Okolo Rožmitálu

Rubrika: Region

Na Rožmitálsku nacházíme starší roubené domy i mladší zděnou zástavbu. Původních staveb stojí za to si hledět.

Panoráma rožmitálské kotliny lemované lesy, vpředu Starý Rožmitál

rožmitál pod Třemšínem leží v široké kotlině, lemované ze tří stran temným pásem Brd. Na jihu se zdvíhá kamenitý masív Třemšína, severní straně kotliny dominuje plochý vrch Praha, druhá nejvyšší hora středních Čech. Samotné centrum regionu, město Rožmitál a původní ves, tzv. Starý Rožmitál, se může pochlubit několika pěknými stavbami lidové architektury. Další nalezneme v okolních vsích rozložených po obvodu kotliny – ve Věšíně, Hutích, Voltuši, Bukové, Nepomuku, Zalánech, Vranovicích a Sedlici a zejména pak v Lázu, který je ale už trošičku stranou.

Historie sahá do středověku

Oblast má pestrou historii a té odpovídá i podoba osídlení. Ve středověku bylo Rožmitálsko „koncovým“ územím kolonizace – až sem dospěli osadníci zúrodňující půdu, dále se pak prostíraly už jen lesy. Příkladem středověkých kolonizačních vesnic jsou Starý Rožmitál nebo Věšín, i když jejich podoba je dosti odlišná. Starý Rožmitál byl založen na břehu rybníka, čemuž odpovídá i jeho půdorys – vesnice je tvořena řádkou usedlostí, na které navazovaly dlouhé lány (rovnoběžné pásy plužiny, jaké známe třeba z podhorských oblastí). Kostel ve Starém Rožmitálu, a tím i osídlení, ale může být ještě starší. Naproti tomu sousední Věšín, založený v polovině 14. století, je příkladem vesnice s pravidelnou téměř čtvercovou návsí, i když dnes ji na první pohled ani nemusíme poznat.

Malebná celoroubená chalupa čp. 121 v Lázu se pomalu začíná rozpadat…

Další vesnice, například Voltuš s nepravidelným půdorysem, vznikaly až později, jak osídlení ukusovalo okraje lesů. Osídlování krajiny bylo dokončeno založením dvou vesnic na samé hranici lesa – Nepomuku (1723) a Zalán (1793), které jsou opravdu rozloženy „za lány“ Starého Rožmitálu. Nepomuk osídlilo dvacet rodin z bavorské části Šumavy, podobně tomu bylo na Zalánech. Zatímco Nepomuk má pravidelnou ulicovitou náves, Zalány jsou roztroušeny na podhorských lukách. Ne náhodou proto Nepomuk i Zalány připomínají šumavské horské osady.

Příkladem mladšího zděného stavení s jednoduchou štukovou výzdobou je dům čp. 1 v Lázu

Do podoby vesnic zasáhla ještě vlna demografického rozvoje v 19. století, kdy vznikaly malebné enklávy chudičkých domků okolo nepravidelných uliček, jak dodnes vidíme v okolí Cvokařské ulice ve Starém Rožmitálu.

Roubené i zděné domy

Starší domy na Rožmitálsku bývaly roubené. Jak se sluší na drsnou oblast, mají velký přesah střechy nad zápražím, se šikmo seříznutými stropními trámy. Domy kryly šindelové střechy s typickým strmým kabřincem. Štíty bývaly prosté, svisle bedněné, s vyříznutými čtyřlístky větracích otvorů. Dodnes se jich dochovala celá řada v mnoha vesnicích (zejména ve Voltuši), avšak dva mezi nimi vynikají svou malebností i zachovalostí: dům čp. 59 ve Starém Rožmitálu a čp. 121 v Lázu. Bohužel jejich osud je nejistý… Velmi hezký je i „šumavský“ dům č. E16 (dříve čp. 2) v Nepomuku s rozložitou střechou, obedněným průčelím a širokým štítem. V kraji se zachovalo i několik roubených stodol, třeba ve Starém Rožmitálu nebo Voltuši.

Dům č. E16 v Nepomuku s bedněným obkladem světnice a typicky rozložitým „šumavským“ štítem v dolní části zdejší úhledné a udržované návsi

Mnohem častější jsou dnes domy zděné, hmotou ovšem těm roubeným trochu podobné. Mívají také střechy s kabřincem nebo valbičkou, ty starší někdy ještě s bedněným štítem. V Nepomuku a Zalánech jsou pak opět typicky „šumavsky“ přikrčené a rozložité. Bohatší stavení (pokud se o bohatství mohlo mluvit) mívaly jednoduchý štukový dekor, např. hezké zvlněné římsičky nad okny.

Pozor na proporce střech!

Donedávna byla na Rožmitálsku k vidění řada pěkných lidových staveb, zejména díky péči chalupářů. V poslední době se ale vzhled vesnic dosti proměňuje, ne vždy k lepšímu. Staré stavby mizí buď zcela, nebo pod nánosy dnešní doby, což je především případ Starého Rožmitálu.

Roubená chalupa čp. 59 ve Starém Rožmitálu, považovaná za jeden z nejcennějších domů v regionu: jak dopadne po současné rekonstrukci?

Nejhezčí vesnicí tak zůstává Nepomuk s úpravnou návsí a několika „šumavskými“ domy. Pěkné stavby nalezneme stále i ve Starém Rožmitálu (zejména malebné je okolí Cvokařské ulice a několik usedlostí v Rybově ulici), ve Voltuši a sporadicky i v dalších vesnicích. A co poradit případným stavebníkům? Hlavně si hleďme zachovalých původních staveb, které tak rychle mizí… Případné novostavby se mohou inspirovat rozložitou hmotou i střechou s kabřincem či polovalbou, jaké mají staré domy. Avšak pozor na její proporce!

TEXT A FOTO: ing. ARCH. JAN PEŠTA

Okolo Rožmitálu

Okolo Rožmitálu