U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Užívejme lesa spokorou

Kategorie: Právo | Autor: Jiří Staněk

POKUTY LZE VYMIŘIT NEJEN ZA LESNI “PYCH”

Skutečnost, že u nás můžeme vstupovat do každého lesa bez ohledu na to, zda je ve vlastnictví státu, obce nebo v soukromých rukou, není samozřejmostí. Ve většině evropských zemí není právo obecného užívání lesů pojato zdaleka tak široce jako v České republice.

ZÁKON

Také proto je velká škoda, že mnozí návštěvníci lesa svým nevhodným chováním poskytují argumenty těm, kdož volají po omezení práva obecného užívání lesů, zejména ploch, jež nejsou ve vlastnictví státu.

Zákon chrání les i jeho návštěvníky

Lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanoví, že každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Přitom je každý povinen nepoškozovat les, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka lesa a jeho zaměstnanců. Vedle takto obecně vymezeného rámce obecného užívání lesů vypočítává zákon činnosti, které jsou v lesích zakázány. Tyto zákazy (§ 20 lesního zákona) se vztahují beze zbytku na návštěvníky lesa a některé i na vlastníky lesů. Výčet zakázaných činností je výsledkem dlouholetých zkušeností a je volen tak, aby bylo dosaženo obecného účelu, kterým je především ochrana lesa a lesního prostředí, ale také ochrana návštěvníků lesa a jejich bezpečnost. V lesích je zakázáno:

– rušit klid a ticho,

– provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,

– vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

– těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

– sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

– sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

– jezdit a stát smotorovými vozidly,

– vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

– vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

– mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,

– kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

– odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

– narušovat vodní režim nebo hrabat stelivo,

– pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,

– znečišťovat les odpady a odpadky.

Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti padesát metrů od okraje lesa.

Kdo porušuje zákon?

Občané v praxi nejčastěji porušují zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly. Tento zákonem stanovený zákaz, i když je obvykle doplněn i dopravní značkou o zákazu vjezdu, neukázněné návštěvníky lesa nezastaví. Proto není divu, že na mnoha lesních cestách přibývá závor, budovaných vlastníky na základě přivolení příslušného obecního úřadu. Závory a zákazy však nemohou být při stoupající návštěvnosti lesů a zvyšujícím se množství automobilů jediným řešením. Vlastníci lesů a příslušné orgány státní správy musí přispět vytvořením alespoň minimálních a nezbytných podmínek, např. vybudováním přiměřeného počtu malých odstavných ploch (parkovišť) u silnic tam, kde procházejí většími komplexy lesů. První příznivé náznaky takových řešení se objevují v tzv. Programu 2000, zpracovaném státním podnikem Lesy České republiky. Program je zaměřen na zabezpečení trvale udržitelného hospodaření v lesích a zachování a přiměřené využívání všech funkcí lesa, mezi nimi ifunkce rekreační.

V lesích nikdo neuklízí

Trvalým problémem je také znečišťování lesů odpadky a odpady. V lesích nikdo neuklízí, a tak všechny často navštěvované lesy nebo frekventované turistické stezky poznáme bezpečně podle množství nejrůznějších odpadků, které na nich nebo v lesích okolo turisté či houbaři odhodili. Všichni, zejména však neukáznění návštěvníci lesa, by si měli uvědomit, že nedodržování lesního zákona, zde konkrétně vykonávání činností, které jsou v lesích zakázány, není beztrestné. Každý, kdo vykonává v lese některou ze zakázaných činností, dopouští se přestupku podle § 53 lesního zákona, za který může orgán státní správy lesů (obvykle referát životního prostředí okresního úřadu) uložit pokutu až do výše pěti tisíc, resp. až patnácti tisíc korun.

Úkoly lesní stráže

Porušení lesního zákona, které je přestupkem, může postihovat také lesní stráž. Jejím úkolem je zajišťovat ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany (§ 38 lesního zákona). Lesní stráž je při výkonu své činnosti oprávněna: zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení lesního zákona, ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v § 53 lesního zákona v blokovém řízení, předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zvládnout vlastními silami a prostředky. Lesní stráží jsou fyzické osoby, které do této funkce ustanoví na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgán státní správy lesů. Při své činnosti má lesní stráž od 1. ledna tohoto roku postavení veřejného činitele, které pro ni znamená nejen zvýšenou právní ochranu, ale také značnou zodpovědnost. Její podíl na aktivní ochraně lesů by se měl do budoucna zvyšovat. Měl by se projevit právě v působení na návštěvníky lesa s cílem snížit množství případů porušování lesního zákona, kterého se návštěvníci lesa ať již vědomě nebo z nedbalosti či z neznalosti dopouštějí.

Kdy je vstup do lesa omezen

Právo veřejnosti vstupovat do lesa může být dočasně omezeno nebo vyloučeno (zakázáno). Podle lesního zákona (§ 19) o tom může rozhodnout orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu, a to vždy, je-li to nutné z důvodu ochrany lesa, nebo je to v zájmu bezpečnosti a zdraví občanů. Nejčastěji je uvedené opatření vyhlašováno v případech rozsáhlých kalamit (rozvrácení lesních porostů větrem), v době a na místech zvýšeného nebezpečí vzniku lesních požárů, nebo v předvánočním období tam, kde je dočasný zákaz vstupu do lesa přijímán jako krátkodobé preventivní opatření k zamezení krádeží vánočních stromků. Okresní úřad jako orgán státní správy lesů vyhlašuje omezení nebo zákaz vstupu do lesa nařízením okresního úřadu, a to na dobu nejvýše tří měsíců. Jsou-li pro takové opatření zvlášť závažné důvody, lze ji až o další tři měsíce prodloužit. Stále větší množství občanů využívá les k rekreaci a k různým formám aktivního odpočinku. Na některých místech, zejména v příměstských lesích, dochází stále častěji ke kolizím např. mezi pěšími návštěvníky lesů a cyklisty nebo jezdci na koních. Přibývá stížností, adresovaných orgánům státní správy lesů s požadavkem omezit nebo vymezit pro sportovně rekreační činnosti v lesích oddělené trasy.

Trasy pro rekreaci

Přestože by vyznačení tras např. pro cykloturistiku nebo pro jízdu na koních mělo být i v zájmu vlastníka lesa, zákon tuto povinnost zatím nikomu neukládá. Zahraniční zkušenosti však svědčí o tom, že pouze oddělení a vyznačení míst určených pro různé formy aktivního rekreačního využívání lesů vede k minimalizaci škod na lesních cestách a lesním prostředí i k větší bezpečnosti návštěvníků lesa. Proto také připravovaná novela lesního zákona počítá s uložením povinnosti tyto trasy vyznačit. Lze předpokládat, že i v budoucnu se bude počet návštěvníků lesa a tlak veřejnosti na rekreační využívání lesů zvyšovat. Je v zájmu nás všech, aby tento vývoj pokud možno negativně nezasáhl naše lesy, oslabené působením četných civilizačních vlivů, a abychom zachovali lesy schopné plnit vyváženě všechny jejich funkce.

Užívejme lesa spokorou