U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Snížit tepelné ztráty pomůže i zateplené sendvičové zdivo

Kategorie: Návštěva | Autor: Zdeněk Kobza

Při realizaci obytných budov, zejména rodinných domků a nízkopodlažních bytových domů, je jedním z faktorů, určujících pořizovací hodnotu objektu, cena konstrukce hrubé stavby. Ta je spolu s pořizovací cenou pozemku, jeho zasíťováním a náklady na PSV rozhodující pro výslednou pořizovací cenu objektů.

Historické tradice, materiálová základna ve středoevropském regionu stále řadí klasickou technologii výstavby mezi dominující na našem stavebním trhu. Myšlení většiny zdejších investorů se mění velice pozvolna, některé stavební předpisy a normy týkající se požadavků na tepelně technické parametry budov či konstrukcí nebo spotřeby energie se naopak mění velice rychle. Důvody zpřísňování požadavků na úspory energií a snižování dopadů na životní prostředí souvisí zejména s neustále se zhoršujícím životním prostředím, zvyšujícími se cenami energií a zmenšujícími se zdroji primárních surovin. Především cena energií a legislativa nás nutí neustále zlepšovat tepelně technické parametry obvodových konstrukcí stavebních objektů.

Klasické stavební materiály – zdící tvarovky (cihly plné či děrované, tvárnice, “superizolační” keramické tvarovky) nemohou svou tloušťku zvětšovat do nekonečna. Vzrůstající požadavky tepelně izolační normy ČSN 73 05 40 a jiných nařízení tak nutí projektanty a investory hledat i jiné možnosti energetických úspor, například využíváním sendvičových konstrukcí.

Vrstvená – standardní sendvičová konstrukce je charakteristická tím, že k nosné, staticky účinné vrstvě obvodového pláště je přidána vrstva tepelněizolační. Nosná vrstva, slabší než v jednovrstvých konstrukcích, obvykle realizovaná z klasických stavebních materiálů (cihla plná, tvárnice), přenáší statické namáhání ze stropních nosných konstrukcí a střech, zároveň v sobě akumuluje teplo. Tato vrstva má ovšem obvykle nevyhovující tepelně izolační vlastnosti. Proto je k této konstrukci přidána tepelněizolační vrstva. Používají se většinou kontaktní zateplovací systémy (ETICS), např. systém ECOROCK od firmy Rockwool, kdy se izolační desky z kamenné vlny připevňují na nosnou konstrukci obvodového pláště zvenčí.

Výhody sendvičového zdiva oproti “klasickým” zděným technologiím

1. Menší celková tloušťka zdí, důsledkem čehož je:

menší zastavěná plocha při stejné užitné ploše domu (bytu),

větší nezastavěná plocha parcely při stejné užitné ploše domu,

při současných cenách parcel znamená i několik metrů čtverečních ušetřené plochy výraznou úsporu peněz.

2. Přikotvený tepelný izolant systému ETICS neklade požadavky na větší šířku základových konstrukcí. Menší konstrukce základů znamenají menší výkopové a zemní práce, menší náklady na převoz výkopku, menší spotřebu betonu či výztuže při realizaci základových konstrukcí

3. Kontaktní zateplovací systém sendvičové obvodové konstrukce může pomoci eliminovat i “nehomogenitu” nosné konstrukce, tj. eliminovat tepelné mosty. Použití kontaktního zateplovacího systému, např. ECOROCK od firmy Rockwool, tedy podstatně vylepší tepelně technické vlastnosti obvodové stěny a umožňuje splnit i nejpřísnější požadavky tepelněizolačních norem, hodí se tedy i k výstavbě nízkoenergetických či pasivních energetických domů

Každý investor by si měl uvědomit, že vhodnou volbou technologie pro výstavbu obvodového pláště lze ušetřit i statisícové položky. Je nutné posuzovat nejen pořizovací cenu obvodových konstrukcí budovaného objektu, ale přemýšlet i o dalších konstrukcích, například základech a zemních pracích.

Obr. č. 1.: Řez kontaktním zateplovacím systémem ECOROCK

1. lepicí hmota (tmel)

2. fasádní deska

3. talířová hmoždinka

4. krycí hmota s výztužnou síťkou

5. penetrační nátěr

6. strukturovaná omítka s možným fasádním nátěrem

O autorovi| Zdeněk Kobza, produktový manažer Rockwool a. s.

Snížit tepelné ztráty pomůže i zateplené sendvičové zdivo