Památkové rezervace a zóny

Rubrika: Právo

Předmětem zájmu památkové péče jsou nejen chalupy, které jsou kulturními památkami.
Proto si povíme, jaká práva a povinnosti mají vlastníci chalup, které se nacházejí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně a nejsou kulturními památkami. Nejde jen o chalupy, ale o jakékoli nemovitosti v památkových rezervacích a zónách, třeba i o nezastavěné pozemky.

Památkové rezervace a památkové zóny, jakož i práva a povinnosti vlastníků nemovitostí, které se v památkových zónách a rezervacích nacházejí, upravuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PamZ“). V aktuálním znění je k dispozici na webových stránkách ministerstva kultury – www.mkcr.cz. Památkové rezervace jsou vymezovány nařízením vlády, památkové zóny vyhláškou Ministerstva kultury ČR. V těchto právních předpisech jsou také stanoveny základní podmínky, které je nutné při činnostech v památkových rezervacích a zónách dodržovat.
Památková rezervace je podle § 5 PamZ území, jehož charakter a prostředí jsou určeny souborem nemovitých kulturních památek nebo archeologických nálezů. Účelem památkové rezervace je ochrana určité skupiny kulturních památek v jejich původní (historické) skladbě nebo ochrana archeologické lokality.
Památková zóna je podle § 6 PamZ území vykazující významné kulturní hodnoty, přičemž může jít jak o území sídelního útvaru nebo jeho části, tak i o část krajinného celku. Praxe rozlišuje městské památkové rezervace a zóny, vesnické památkové rezervace a zóny, archeologické rezervace a krajinné památkové zóny.
Dalším důležitým právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen StavZ.

Závazné stanovisko

Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, má důležitou povinnost stanovenou v § 14 odst. 2 PamZ. Pokud zamýšlí provést na nemovitosti určitý zásah, který je uveden v tomto ustanovení, je povinen si předem (tedy před zahájením prací) vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ojaké zásahy jde? Především o stavbu, změnu stavby nebo odstranění stavby. Dále o terénní úpravy a o umístění nebo odstranění zařízení. Konečně pak jde o úpravu dřevin a o udržovací práce.
Pokud tedy vlastník nemovitosti hodlá v památkové rezervaci či zóně provést některý z uvedených zásahů, musí si vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče – obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ten se při posuzování zamýšlených prací opírá o odbornou pomoc Národního památkového ústavu a rozhodujícím podkladem pro závazné stanovisko bývá písemné vyjádření této odborné organizace.
Na územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu se mohou vlastníci chalup a obecně nemovitostí v památkových rezervacích a zónách obracet se žádostmi o konzultaci, o doporučení nejvhodnějších postupů při údržbě chalupy (či jiné nemovitosti) a podobně. Kontakty na pracoviště Národního památkového ústavu jsou na webových stránkách www.npu.cz. Na těchto stránkách je rovněž – v systému MonumNet – k dispozici seznam památkových rezervací a památkových zón.

Platí zde i stavební zákon

Při výkladu pojmů, které § 14 odst. 2 PamZ používá, je třeba aplikovat i stavební zákon. Stavbou se rozumí jakékoli stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, a to bez ohledu na stavebně-technické provedení, použité materiály, konstrukce, účel využití a dobu trvání (§ 2 odst. 3 StavZ). Změnou stavby se pak rozumí nástavba, přístavba nebo stavební úprava, při které zůstává zachováno vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby. Zateplení pláště stavby se považuje za stavební úpravu.
Terénní úpravy jsou definovány v § 3 odst. 1 StavZ: jsou to zemní práce a změny terénu, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Zařízením se rozumí informační nebo reklamní panel, tabule, deska nebo jiná konstrukce a také technické zařízení – § 3 odst. 2 StavZ.
Úpravou dřevin, která vyžaduje závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 PamZ, není jakákoli úprava, nýbrž pouze výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (§ 6a odst. 1 PamZ).
Namísto vlastníka nemovitosti je oprávněn vyžádat si závazné stanovisko k zamýšleným pracím podle § 14 odst. 2 PamZ i její správce nebo uživatel, například nájemce.

Cíl: ochrana hodnot

Účelem posuzování zamýšlených prací je ochrana hodnot památkové rezervace nebo památkové zóny před zásahy, které by je mohly narušit. Může jít o hodnoty architektonické, urbanistické či jiné. Pokud vlastník chalupy hodlá vyměnit střešní krytinu za krytinu stejného druhu a barvy, jde o udržovací práce, které hodnoty památkové rezervace či zóny patrně nenaruší. Naopak pokud by na návsi hodlal přebudovat chalupu na hotel a k tomu účelu by chtěl přistavět tři nadzemní podlaží, asi by to orgán státní památkové péče nesl poněkud nelibě.
Za práce bez závazného stanoviska nebo v rozporu s ním může orgán státní památkové péče uložit pokutu až 2 mil. Kč.
Zbývá dodat, že PamZ neupravuje výslovně možnost poskytovat příspěvky na obnovu nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo zónách (na rozdíl od příspěvku na obnovu a zachování kulturních památek, který je upraven v § 16 PamZ). Ministerstvo kultury sice má programy zaměřené na péči o památkové rezervace a zóny (městské, vesnické i krajinné), avšak v těchto programech se poskytují finanční prostředky pouze na obnovu kulturních památek, které se na území památkové rezervace či zóny nacházejí. § 16 PamZ neumožňuje ministerstvu kultury poskytovat ze státního rozpočtu prostředky na obnovu staveb, které se nacházejí v památkových zónách či rezervacích, ale nejsou kulturními památkami.
Obce a kraje, které jakožto územní samosprávné celky hospodaří podle jiných pravidel než ministerstvo kultury, si však mohou ve svém rozpočtu vymezit částku, kterou budou poskytovat například na obnovu staveb v památkových rezervacích a zónách. Je na konkrétní obci či kraji, zda určitý dotační program zaměřený na péči o památkové rezervace a zóny zavede a jaké finanční prostředky pro něj vyčlení.
Závěrem musíme poděkovat všem, kteří se starají o své chalupy v památkových rezervacích nebo v památkových zónách tak, aby tato památková území zůstala zachována budoucím generacím – se všemi jejich hodnotami architektonickými, urbanistickými i jinými.

TEXT: MGR. JIŘÍ KLUSOŇ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Památkové rezervace a zóny