Zásilkové omyly

Rubrika: Právo

Objednala jsem si v zásilkové službě květiny. V balíku však kromě rostlin, které jsem chtěla, bylo i několik takových, které jsem neobjednávala. Na to jsem ale přišla teprve poté, co jsem zaplatila složenku a otevřela balík. Jak mám postupovat?
(J. P., Karviná)

Zásilkové omyly

První věcí je zkontrolovat obchodní podmínky zásilkové služby, zejména pak to, jakým způsobem lze od smlouvy odstoupit a zboží vrátit, popřípadě je vyměnit. Výše uvedený obchod je typově spotřebitelskou smlouvou uzavíranou na dálku, jak ji upravuje § 53 občanského zákoníku. Občanský zákoník v uvedeném ustanovení podrobně upravuje podmínky uzavření smlouvy na dálku a kromě jiného stanoví, že spotřebiteli musí být mimo jiné poskytnuty informace o právu na odstoupení. Obecně pak platí, že spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Lhůta pro odstoupení

Pokud by pak ze strany dodavatele nebyly spotřebiteli předány informace, které je povinen ze zákona sdělit, mimo jiné i informace o právu na odstoupení od smlouvy, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce od převzetí plnění. Pokud jsou chybějící informace řádně předány v průběhu takovéto tříměsíční lhůty, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet výše zmíněná lhůta čtrnáctidenní.

Občanský zákoník nicméně stanoví i výjimky, kde odstoupit od smluv nelze, není-li ve smlouvě s dodavatelem upraveno jinak (§ 53 odst. 8). Jde mimo jiné o plnění, u kterého je s ohledem na jeho charakter odstoupení od smlouvy bezpředmětné, jako např. prodej novin, zboží upraveného na základě žádosti spotřebitele, počítačové obaly s poškozeným obalem, zboží podléhajícího zkáze, ap.

V daném případě je tedy, jak již bylo uvedeno, třeba seznámit se s podmínkami dodavatele, zda a za jakých podmínek lze zboží buď zcela vrátit, vyměnit, popřípadě vrátit zčásti. Pokud by tyto informace dodavatel neposkytoval, popřípadě pokud by s ním nebyla možná rychlá komunikace, je třeba postupovat podle občanského zákoníku; zde jsou důležité výše uvedené lhůty, v rámci kterých je možné od smlouvy odstoupit. Otázkou pak ale je posoudit, zda rostlina nemůže mít charakter zboží, podléhajícího rychlé zkáze (bude asi zřejmě záležet na konkrétní rostlině, způsobu balení, ap.)

Zboží nad rámec objednávky

V případě dodání zboží v rozsahu „nad rámec objednávky“ připadá v úvahu buď odstoupení od smlouvy jako takové a vrácení všeho zboží a nazpět také peněz za toto zboží zaplacených, nebo vrácení pouze nadbytečného zboží. Za určitých okolností ale může být jednodušší odstoupení od smlouvy jako celku (jsou–li dodrženy příslušné lhůty a nepřipadá-li v úvahu uvedená nemožnost odstoupení) než snaha o vrácení části zboží. Pokud totiž vrácení části zboží nebude dodavatel akceptovat, bude na spotřebiteli, aby prokázal, že objednal jen část toho, co mu bylo dodáno, což může být za určitých okolností technicky poměrně obtížné.

www.epravo.cz

TEXT: MGR. JAROSLAV VAŠKO

Zásilkové omyly