Kolik zaplatíte, když něco dostanete

Když bychom dnes použili slovní spojení darovací daň, působili bychom už poněkud archaicky. Od roku 2014 totiž samostatná darovací daň neexistuje, všechny přijaté dary se zahrnují do přiznání k dani z příjmů.

K 1. lednu 2014 byl zrušen zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a veškerá zde upravená problematika kromě daně z převodu nemovitostí se přesunula do zákona o daních z příjmů. Obecně je daň povinen platit obdarovaný. Je-li to fyzická osoba, bude se zdanění řídit především § 4, § 4a a § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Nová úprava má jednu nespornou výhodu. Podle zákona o daních z příjmů je totiž možné uplatnit mnohé slevy na dani a případně také kompenzovat základ daně ztrátou z podnikání či pronájmu, což za předchozí úpravy nebylo možné.

Pravidla pro každého

Od daně jsou nyní výslovně osvobozeny dary od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, tedy pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
Dar nemusíte danit ani v případě, dostane-li jej od osoby, se kterou jste žili nejméně jeden rok bezprostředně před obdržením daru ve společně hospodařící domácnosti. Danit nemusí ani ten, kdo o domácnost pečoval nebo byl na dárci odkázán výživou.
Od daně jsou u fyzických osob osvobozeny i ostatní příležitostné dary do výše 15 000 Kč ročně od jednoho dárce plus další osvobození se týkají svěřeneckých fondů a rodinných fundací. Je-li příjemcem daru právnická osoba, je obdržený dar součástí jejích celkových příjmů.
Daníte-li jako fyzická osoba, jsou od daně osvobozeny všechny vámi nabyté příležitostné dary, pokud jejich celková hodnota za jedno zdaňovací období nepřevyšuje částku 15 000 Kč. Povaha nabytých darů nehraje v otázce osvobození od daně žádnou roli. Pokud příležitostné dary zákonný limit přesáhnou, platí se daň z jejich celkové hodnoty. Osvobozeny mohou být dary také u osoby, která darované prostředky použije například na své léčení nebo nákup zdravotní pomůcky.

Jedno daňové přiznání

Dar se přiznává současně s jinými příjmy v jednom daňovém přiznání, které se podává v následujícím kalendářním roce do 31. března, připadá-li datum na víkend, pak do prvního pracovního dne po tomto datu. Pokud však přiznání k dani z příjmů nepodáváte, pak dar figuruje jako takzvaný ostatní příjem. Je-li nabytý dar od daně osvobozený, daňové přiznání podávat nemusíte.
„Pokud nepůjde o dary osvobozené od daně, patří tzv. bezúplatné příjmy, což je oficiální označení daru pro účely daně z příjmů, mezi příjmy nazvané v zákoně jako ostatní příjmy upravené v § 10 zákona. Ve stávajícím formuláři daňového přiznání se tyto příjmy uvádějí v řádku 40 a v příloze 2. Dary osvobozené od daně se v daňovém přiznání neuvádějí, pokud by však hodnota osvobozeného daru byla vyšší než 5 milionů korun, musel by přijetí takového daru oznámit obdarovaný finančnímu úřadu,“ vysvětluje Ing. Lucie Wadurová, LL.M., daňová poradkyně a vedoucí sekce daně z příjmů fyzických osob Komory daňových poradců České republiky a doplňuje: „K daňovému přiznání není obecně nutné přikládat žádné potvrzení o obdrženém daru, nicméně obdarovaný by měl být připraven v případě dotazu finančního úřadu prokázat hodnotu daru či důvody pro jeho osvobození, například o příbuzenském vztahu k dárci.“
Z darů ani z dědictví se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Chaty, chalupy, peníze

Můžete dostat darem chatu nebo chalupu. Co pak? Pokud je dárcem chalupy blízký příbuzný obdarovaného nebo osoba, se kterou obdarovaný žil v jedné domácnosti, je dar od daně osvobozen. V případě, že podmínky pro osvobození od daně z příjmu nesplňujete, jste povinni státu tento příjem přiznat a zdanit, a to v řádném termínu pro přiznání daně z příjmu.

Daň pouze z rozdílu

Příjmy a výdaje se podle § 10 uvádějí v příloze 2 daňového přiznání. V této souvislosti je třeba myslet i na to, že k výdajům lze započítat daň z převodu nemovitosti či náklady spojené s případným prodejem nemovitosti.

Pozor na danajský dar

Veškeré významnější dary je potřeba mít ošetřeny smluvně. V případě dědictví je totiž nutné počítat s tím, že zdědíte nejenom aktiva, ale i veškerá pasiva čili dluhy zemřelého.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Kolik zaplatíte, když něco dostanete