U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K zápisu do katastru nemovitostí

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Peková

* V roce 1989 jsme postavili a zkolaudovali zahradní chatku o zastavěné ploše 16 m2, kterou jsme v roce 1998 prodali. Noví majitelé ji dva roky nato rovněž prodali, ale před tím ji nechali zapsat do katastru nemovitostí. Aby se tak mohlo stát, předložili původní smlouvu o prodeji, která byla sepsána mezi námi a jimi jako kupujícími v roce 1998. Jelikož smlouva nebyla potvrzena žádným právníkem – tak si totiž zahrádkáři chatky bez problémů prodávají – požádali nás o dodatečné ověření podpisů na smlouvě s tím, že to potřebují k jejímu prodeji přes realitní kancelář. Vyhověli jsme jim. A stalo se to, že chatku, již upravenou na 1 + 1, uvedli nejen v inzerátu kvůli prodeji, ale zapsali ji tak i do katastru. Přestože chatka už dva roky nebyla naše, stali jsme se tak náhle “vlastníky nemovitosti”. Máme jako zahrádkáři povinnost znát všechny předpisy a nechat zapsat chatky do katastru nemovitostí? Nikdo nás o tom neinformoval při stavbě a neupozornili nás na to z MěÚ ani ze Svazu zahrádkářů. Nikdo z chatařské kolonie vybudované před 15 lety chatku v katastru zapsanou nemá. Je to nutné?

(J. M., Český Těšín)

Především je nutné uvést, že nejste jenom zahrádkáři, ale i vlastníci nemovitostí a jako každý občan naší republiky se musíte řídit právními předpisy. Je sice velmi složité se v právních předpisech orientovat, ale bohužel vám nikdo sám od sebe nesdělí, jak v poměrně běžných záležitostech postupovat. Z vašeho dotazu není zřejmé, zda a jakou újmu vám současný stav, tedy vlastnictví k nemovitosti, kterou jste již prodali, působí. Zda jste byli vlastníky i pozemku, na kterém chata stojí (ten by totiž v katastru nemovitostí zapsán měl být a tedy v případě prodeje mělo dojít ke vkladu vlastnického práva). Chata jako taková je nepochybně nemovitostí, neboť jak vyplývá z ustanovení § 119 občanského zákoníku, nemovitostí jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Vlastnictví k nemovitosti se nabývá vkladem do katastru nemovitostí (§ 133 odst. 2 občanského zákoníku). Je pravdou, že v době, kdy byla vaše chata kolaudována, nebyl evidenční systém nemovitostí (tehdy upravený zákonem č. 22/1964 o evidenci nemovitostí) spolehlivý a úplný a převody nemovitostí byly registrovány pouze státními notáři. Od počátku roku 1993 však v oblasti katastru nemovitostí došlo k rozsáhlým změnám a v této souvislosti byly i osobám zapisovaným v katastru stanoveny různé povinnosti, a to především oznamovací. Tím, že nějaká stavba není zapsána v katastru nemovitostí dochází totiž k neshodě skutečného stavu faktického i právního se stavem v katastrálních zápisech. Zapsání stavby do katastru nemovitostí je především ochrana jejího vlastníka. Je tedy pochopitelné, že současný vlastník se snaží stavbu mít zapsanou v katastru nemovitostí, neboť mu to vytváří lepší podmínky pro další prodej. Důvodem toho, že byla stavba zapsána na vás, je pravděpodobně fakt, že byla zkolaudována na vaše jméno, neboť jednoduše řečeno vlastníkem stavby je její stavebník, tedy ten, na koho zní stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Lze předpokládat, že v další fázi bude stavba zapsána jako vlastnictví na nové vlastníky (z vašeho pohledu kupující), kteří již mají kupní smlouvu s ověřenými podpisy. Mám zato, že byste neměli mít v souvislosti se zapsaným vlastnictvím žádný problém. Jako vlastníci nemovitosti máte především povinnost platit daň z nemovitosti, tuto povinnost jste však měli i jako vlastníci stavby nezapsané v katastru nemovitostí. A dále jste v souvislosti s prodejem měli povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z převodu nemovitosti. Ani tato povinnost však není vázána na zápis nemovitosti do katastru nemovitostí. Předpokládám, že veškeré ostatní záležitosti týkající se např. energií máte již vyřešeny. Za současné situace vám mohu pouze doporučit, abyste v součinnosti s novým vlastníkem celou záležitost uvedli v příslušném katastru nemovitostí do stavu odpovídajícímu skutečnosti.

K zápisu do katastru nemovitostí