Vlastnictví střelné zbraně

Rubrika: Právo

Chci si pořídit pušku. Jaké jsou podmínky pro držení a použití střelné zbraně. Poradíte?
N. Kohout, Bechyně

Vlastnit zbraň znamená zvážit zodpovědnost pramenící z vlastnictví zbraně a jejího případného použití. Druhou stranou mince je schopnost a zručnost naučit se zbraň ovládat. Obecně práva a povinnosti držitelů zbraní a střeliva a možnosti nabývání vlastnictví, držení či nošení zbraně nebo střeliva upravuje zákon o střelných zbraních a střelivu č. 119/ 2002 SB.

Zbrojní průkaz a jeho kategorie

K tomu, aby někdo mohl vlastnit, držet či nosit zbraň určitého druhu je nutné získat zbrojní průkaz. Zbraně jsou podle zákona rozděleny do 4 skupin (specifikace zbraní dle kategorií je uvedena v zákoně):

 • kategorie A – zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní
 • kategorie B – zbraně podléhající povolení
 • kategorie C – zbraně podléhající ohlášení
 • kategorie D – ostatní zbraně
 • a střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané.

Nejprve je třeba si ujasnit, k jakému účelu chcete zbraň či zbraně používat. Zákon o zbraních k tomu definuje pět skupin:

 • skupina A – pro sběratelské účely
 • skupina B – pro sportovní účely
 • skupina C – pro lovecké účely
 • skupina D – pro výkon zaměstnání nebo povolání
 • skupina E – pro ochranu života, zdraví nebo majetku
 • skupina F – k provádění pyrotechnického průzkumu.

Rozdíly jsou v oprávněních pro jednotlivé skupiny. Skupina A může např. získat výjimku na zbraně kategorie A pro sběratelské účely; skupina B opravňuje k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována na některých střeleckých závodech; skupina C také opravňuje k přebíjení střeliva, navíc je vyžadována pro lov; skupina D je vyžadována pro zaměstnání, kde je třeba mít zbraň (ochranky, převozy peněz apod.); skupina E opravňuje k nošení zbraně pro ochranu (viz § 28 zákona o zbraních).

Věková hranice

Obecně platí, že o zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F může zažádat osoba starší 21 let a o zbrojní průkaz skupiny B nebo C osoba starší 18 let. Výjimkou je, pokud je střelec členem sportovní organizace zabývající se střelbou, to může získat zbrojní průkaz sk. B po dosáhnutí 15 let; pokud je střelec žákem SŠ nebo SOU, kde je v osnovách zahrnuta výuka myslivosti, může získat zbrojní průkaz sk. C od 16 let věku. V takových případech je navíc vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného sportovního sdružení respektive příslušné školy. Držitel ZP mladší 18 let smí se zbraní nebo střelivem manipulovat jen pod dohledem (viz § 19, odst. 5 zákona o zbraních).

Zkouška

Ke zkoušce, která je nutná pro získání zbrojního průkazu, se můžete přihlásit u příslušného útvaru policie. Policie vám poté oznámí datum a místo konání zkoušky. Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části. Obsahová náplň zkoušky se liší podle skupin zbrojního průkazu. Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost: a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, b) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně, c) nauky o zbraních a střelivu, d) zdravotnického minima. Praktická část zkoušky se skládá ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl.

Vydání zbrojního průkazu

Vydává ho příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být osobní údaje a údaj, o jakou skupinu zbrojního průkazu žádáte. Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let, po uplynutí této doby vydá příslušný útvar policie nový zbrojní průkaz při splnění podmínek stanovených zákonem.

Samozřejmě že i zbraně se musí registrovat, a to konkrétně zbraně skupiny A, B a C. Registraci provádí policie a stane se tak na základě oznámení o nabytí vlastnictví a předložení zbraně. Dokladem o registraci je průkaz zbraně. Další informace a text zákon najdete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v záložce „o nás“ v části „bezpečnost a prevence“.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Vlastnictví střelné zbraně