U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Stavební zákon v praxi

Kategorie: Právo | Autor: tes

DOPORUČUJEME

Poznatky z každodenní praxe ukazují, že o úspěšném zahájení a posléze i bezproblémovém dokončení stavby nerozhoduje jen nápaditý architektonický návrh a solidní stavební firma, ale často ještě významněji schopnost vyznat se v platné legislativě. Projevem snahy seznámit veřejnost s novelou stavebního zákona je vydání publikace “Stavební zákon skomentářem” (CODEX Bohemia, Praha), která má sloužit jako praktický manuál k usnadnění přechodu na změněnou právní úpravu územního plánování a stavebního řízení. Organický doplněk k této pomůcce představuje stejným editorem vydaná příručka “Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 50/1976 Sb. (stavební zákon)”, obsahující komentované znění tří vyhlášek Ministerstva pro místní rozvoj ČR: č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, a č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Obě publikace jsou určeny širokému okruhu adresátů stavebního práva – právnických a fyzických osob a orgánů veřejné správy – zejména ke sjednocení interpretace změněné právní úpravy a jejímu rychlejšímu a správnému osvojení v aplikační praxi bez nadbytečné byrokratické zátěže.

Stavební zákon v praxi