U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PROGRAMY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kategorie: Peníze | Autor: AR

Zvláštní programy Státního fondu životního prostředí podporují projekty, které nahrazují spalování převážně fosilních paliv za tepelná čerpadla, solární systémy a za spalování biomasy. Metodické řízení těchto programů zajišťuje ministerstvo životního prostředí. Jejich realizací je pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Finanční podpora umožňuje zájemcům překonat poměrně vysokou finanční náročnost na potřebné investice. Podpůrné finanční programy vycházejí z usnesení vlády České republiky č. 1261 ze dne 29. listopadu 1999 a zohledňují ekonomické podmínky v roce 2000.

Fosilní paliva za biomasu

Program podporuje investice do náhrady pevných a kapalných fosilních paliv při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) biomasou (případně v kombinaci se solárním systémem) ve stávajících obytných objektech (bytech, rodinných domcích a jiných) nebo investice do vytápění biomasou v nově budovaných obytných objektech. Podpora je určena výhradně pro lokální systémy zajišťující dodávku tepla, případně TUV, pro jeden, nebo malou skupinu objektů. Podmínkou získání této podpory je splnění několika kritérií:

– vyjádření Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS) nebo jiného kompetentního subjektu, že zdroj tepla navrhovaný k instalaci má takové vlastnosti a výkonové parametry, které odpovídají tepelně technickým vlastnostem objektu, kde je tento zdroj instalován, charakteristikám otopné soustavy a případně v budoucnu umožní zlepšení tepelně technických vlastností budovy (zateplení).

– instalace moderního kotle s garantovanými parametry spalování, garantovanými emisemi, minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu (vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra, např. výzkumného ústavu, vysoké školy apod.)

– ověřená likvidace starého kotle na spalování pevných nebo kapalných fosilních paliv.

Elektřina a uhlí za tepelné čerpadlo

Tento program podporuje investice do náhrady vytápění elektrickými přímotopy a pevnými či kapalnými fosilními palivy za vytápění tepelnými čerpadly ve stávajících obytných objektech nebo investice do vytápění tepelnými čerpadly v nových objektech. Musí se jednat výhradě o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů případně v kombinaci s jiným zdrojem. Žadatelům bude poskytována podpora na základě splnění stanovených kritérií:

– energetický audit

– objekt, kde bude tepelné čerpadlo instalováno, splňuje současně platné standardy pro zateplení budov

– výkon tepelného čerpadla musí respektovat tepelné ztráty objektu (doporučené hodnoty by neměly být větší než 50 až 70 W na 1 m 2 vytápěné plochy)

– čerpadlo bude vhodně zasazeno do otopné soustavy (zejména provozováno v režimu celoročního provozu – zajištění ohřevu TUV)

– čerpadlo bude napojeno na nízkoteplotní otopný systém cca 55/45 °C – použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3,0 (vše musí být doloženo patřičným certifikátem)

Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory.

Uhlí a elektřina za Slunce

Program podporuje investice do částečné záměny ohřevu TUV, resp. vytápění pevnými a kapalnými fosilními palivy a elektrickými přímotopy za solární systémy v objektech pro bydlení, nebo investice do ohřevu TUV, resp. vytápění solárními systémy, v nově budovaných objektech pro bydlení. Doporučená účinná plocha kolektorů, na níž se vztahuje podpora, bude na bytovou jednotku v rodinném domě do 10 m 2 , na bytovou jednotku v bytovém domě do 8 m 2 .Preferovány budou systémy s přitápěním, tj. s celoročním ohřevem. Podmínkou získání této formy podpory je splnění následujících kritérií:

– energetický audit

– objekt, kde bude solární systém instalován, splňuje současně platné standardy pro zateplení budov

– vhodné dimenzování systému vytápění a přípravy TUV (podpora například nebude poskytována v případech, kdy bude lokální vytápění zabezpečeno tepelným čerpadlem)

– použití technologie s minimální optickou účinností 80 % při klidové teplotě solárních kolektorů +115 °C, teplotě vzduchu +25 °C a použití kolektorů vhodných pro celoroční provoz (vše musí být doloženo patřičným certifikátem).

Všem společně

Žadatelům bude přiznaná podpora převedena až po té, co na podpořenou investici prokazatelně použijí finanční prostředky z jiného zdroje, a to ve výši nejméně 50 % základu pro výpočet podpory. Podpora však bude poskytována pouze do vyčerpání disponibilních finančních prostředků pro daný rok. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Společným kritériem pro přiznání podpory je také vyjádření příslušného městského nebo obecního úřadu, že v lokalitě nebude podle platného územního plánu v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě. Při výběru zařízení pro instalaci musí být preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”.

Žádosti

Žádosti o podporu předložené s úplnými údaji a doložené všemi stanovenými doklady budou registrovány u Státního fondu životního prostředí ČR. Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení. Vyhodnocené žádosti budou předloženy Radě Fondu, která je posoudí a vybrané doporučí k rozhodnutí ministrovi životního prostředí. Fond si může vyžádat i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

PROGRAMY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ