Kontrola komína

Rubrika: Právo

Poškozený, nevyčištěný a jinak zanedbaný komín je jednou z příčin otrav spalinami a také požáru domu. Proto od roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

To občanům žádné povinnosti neukládá, ale poskytuje jim návod, jak mají postupovat při provozu a údržbě spalinových cest a připojených spotřebičů paliv. Komín máme nechat zkontrolovat jednou ročně. Neuděláme-li to, neděje se nic, dokud komín nezačne hořet. Pak se nedoplatíme.

Kontrola versus revize

Mnoho lidí se nevyzná v rozdílech mezi pojmy revize a kontrola. Jde o dva rozdílné úkony s různou frekvencí. Revize spalinových cest se obvykle děje jen jednou za život komína, a to při stavbě domu nebo dostavbě komína. A pak například při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, dále po komínovém požáru, při vzniku trhlin či při podezření na trhliny ve spalinové cestě. Revizi provádí osoba s osvědčením revizního technika.

Oproti tomu kontrola komína má v případě rodinných a bytových domů, chat a chalup proběhnout minimálně jednou ročně. To platí i pro komíny od karmy na plyn či plynového kotle. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kdy kontrolovat

Za nejvhodnější období pro kontrolu komínu se považuje jaro, tedy doba po ukončení topné sezóny, a také doba před zahájením topení. V nutném případě ji lze udělat i během topné sezóny, ale pak je zapotřebí nechat komín vychladnout, aby byly spalinové cesty studené.

Z nařízení vlády vyplývá, že se kontrola nevztahuje na plynová topidla vafky, která jsou odvětrávaná fasádou, a na komíny, které nejsou používané. Ty ale musí být zastřešené proti dešti a viditelně označené jako nepoužívané.

Průběh kontroly

Podle nařízení má být při kontrole posouzen celkový stav komína. Zahrnuje rovněž kontrolu požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavební konstrukci komínů a umístění hořlavých součástí stavby. Ověřuje se i bezpečný a volný přístup ke komínu a jeho součástem, které jsou pro bezproblémový chod nezbytné.

Oproti minulosti, kdy kominík majiteli vypsal jednoduché potvrzení, se nyní na kontrolu komínu vydává zpráva (formulář Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty), která musí obsahovat:

  • jméno a příjmení majitele objektu,
  • jméno a příjmení kominíka (revizního technika),
  • zjištěné a odstraněné nedostatky,
  • další nedostatky, které nebylo možné vyřešit ihned,
  • konkrétní popis specifi k spalinové cesty.

Revize komína tímto dokládá, v jakém stavu komín je a jaká opatření je v rámci požární bezpečnosti nutné provést, aby bylo případné riziko vzniku nebezpečných závad sníženo na minimum. Zpráva má platnost jeden rok. Jestliže kontrola odhalí nedostatky, které nelze odstranit na místě, oznámí tuto skutečnost písemně příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se požární bezpečnosti orgánu státního požárního dozoru.

Čištění komína

Dříve bylo čištění komínů u kotlů na dřevo a uhlí povinné šestkrát za rok, nyní je to pouze dvakrát až třikrát za rok a na chalupách a chatách jen jednou ročně. Samotné čištění je defi nováno jako mechanické zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu.

Čištění jednoho komína stojí přibližně kolem 600 Kč. Jsou-li kouřovody zabudovány do podhledů nebo jestli chybí přístup pro kontrolu, použije se kamera nebo endoskop. V takovém případě cena může stoupnout až na dvojnásobek. Do cen kontroly a čištění se promítá i cena cesty odborníka. Ceny za jednotlivé úkony najdeme například na webových stránkách www.kominy.cz/cenik, kontakty na www.skcr.cz.

Kdy můžeme sami

Komín si mohou ti, kdo k topení využívají spotřebiče na pevná paliva, jejichž výkon je maximálně 50 kW, vyčistit sami a tuto činnost musí zaznamenat do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace. Záznam poté předloží odborně způsobilé osobě při kontrole. Komíny u topení na plynná paliva může čistit pouze kominík, a to jednou do roka.

Dojde-li na zanedbání čištění komína, které je příčinou požáru, a hasiči po zásahu jako příčinu určí zanedbaný komín, přicházejí na řadu sankce. Následná pokuta může činit až 25 000 korun. Jestli hořelo i přesto, že majitel objektu měl komín zrevidovaný, a hasiči zjistí, že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese zodpovědnost on.

Vypalování komína

Nařízení vlády zmiňuje ještě vypalování komína, což je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením. Smí se provádět pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.

Komín může vypalovat držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. Tento postup oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně pět pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

Celé znění nařízení vlády č. 91/2010 a tabulky se lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku najdete ve sbírce zákonů a na webových stránkách www.hzscr.cz a www.mvcr.cz/soubor/sb034-10pdf.aspx.
Kominík může být zaneprázdněn, objednejte si kontrolu včas.

text: Helena Štětinová
kresba: Jiří Novák

Kontrola komína