Odvlhčování sklepa

Sklepy, zejména u starších domků používaných jako rekreační chalupy, bývají nadměrně vlhké. Je možné použít několik způsobů, jak se vlhkosti ve sklepě zbavit.

 

Podobně jako při kopání studny, kdy se na stěnách výkopu objevují jednotlivé kapky vody, objevuje se voda většinou v základové jámě – v prostoru, v němž se zakládá spodní stavba (sklep, základové pásy). Výjimkou jsou mimořádně suchá skalnatá podloží a některá výš položená místa; s nežádoucí vodou ve sklepě ale mívají většinou problémy iobyvatelé horských oblastí. Tato voda má tendenci pronikat podlahou sklepa (jde o tzv. hydrostatický tlak) a často se jí to bohužel daří. Ve všech staveních je relativní vlhkost sklepních prostor omnoho vyšší než místností v patře – majitelé suchých sklepů jsou tak určitě v menšině.

Pro suchý sklep

Sklep lze zbavit nadměrné vlhkosti několika způsoby: drenážemi odvádějícími vodu z okolí domu, vodorovnými izolacemi zdiva i podlahy sklepa, výstavbou dělicích příček s odvětráním, infuzními impregnacemi zdiva, průběžným odčerpáváním vody z jímky vykopané v nejnižším místě podlahy, intenzivním větráním sklepních prostorů a používáním odvlhčovačů instalovaných ve sklepě. Kromě těchto metod lze použít i radikálnějších, které jsou vhodné například pro odstranění následků záplav: jde o instalaci intenzivních zdrojů tepla, mikrovlnný ohřev zdí a elektroosmózu.

Drenáže odvádějící vodu

Metodou, která nevyžaduje investice, je výkop odvádějící vodu například z podmáčeného terénu, aby pokud možno nedocházelo k jejímu kontaktu se zdivem základových konstrukcí. Voda je drenážním systémem odváděna buď do sběrné jímky, ze které je odčerpávána, nebo do otevřeného kanálu, kterým pak volně odtéká.

V praxi to vypadá tak, že kolem postiženého objektu se vykope příkop o šířce lopaty, který bude spádován a případně doplněn odtokem. Drenážní výkop se vyplní velkými kameny, na nichž je uložena vrstva menších, horních asi pět centimetrů tvoří vrstva hlíny, která se nakonec zatravní. Aby hlína nepropadala mezi kameny, klade se pod ni geotextilie. V současné době se nejvíce používají perforované drenážní roury uložené na dně výkopu, které jsou pak zasypány hrubým štěrkem a zahrnuty zeminou. Výkop by měl být od základů vzdálen aspoň 80 cm.

Infuzní metoda

Infuze patří mezi fyzikálně chemické metody. Spočívá v nasycení zdiva vhodnou chemickou impregnací. Do zdí se vyvrtají z obou stran otvory o průměru asi 30 mm se sklonem šikmo dolů, otvory se vyčistí tlakovým vzduchem a pod tlakem nebo jenom litím se do nich vpravuje některá z látek, zabraňujících pronikání vody. Pro hydroizolační clonu se používají látky, které mohou buď úplně vyplnit póry ve zdivu (roztoky siloxanů, syntetických nebo silikonových pryskyřic, roztoky asfaltu v ředidle), nebo je zmenšit tak, že jimi projdou vodní páry, které mají menší molekuly, ale ne voda (vhodná je vodní suspenze cementu nebo speciální roztoky).

Intenzivní zdroje tepla

Použití intenzivních zdrojů tepla zahrnuje sálavé infračervené panely nebo elektrické, naftové či plynové horkovzdušné agregáty. Jejich provoz je značně drahý, takže by měly být nasazeny až po odstranění příčiny navlhání zdiva. Principem je lokální zvýšení teploty zdí, při níž dojde k odpaření vody, která se následně intenzivním větráním odstraní.

Protože v zimních měsících by docházelo při větrání k nežádoucímu ochlazování zdí, je vhodné větrat jen v kratších intervalech (po půlhodině). Před zapnutím těchto výkonných zdrojů tepla je třeba odstranit všechny hořlavé předměty, které by mohly vzplanout. Při provozu agregátů musí být přítomen někdo, kdo zajistí jejich bezpečný chod a umí je vypnout.

Mikrovlnný ohřev zdí

Mikrovlnné vysoušení zdiva využívá vysokých kmitočtů produkovaných speciálními generátory. Molekuly vody přejímají jejich energii a zahřívají se, takže vlhké zdivo vysychá. Celý proces je rychlý a čistý a při dodržení předpisů zcela bezpečný. Zahřátí vody ve zdivu je velice rychlé, protože se teplo vytváří uvnitř hmoty, ohřívá se pouze zdivo a ne okolní vzduch. Rychlost vysoušení je dána množstvím použité energie, tloušťkou a materiálem zdí a jejich povrchem (například obkládačky, nepropustné nátěry).

Vysušování zavlhlých budov, které při ideálním počasí trvá běžnými metodami řadu měsíců, dokážou mikrovlny zvládnout během několika dní. Další výhoda mikrovlnného vysušování spočívá v tom, že záření ve zdivu zničí plísně, houby i hmyz. Toto vysoušení nabízí v současné době množství stavebních firem. Protože pro provoz mikrovlnných generátorů platí velmi přísné předpisy (vyhláška MZ ČR č. 408/1990 Sb. a 480/2004 Sb.), je z bezpečnostních důvodů nutné, aby na místě byl jeden až dva pracovníci firmy, což celou operaci prodraží (přístroj si nelze vypůjčit a vysoušet tak nemůžete svépomocně).

Aktivní elektroosmóza

Tuto elektrofyzikální metodu, využívající malého (bezpečného) stejnosměrného proudu, lze objednat u některé z odborných firem. Principem je transport molekul vody proudem z navlhlé zdi zpět do půdy; je to obdoba galvanického pokovování, při kterém se pomocí elektrického proudu dopravují molekuly ušlechtilého kovu na železo či jiný kov.

Elektroosmotická metoda v některých objektech vykazuje skvělé výsledky, zatímco v jiných se neosvědčila – je to pravděpodobně dáno množstvím vlhkosti, která se musí „zahnat“ zpět do země a schopností půdy tuto vodu pojmout.

Další metody

Ekonomicky nejpřijatelnější odstranění vlhkosti z vlhkého sklepa spočívá v okopání vlhké omítky na obvodové zdi až na úroveň základové spáry (tedy na styk základu se zeminou). Jestliže byl zjištěn a odstraněn důvod navlhání zdí (například porušené potrubí, ucpaný okap), je možné zdi po snížení jejich vlhkosti nahodit sanačními omítkami. Ty však nezajistí odstranění vlhkosti ze zdiva, ale jen z povrchových vrstev porézních stavebních materiálů.

Tuto metodu je vhodné kombinovat se zřízením tzv. anglických dvorků neboli sklepních světlíků, které umožňují odvětrávání sklepních prostorů a zároveň zabraňují vnikání vody do zdiva. Původně šlo o zděné šachty, časem se objevily i prefabrikáty z tzv. tenkocementu. V současné době se vyrábějí sklolaminátové nebo z recyklovatelného polypropylenu zesíleného skelnými vlákny (firmy MEA Meisinger, s.r.o., ACO Stavební prvky spol. s r.o., Ronn Drain Complet s.r.o.). Ty mohou plnit i funkci osvětlení podzemních prostorů a z některých sklepů tak vytvořit další obytné místnosti. Osazení těchto prefabrikátů může zvládnout i laik, související činnosti (vyzdění předstěny, instalace vzduchotechnického vysoušecího systému, odvětrání prostoru pod podlahou např. do nepoužívaného komínu) však vyžadují stavební povolení i příslušné zkušenosti a musí je proto provést odborná firma.

TEXT: KAREL ŠTECH
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, ZDENĚK ROLLER, PAVEL VESELÝ A ARCHIV

Odvlhčování sklepa

Odvlhčování sklepa