U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kategorie: Hospodaření | Autor: VÁCLAV MIKULEC

Řekne-li se zdravotní pojištění, většina z nás ví, k čemu slouží. Méně je ale těch, kteří vědí, kdo a v jaké výši je má povinně platit a kdo nemusí. Ne vždy se také orientujeme v soukromém připojištění.

Zdravotní pojištění (ZP) se platí na každého občana České republiky. Může si je hradit sám, u dětí, studentů či důchodců je platí stát. Tato pojistka se platí soukromým zdravotním pojišťovnám, kterých v současné době působí na našem území devět. Každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči. Jeho prostřednictvím se hradí nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé medikamenty a zákroky si ovšem již musí pacient připlatit či je financovat zcela.

   Zdravotní pojištění můžeme rozdělit na dvě kategorie: zákonné a soukromé. Základní rozdíl mezi nimi je v dobrovolnosti jeho uzavření. Zatímco zákonné zdravotní pojištění musí odvádět jednotlivým zdravotním pojišťovnám každý zákonem stanovený plátce, komerční pojištění je dobrovolné.

K čemu neslouží

Zdravotní pojištění nezajišťuje nárok na výplatu nemocenské v případě nemoci. Nemocenské pojištění je ale součástí sociálního pojištění a povinně je musí platit zaměstnanci a dobrovolně i osoby samostatně výdělečně činné. ZP nekryje ani léčebné výlohy v zahraničí – pokud to mezinárodní dohody nestanoví jinak nebo se nejedná o úkon, který nelze provést v ČR a s jehož úhradou zdravotní pojišťovna souhlasí.

Jak platí podnikatel

Tvoří-li samostatně výdělečná činnost váš hlavní příjem, zdravotní pojištění platíte, a to i při ztrátě v podnikání. Je-li vedlejším příjmem nebo za vás platí pojištění i stát, vypočítává se jen ze zisku. Výše pojistného je stanovena v § 2 a § 3a) Zákona 592/92 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Po podání daňového přiznání k dani z příjmu máte osm dní na to, abyste podali Přehled o příjmech a výdajích. Formulář získáte od své zdravotní pojišťovny (lze jej i stáhnout z internetu).

   Při samostatné výdělečné činnosti na hlavní příjem hradíte pojišťovně měsíčně zálohu, která vyšla z vašeho posledního Přehledu (nejméně však minimální zálohu). Teprve po skončení roku doplatíte pojistné podle skutečného zisku.

Práce na vedlejší příjem

Je-li samostatná výdělečná činnost pouze vaším vedlejším příjmem, nemusíte hradit zálohy, ale po skončení roku doplatíte pojistné podle zisku. V zaměstnání ovšem musíte pobírat každý měsíc alespoň minimální mzdu a váš zaměstnavatel z ní musí odvádět pojistné. Každý měsíc se přitom posuzuje zvlášť. Budete-li mít třeba jen jeden měsíc výpadek a vyděláte méně než je minimální mzda (neplatí to např. v případě nemoci), musíte to nahlásit do 8 dnů pojišťovně a zaplatit za toto období minimální zálohu.

   Pro spolupracující osoby platí stejná pravidla jako u osob samostatně výdělečně činných na vedlejší příjem. Liší se jen výší záloh. Soukromé zdravotní pojištění

Soukromým zdravotním pojištěním se klient pojišťuje proti riziku ztráty příjmu, které vznikne v důsledku úrazu či nemoci. Pojišťovna mu bude v takových situacích, kdy je pojištěnému uznána pracovní neschopnost nebo kdy pobývá v nemocnici, vyplácet ve smlouvě sjednané finance.

VÝHODY:

* Pokrytí ušlého zisku v případě pracovní neschopnosti

* Bonusy za bezeškodní průběh

* Nadstandardní pobyt při léčbě v nemocnici

* Nadstandardní péče o vaše zuby

NEVÝHODY:

* Celou vloženou částku pojišťovna používá na pokrytí rizik, nic nespoříte

* Riziko ztráty příjmu kryje i státní nemocenské pojištění

* Pojišťovny zpravidla plní až po uplynutí čekací doby

* Nepojistíte se pro případ smrti

* O náhradu škody musíte pojišťovnu požádat

Výběr pojišťovny

V ČR působí devět zdravotních pojišťoven. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Novorozené dítě se stává automaticky pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna jeho matka.

   Základním kritériem pro výběr té nejvhodnější má být především dostupnost její smluvní lékařské péče. Působnost některých „domů“ je totiž pouze regionální, a tak se může stát, že nejbližší zdravotnické zařízení s ní nemusí mít uzavřenou smlouvu. Zajímat byste se měli i o tzv. fond prevence, z něhož pojišťovna financuje zdravotní programy, v jejichž rámci mohou pojištěnci čerpat různé výhody.

   Konkurence mezi zdravotními pojišťovnami se pojištěným vyplácí. Každá nabízí doplňkový program nad rámec základní lékařské péče plně hrazené ze zákona. Mezi bonusy patří třeba bezplatné plavání, příspěvek na ozdravné pobyty nebo hormonální antikoncepce.

Zdravotní pojištění cizinců

Pro osoby, které nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění (zákon č. 48/1997 Sb. v platném znění), tedy pro cizince, pojišťovny nabízejí produkty na komplexní i neodkladnou péči (liší se rozsahem hrazené zdravotní péče) dle podmínek zákona o pobytu cizinců na území České republiky. K dispozici je i aktivní asistenční služba.

   Je dobré vědět, že Češi pracující u našeho západního souseda (tzv. pendleři) dnes již nemusejí platit pojištění v obou zemích, ale hradí je pouze v Německu a u nás mají nutná ošetření zdarma.

Pojistka zdraví v zahraničí

Čeští turisté cestující do zahraničí mají díky řadě mezistátních smluv nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Je však třeba, aby si předem vyzvedli a vyplnili příslušné formuláře a po vjezdu na cizí území se i zaregistrovali. Leckde se značně liší nejen úroveň služeb, ale i hustota sítě smluvních zařízení. V některých státech, jako je např. Izrael, se třeba zajišťuje pouze nutná a neodkladná péče v případě porodu a pracovního úrazu.

   Nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče pro české občany platí i v případě, že některým státem jen projíždějí. Ošetřeni ovšem budou jen v zařízeních, která mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. I tak je předem nutné počítat s eventualitou, že bude zapotřebí některé náklady platit z vlastní kapsy.

   Mezistátní smlouvy se bohužel nevztahují (s výjimkou Slovenska a Německa) na úhradu repatriace v případě zranění nebo úmrtí. Převoz i na krátkou vzdálenost přitom může stát desetitisíce a více korun.

   Před cestou do zahraničí se každopádně vždy vyplatí komerční pojistka – cestovní připojištění. Pokud tak neučiníte, můžete se snadno dostat do situace, že si v některých zemích budete muset uhradit hospitalizaci nebo předepsání léku sami.

Máte úrazové pojištění?

Úraz je nenadálá událost, která ovlivní několik následujících dní, týdnů, měsíců, let a někdy i celý zbytek života. Je zřejmé, že takovéto finanční odškodnění sice nepříjemné zdravotní následky neodstraní, ale pomůže je alespoň zmírnit.

   Úrazové pojištění je dostupné všem zájemcům, přičemž pojistit lze jednotlivce, rodinu i skupinu osob (zaměstnanci firmy, zájmová organizace, skupina dětí…). Některé pojišťovny nicméně mají stanovený minimální a maximální věk pojištěnce.

   Pojišťovna vám vyplatí odškodné v případě úrazu (nevztahuje se na onemocnění) podle uzavřené varianty pojištění. Vyšší plnění bývá při trvalých následcích úrazu a při uznání invalidity. Většina pojištění zahrnuje též výplatu v případě smrti úrazem. Často lze sjednat též několikanásobné plnění – za vyšší pojistné obdržíte v případě úrazu vyšší odškodné.

KONTAKTY:

Česká národní zdravotní pojišťovna, Ječná 1584, Praha 2, www.cnzp.cz

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Jeremenkova 161, Ostrava, www.hzp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225, Praha 4, www.ozp.cz

Revírní bratrská pokladna, Michálkovická 967, Ostrava, www.rbp-zp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404, Praha 9, www.vozp.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 2020, Praha 3, www.zvp.cz

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Husova 212, Mladá Boleslav, www.zpskoda.cz

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, Čermákova 1951, Kladno, www.zpma.cz

Zdravotní pojišťovna MV ČR, Na Míčankách 2, Praha 10, www.zpmvcr.cz

KOLIK SE PLATÍ

Výše povinného pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnanců se stanovuje z hrubé mzdy, z níž zaměstnavatel strhává 4,5 %, dalších 8 % připlácí jako vedlejší náklad práce k této (hrubé) mzdě. Výši soukromého pojištění stanoví smlouva mezi klientem a pojišťovnou. Od 1. 1. 2007 se zvýšením minimální mzdy zvyšuje i minimální pojistné u veřejného ZP u zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů.

POJIŠTĚNÍ

Povinné

Zákonné zdravotní pojištění musí odvádět jednotlivým zdravotním pojišťovnám každý zákonem stanovený plátce. Jsou to zaměstnanci v pracovním poměru, osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnavatelé, stát (hradí pojistné dětem, důchodcům, ženám na mateřské dovolené, invalidům, osobám pobírajícím dávky sociální péče, bezmocným, osobám ve vazbě nebo ve výkonu trestu apod.) a ostatní osoby, které mají trvalý pobyt v ČR a plátcem jejich pojistného není stát.

Soukromé

Komerční pojištění je nepovinné a záleží na rozhodnutí každého z nás, zda se je rozhodne uzavřít či ne.

O autorovi| VÁCLAV MIKULEC, TEXT: GENERÁLNÍ ŘEDITEL PROVENTUS FINANCE A. S.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: ISIFA

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ