoněné jednotné kontrakty s poskytovateli zdravotní péče a neziskovými organizacemi. Odlišují se „pouze“ v rozsahu hrazené preventivní péče a nabízených tzv. nadstandardních služeb. Ovšem pozor, všechno nad rámec zákona si hradí pojištěnec z vlastní kapsy. Pojišťovna vám může z vlastního rozhodnutí přispět na některé služby. A právě zde se otevírá pro zdravotní pojišťovny možnost konkurenčního boje. Ovšem je tu ještě jedno „ale“. Málokterý příspěvek od zdravotní pojišťovny dostanete automaticky, ale musíte o něj většinou zažádat na předepsaném formuláři a zpravidla osobně. Musíte také přiložit doklad o zaplacení dané služby či výrobku, na něž příspěvek žádáte.

Pokud se rozhodnete pro změnu, zvažte především dostupnost smluvní zdravotní péče dané zdravotní pojišťovny. Zjistěte si, zda lékaři, které navštěvujete (nebo chcete navštěvovat), mají smlouvu s danou pojišťovnou. Málokteré zdravotní zařízení či soukromý lékař má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Navíc některé zdravotní pojišťovny mají působnost omezenou pouze na určitý region. Například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda působí ve středních a východních Čechách, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna působí na severní a střední Moravě a ve Slezsku apod.

Služby navíc mohou rozhodnout

Nadstandardní služby jsou jakési výhody navíc, které jsou většinou poskytovány formou peněžních příspěvků na částečnou úhradu zdravotní péče (nebo spíše prevence), která je poskytována nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Proto je při změně zdravotní pojišťovny vhodné prostudovat nabídku těchto příspěvků, zejména jejich využitelnost pro vás. Jednotlivé příspěvky jsou totiž určeny různým skupinám pojištěnců, vymezených buď věkem, nebo aktivitami, jež vykonávají (děti, důchodci, piloti, sportovci). Některé pojišťovny zvýhodňují rodiny, jejíž všichni členové jsou pojištěni u dané zdravotní pojišťovny, jiné zase zohledňují délku pojištění.

Zdravotní pojišťovny nabídku těchto služeb každý rok aktualizují, přičemž většinou jsou platné v daném kalendářním roce. Některé však mohou být časově omezeny.

U většiny zdravotních pojišťoven naleznete preventivní programy pro děti, v rámci nichž lze získat příspěvek například na kurzy plavání, na cvičení s dětmi, na vitaminové potravní doplňky, na školy v přírodě, či na různá nadstandardní očkování. Pro alergiky a děti trpící astmatem či ekzémem pořádají zdravotní pojišťovny ozdravné pobyty v horách nebo u moře. Zdravotní pojišťovna většinou uhradí podstatnou část nákladů.

Dospělí mohou využít příspěvky na preventivní vyšetření onkologických nemocí, na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci (sauna, posilovna, masáže, fitness) či očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny nezapomněly ani na seniory a výjimkou nejsou ani výhody pro dárce krve, kostní dřeně či orgánů.

Výše příspěvků je různá, od 100 korun na vitaminy, přes 300 korun na plavání, až po 1 000 korun na očkování proti rakovině děložního čípku. Zvolením vhodné zdravotní pojišťovny tak může vícečlenná rodina získat příspěvky v celkové hodnotě až několika tisíc korun ročně.

Doporučit jednoznačně, kterou z devíti zdravotních pojišťoven působících na českém trhu si vybrat, nelze. Výběr skutečně záleží na velmi individuálních požadavcích každého pojištěnce.

Zdravotní pojišťovny v ČR

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, www.cpzp.cz
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, www.ozp.cz
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, www.rbp-zp.cz
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, www.vozp.cz
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, www.vzp.cz
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, www.zpskoda.cz
  • Zdravotní pojišťovna MÉDIA, www.mediazp.cz
  • Zdravotní pojišťovna METAL-ALLIANCE, www.zpma.cz
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, www.zpmvcr.cz

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Změna zdravotní pojišťovny