Jak zateplit fasádu

Následující body shrnují nejdůležitější kroky obvyklého postupu dodatečného zateplování exteriérové strany zdiva (fasády). Pro zateplení se nejčastěji používají izolační desky z minerální vlny nebo polystyren. Upevňují se na zdivo pomocí lepicích tmelů a speciálních terčů.

1 Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády by měly být vždy odstraněny.

2 Nejdříve je třeba provést penetrační nátěr zednickou štětkou. Penetrační nátěr je nutný ke spojení mezi podkladní a lepicí vrstvou.

3 Následuje případná demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provedení prací při zateplování. Prvky, které demontujeme, později znovu osadíme. Jedná se většinou o hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky nebo světla a další prvky. Některé z nich nahradíme novými prvky, většinou nahrazujeme nově oplechování, prodloužení kotevních želez u hromosvodů z důvodu odstupu kvůli nové fasádě.

4 Následuje montáž zakládacích soklových lišt, které osadíme kolem obvodu domu všude tam, kde budeme lepit izolant.

5 Dalším krokem je lepení fasádního izolantu. V případě minerálních izolačních desek (například kamenná vlna Fasrock L nebo čedičová vlna Orsil TF) je třeba počítat s větší nasákavostí lepicí hmoty. Lepicí hmota se používá k upevnění tepelného izolantu k podkladu a také k zajištění polohy desky ve vrstvě. K tomu použijeme lepicí tmel pro systémy VKZS. Ten naneseme na zadní stranu desky izolantu ve formě terčů (tzv. buchet) nebo pásů. Tepelný izolant vždy lepíme od spodu nahoru od zakládacích lišt ve vodorovných řadách na vazbu (obdobně jako se staví z cihel).

6 Desky dále ukotvíme talířovými hmoždinkami s plastovým nebo ocelovým trnem. Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačníh desek na lepicí tmel. Minimum jsou 4 kusy hmoždinek na m2. Hmoždinky zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. Bez nich by mohlo dojít k následné deformaci desek vlivem sání či tepelných změn.

7 Úprava nároží, parapetů a podhledů se dělá pomocí rohových lišt (hliníkových nebo PVC) s výztužnou tkaninou. Tyto lišty zajistí pevné spojení s další ochrannou vrstvou a také chrání nejvíce namáhaná místa proti požkození a všechny rohy.

8 Následuje přebroušení celé plochy do roviny tak, aby vznikla rovná souvislá plocha.

9 Plochu tmelíme krycí stěrkou. Stěrku provádíme dle potřeby, ale minimální vrstvy jsou o síle 2 až 5 mm. Stěrkou nanášíme vždy směrem shora dolů. Tato stěrková vrstva zajistí spolupůsobení vrstvy izolantu s výztužnou tkaninou a povrchovou úpravou nové fasády.

10 Výztužná tkanina (perlinka) se vtlačí do krycí stěrkové hmoty. Perlinka musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou, tedy musí být vně stěrkové hmoty celkově ponořená. Vzájemně jsou jednotlivé vrstvy výztužné tkaniny překládány. Při napojování jednotlivých pruhů perlinky musíme dodržovat překrytí minimálně 10 cm. Na zvláště namáhaných místech fasády uděláme dvojnásobné překrytí.

11 Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy (stěrky) naneseme penetrační vrstvu, tedy podklad pro omítku.

12 Poté provedeme osazení nových klempířských prvků jako jsou parapety, oplechování a další takové komponenty. Dále osazení odvětrávacích mřížek do fasády, tam kde jsou pro ně vstupy a byly zachovány.

13 Následně zatmelíme prostory spáry kolem oken a to doporučenými pružnými akrylátovými tmely.

14 Konečným krokem je povrchová úprava bílou nebo barevnou omítkou dle výběru z barevných odstínů. Omítka tvoří finální okrasnou vrstvu a hlavně ochranu pláště fasády proti povětrnostním vlivům.

Jak zateplit fasádu