U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kolik stojí údaje z katastru?

Kategorie: Právo | Autor: ing. Bohumil Kuba

Z informačního systému katastru ne-movitostí bylo v roce 2004 vydáno celkem 1,7 milionů informací. Vyžadují si je ti, kteří údaje katastru potřebují k řešení různých otázek spojených s nemovitostmi.

Chataři a chalupáři nepotřebují celé soubory údajů, většinou jim stačí jen údaje o nemovitostech, které již mají ve svém vlastnictví, nebo které chtějí získat. Tyto údaje jim poskytují katastrální úřady (katastrální pracoviště) buď za správní poplatky (zákon č. 634/2004 Sb.), za cenu podle vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí (platné znění vyhlášky č. 162/2001 Sb.) a některé mohou získat zdarma na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Poplatky beze změny

Nový zákon o správních poplatcích, který nabyl letos účinnosti, nepřinesl v tomto směru žádné zásadní změny a poplatky zůstaly stejné jako dosud. Pouze byly podrobněji popsány jednotlivé úkony

a zabezpečen tak jejich jednotný a srozumitelný výklad. Byly vypuštěny úkony spojené s vydáváním kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel dřívějších pozemkových evidencí a srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí, které byly přesunuty do vyhlášky a vyhotovují se za stejnou cenu. Nebyl zvýšen ani poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a zůstal na původní výši 500 Kč.

Úplata za jednotlivé údaje, např. reprografické kopie a tiskové výstupy z katastrálního operátu, počítačové soubory s údaji katastru nemovitostí na technických nosičích dat a za údaje, které lze získat dálkovým přístupem na internetu na základě registrace (zřízením zákaznického účtu) zůstala rovněž stejná. Úplaty jsou uvedeny v přílohách 1 – 6 vyhlášky.

Zjednodušení služeb

Vyhláška však přinesla jednu zcela zásadní novinku. Od 1. února letošního roku poskytují katastrální úřady (pracoviště) výpisy z katastru nemovitostí ve formě veřejných listin z území celé republiky, když doposud je poskytovaly pouze v rámci své územní působnosti. Zájemci o výpis ho tak získají na nejbližším katastrálním pracovišti bez ohledu na to, ve které části republiky se nemovitost nachází (to se však netýká kopií katastrální mapy a kopií ze sbírky listin katastru nemovitostí, které mohou získat pouze na úřadech a pracovištích místně příslušných). Uvedené údaje mohu získat uživatelé internetu na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz) v nové aplikaci “Nahlížení do katastru a přehled řízení”. Získají vybrané údaje o pozemcích, budovách a jednotkách (bytech a nebytových prostorech) evidovaných v katastru nemovitostí, včetně informace o jejich vlastnictví. Současně mohou získat informace o stavu řízení založených na příslušném katastrálním úřadu nebo pracovišti v souvislosti s podaným návrhem na vklad práva (nebo v souvislosti s ohlášením změny práva záznamem do katastru nemovitostí) a informace o stavu řízení pro účely potvrzování geometrických plánů.

Novinka v katastru

V současné době existuje již reálný návrh na poskytování výpisu z katastru nemovitostí s využitím elektronické značky s právními účinky veřejné listiny. V dohledné době má dojít k novelizaci zákona o informačních systémech veřejné správy. Podle ní bude možné, aby notář nebo držitel poštovní licence na požádání ověřili výstup v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem správce nebo označeným elektronickou značkou správce, a na základě tohoto ověření vydali ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy.

Ověřené výstupy, které vydá notář, budou veřejnými listinami. Ověřené výstupy, které vydá držitel poštovní licence (poštovní úřady), budou potvrzovat, není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Tyto postupy budou obdobné i u výpisů z katastru nemovitostí.

Kolik stojí údaje z katastru?