U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MÁME MOŽNOST HOVOŘIT DO VĚCÍ VEŘEJNÝCH

Kategorie: Právo | Autor: rb

ZÁKON

Co nás zajímá v zákoně o obcích

Jeden ze základních právních předpisů upravujících fungování obcí, zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, byl za uplynulých deset let sedmkrát novelizován a dotčen třemi nálezy Ústavního soudu. V polovině listopadu, dnem voleb do zastupitelstev krajů, vstoupí v platnost zákon nový. Vybíráme z něj několik okruhů, které se dotýkají i života chatařů a chalupářů.

Nové obecní orgány

Místo dřívějšího označení obecní (městské) zastupitelstvo, obecní (městská) rada či zástupce starosty budeme nově používat zastupitelstvo obce (města), rada obce (města) a místostarosta. Zastupitelstvo obce bude oprávněno zřídit – jako své iniciální a kontrolní orgány výbory. Dva výbory finanční a kontrolní – musí zřídit zastupitelstvo každé obce. Výbor pro národnostní menšiny musí být zřízen v obcích s minimálně patnáctiprocentním zastoupením občanů jiné než české národnosti. Finanční a kontrolní komise ztratily podle nového zákona své opodstatnění a rada by je měla zrušit. Podle místních podmínek by mělo zastupitelstvo rozhodnout i o vytvoření dalších výborů. Zákon zmiňuje výslovně možnost (ne povinnost) zřídit v každé části obce (dříve místní část) osadní výbor. Je oprávněn předkládat zastupitelstvu, radě a ostatním výborům návrhy, týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům, předkládaným zastupitelstvu obce a radě, pokud se týkají části obce, a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům, předkládaným orgánům obce občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v oné části obce. Předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva. Novým orgánem obce, který však bude ustavován pouze ve výjimečných situacích, je správce obce. Jmenuje ho přednosta příslušného okresního úřadu z řad zaměstnanců úřadu, pokud se v obci opakovaně neuskuteční volby do zastupitelstva pro nedostatek kandidátů, dojde-li k rozpuštění zastupitelstva nebo neníli zvolen v zákonné lhůtě po volbách nový starosta.

Pohyb v kompetencích

Zastupitelstvo jako nejvyšší orgán obce získává kompetenci náležející dosud obecní radě – vyhlašovat místní referendum. Výslovně mu je vyhrazena kompetence rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství. Tato kompetence mu byla ostatně i dříve přiznávána. Zastupitelstvu přísluší rozhodování o zřízení věcného břemene na nemovitých věcech . Mění se rovněž hodnotové hranice, vyjádřené v penězích jako kritérium majetkoprávních úkonů vyhrazených zastupitelstvu: poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 tisíc korun, bezúplatný převod movitých věcí, včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu ve výši 20 tisíc korun (dosud 5 tis. Kč), vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 tisíc korun a zastavení movitých věcí a práv v hodnotě vyšší než dvacet tisíc korun (dosud 50 tisíc korun). Zastupitelstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí rady, je-li v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva. Poklesne-li počet členů rady pod pět (např. rezignací členů) a rada není doplněna zvolením nových radních, vykonává zastupitelstvo všechny funkce rady. Rada zůstává i nadále výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Výslovně je jí zákonem vyhrazeno uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách. Všichni její členové však nemají kompetenci podepisovat příslušné smlouvy, to přísluší osobě, která obec zastupuje navenek. Rada však rozhoduje o uzavření konkrétní smlouvy, tzn. vyjadřuje souhlas se všemi jejími náležitostmi. Obec nadále zastupuje starosta, avšak není klasickým statutárním orgánem právnické osoby, protože úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta učinit až po předchozím schválení zastupitelstvem nebo radou, a to pod sankcí neplatnosti úkonů od počátku.

Kdo rozhoduje o hospodaření

I v novém zákoně je zachována a dále upřesněna povinnost obcí zveřejňovat záměry nemovitý majetek prodat, směnit nebo darovat, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku. Záměr musí být zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, a to 15 dnů před projednáním v orgánech obce (lhůta byla oproti dosavadnímu zkrácena na polovinu). Pokud obec v zákonem stanovených případech záměr nezveřejní, je příslušný právní úkol od počátku neplatný. A listiny, osvědčující právní úkon, musejí být opatřeny doložkou, potvrzující, že podmínky včasného zveřejnění byly splněny. Nově je v zákoně stanovena minimální hranice počtu obyvatel , jejíž dosažení bude nutnou podmínkou pro povýšení obce na město. Jde o 3000 obyvatel, což ovšem platí pro obce, které se budou o tuto změnu ucházet po účinnosti nového zákona. Stávající města s nižším počtem obyvatel o své postavení nepřijdou. Rovněž je upravena minimální hranice počtu obyvatel pro vznik nové obce oddělením . Dosud platný počet 300 obyvatel je zvýšen na 1000 a bude závazný pro oddělovanou novou obec i pro tu, která po oddělení zůstane. Toto ustanovení nebude mít za následek zánik obcí, které mají méně než 1000 obyvatel, popřípadě těch, které se pod tuto hranici dostanou v dalším období. Některá oprávnění náležející občanům obce získávají nově i fyzické osoby starší 18 let, vlastnící na území obce nemovitost (pozemek, stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku). Jde např. o možnost vyjadřovat se k věcem projednávaným na zasedání zastupitelstva, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k jejímu závěrečnému účtu. Mají rovněž oprávnění nahlížet do usnesení orgánů obce a požadovat za zákonem stanovených podmínek projednání určité záležitosti zastupitelstvem nebo radou obce.

MÁME MOŽNOST HOVOŘIT DO VĚCÍ VEŘEJNÝCH