Nevyžadují povolení ani ohlášení

Rubrika: Právo

Co je? Učím se plavat v penězích.

V návaznosti na předchozí příspěvěk jsme v § 103 dílu 1 stavebního zákona vybrali ještě pár dalších příkladů drobných staveb, které lze realizovat bez stavebního povolení i ohlášení. Jsou to:

  • stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
  • stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
  • zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
  • technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, například: – vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy, – stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin, – topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody, – stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, nemění-li se jejich trasa, – přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m;
  • stožáry, antény a jiná zařízení, například stožáry pro vlajky, bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ, KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Nevyžadují povolení ani ohlášení