U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kácení stromu a ochrana dřevin

Kategorie: Právo | Autor: MGR. BARBORA PEKOVÁ

* Na mé zahradě u chalupy roste už léta ořešák vlašský. Je hodně starý a ořechů plodí málo. Rozhodl jsem se ho skácet, ale dozvěděl jsem se, že na skácení tak vzrostlého stromu, i když je na mém pozemku, potřebuji povolení od úřadu. Je to pravda?

   (J. M., Pelhřimov)

   Kácení stromů a keřů rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v ustanovení § 8. Dle tohoto zákona je nutné mít ke kácení dřevin povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny (stromu).

   Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Ten je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění; ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popří-padě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb. – viz výše) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Rozhoduje obvod stromu

Pokud se jedná o dřeviny na pozemcích ve vlastnictví právnických osob, je nutné o souhlas se zásahy požádat orgán ochrany přírody vždy. Na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, jestliže tyto pozemky užívají, se dle vyhl. č. 395/1992 Sb. nevyžaduje souhlas v případě kácení stromů, jejichž obvod ve výšce 130 cm nad zemí není větší než 80 cm. V případě kácení keřů se nevyžaduje souhlas, pokud jejich plocha nepřesahuje výměru 40 m2. Veškeré dřeviny jsou podle zákona chráněny před poškozováním a ničením, na některé se vztahuje dokonce ochrana ještě přísnější (např. památné stromy, chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Žádost o povolení kácení dřevin žadatel předloží na odbor životního prostředí (obecní úřad dle místa výskytu dřeviny).

Žádost musí obsahovat

Žádost by měla obsahovat tyto náležitosti: Jméno a příjmení, přesnou adresu žadatele nebo název firmy včetně sídla a identifikačního čísla.

Výčet dřevin požadovaných ke kácení s uvedením obvodu měřeného ve výšce 130 cm, u keřových porostů jejich rozlohu. Doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům s uvedenými dřevinami. Dále také kopie výpisu z listu vlastnictví nebo obdobného dokumentu, situační zákres dřevin požadovaných ke kácení (kopie pozemkové nebo katastrální mapy) a podrobné zdůvodnění žádosti.

   Po obdržení žádosti zahájí příslušný odbor životního prostředí správní řízení, v jehož průběhu mají možnost všichni účastníci řízení vznést námitky či připomínky. Do 30, případně do 60 dnů, vydá tento odbor příslušné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení. *

***

JAK NA TO

* Kácení se povoluje zpravidla v období vegetačního klidu, tj. v době od 1. října do 31. března. Posuzování stromů je však vhodnější provádět v období jejich vegetace, s tím by měli žadatelé počítat a svoji žádost předložit v dostatečném předstihu.

* Za pokácení dřeviny může orgán ochrany přírody uložit provedení přiměřené náhradní výsadby (§ 9 zákona o ochraně přírody a krajiny).

* Pokud strom na vašem pozemku splňuje podmínky velikosti a není nutné žádat o povolení ke kácení, je dobré pořídit si o stromu a průběhu kácení podrobnou dokumentaci pro případné stížnosti třetích osob.

* Úplný text zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sbírky najdete na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR www.env.cz.

TIP!

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Nakladatelství Sagit vydalo publikaci ÚZ Stavební zákon, zákon o vyvlastnění 2007. Nová právní úprava výrazně mění pravidla pro plánování, výstavbu, povolování staveb, projektovou činnost, pravomoc stavebních úřadů a další. Současně s tímto zákonem nabude účinnosti také zákon o vyvlastňování. Publikace také obsahuje všechny aktualizované předpisy platné pro rok 2006.

Sagit, 320 stran, cena 77 Kč.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA: Jiří Novák

Kácení stromu a ochrana dřevin