Pronájem chalupy

Vlastním v Krušných horách chalupu, kterou v současné době moc neužívám. Rozhodla jsem se, že jí pronajmu. Co bych pro to měla udělat?
(E. P., Frýdlant)

Při nájmu nemovitých věcí je velmi důležité uzavřít mezi nájemcem a pronajímatelem nájemní smlouvu. Z důvodu právní jistoty doporučuji písemnou. Podle ust. § 663 občanského zákoníku (OZ) nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc (movitou či nemovitou), aby ji dočasně užíval nebo z ní bral i užitky.

Základním rysem nájemní smlouvy je její dočasnost, může být však sjednána nejenom na dobu určitou, ale i neurčitou. Nutnou náležitostí smlouvy je též její úplatnost, tedy stanovení výše nájemného (ust. § 671 a násl. OZ), která závisí na dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem. Doporučuji ve smlouvě upravit i platby za spotřebu energií. Obsahem nájemní smlouvy mohou být dále práva a povinnosti nájemce a pronajímatele, které záleží opět především na jejich vzájemné dohodě.

Ze zákona je stanovena povinnost nájemce užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci (tedy do nemovitosti) za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem. Rozhodně je nutné upozornit na ust. § 666 OZ, které dává nájemci oprávnění dát pronajatou věci do podnájmu, nestanoví-li smlouva jinak (zcela zřejmě je lépe do smlouvy uvést, že nájemce je oprávněn dát nemovitosti do pronájmu pouze s písemným souhlasem pronajímatele – vlastníka).

Změny na věci je ze zákona nájemce oprávněn provádět pouze se souhlasem pronajímatele a ve smlouvě by bylo vhodné dohodnout, za jakých podmínek je oprávněn tyto změny provést a především v jejich rámci také řešit vzniklé náklady, které na provedené změny vynaloží. Mohou být k tíži nájemce i pronajímatele.

Další důležitou náležitostí smlouvy by mělo být určení doby skončení nájmu. Nájem zpravidla skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak. Musím však upozornit na ust. § 676 odst. 2 OZ, které prodlužuje nájem v případě, že nájemce užívá věc i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů. Nájem sjednaný na dobu neurčitou může být dále ukončen výpovědí, kterou je vhodné ve smlouvě sjednat a stanovit délku výpovědní lhůty (např. tříměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně). Ust. § 679 OZ upravuje odstoupení od nájemní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon a v tomto ustanovení jsou stanoveny důvody opravňující k odstoupení jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele.

Nájemní smlouvu je však nutné uzavírat s ohledem na předmět nájmu a vedle výše uvedených náležitostí může samozřejmě obsahovat i další ustanovení, které konkrétní případ řeší. Pokud tedy pronajímatel chce mít jistotu, že je obsahem smlouvy dostatečně chráněn, doporučuji obrátit se na odborníka, popř. opravdu pozorně prostudovat příslušný zákon nebo literaturu, která se této problematice věnuje.

TEXT: BARBORA PEKOVÁ

Pronájem chalupy