Za co hrozí v přírodě pokuta

Málokoho by napadlo si před výletem do přírody nastudovat, čeho se má vyvarovat. Nebylo by to ale od věci, protože situací, kdy lze šlápnout vedle, nás může potkat dost.

V přírodě nám mohou hrozit sankce zejména za porušení lesního zákona, zákona o rybářství a zákona o myslivosti, které spadají do působnosti ministerstva zemědělství, a také se můžeme dostat do rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny nebo zákonem o odpadech, jež oba spadají do působnosti ministerstva životního prostředí. Většina regulací se týká volné přírody, některé zákazy se ale vztahují i na pozemky a stavby na nich umístěné.

Buřty mohou přijít draho

Rozdělávání otevřených ohňů může být v době zvýšeného požárního nebezpečí omezeno či zakázáno podle zákona o požární ochraně, který spadá pod ministerstvo vnitra, respektive Generální ředitelství hasičského záchranného sboru.
Je nanejvýš vhodné se na obecním úřadu seznámit s možnými aktuálními zákazy stanovenými obecně závaznou vyhláškou obce, a to nejen jako majitelé chat a chalup, ale také během výletů či dovolených ve vztahu ke stanování a táboření. Porušení těchto zákonů je klasifikováno jako přestupek.

Zvláště chráněné jsou lesy

Výčet přestupků, kterých se můžeme v lese dopustit, je specifikován v zákoně o lesích a je jich skutečně hodně. Sankce za přestupek až pět tisíc korun hrozí každému, kdo v lese ruší klid a ticho, hrabe stelivo, vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí, sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les.
S pokutou musí počítat i ti, kteří táboří mimo vyhrazená místa, bez souhlasu vlastníka poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem, vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst nebo do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních.
Strážci pořádku v lese mají k dispozici ještě pokutu patnáct tisíc korun pro ty, kteří v lese poškozují stromy a keře, rozdělávají nebo udržují otevřené ohně do vzdálenosti padesát metrů od okraje lesa, odhazují hořící nebo doutnající předměty, odpadky nebo kouří.

Pravidla mají rybáři i myslivci

Zákon o rybářství umožňuje udělit pokutu až třicet tisíc korun za lov ryb nebo vodních organismů v režimu rybníkářství bez příslušných oprávnění. Stejná částka hrozí za přestupek podle mysliveckého zákona každému, kdo poškozuje myslivecká zařízení, jako jsou slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře. Stejný zákon ještě počítá s pokutou deset tisíc korun za plašení zvěře během hnízdění a kladení mláďat, dále při porušení zákazu vstupu do honitby nebo její části, pokud byl zákaz vydán orgánem státní správy myslivosti.
Spadá sem také často ignorovaný zákaz volného pobíhání psů, který se vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy na volno chodit ani po veřejných cestách v honitbě, které jsou účelovými komunikacemi a honebními pozemky.

Ochrana vodních toků

Každý z nás se může dopustit deliktů i z hlediska vodního zákona. Velkým problém nastane, pokud bychom si dovolili vypustit ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže. Nepřijatelné je i měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, které by mohly ohrozit plynulost odtoku vod, zdraví nebo bezpečnost, nebo ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod a v neposlední řadě poškozovat vodní díla a jejich funkce. To platí i v případě, že naší zahradou protéká potůček.

Kdo řeší přestupky

Prioritně je mají ve své gesci obecní úřady, soud hrozí pouze v případě, pokud jednání dosahuje vyšší míry škodlivosti. „Trestnými činy projednávanými před soudem mohou být například poškození životního prostředí, poškození lesa nebo i pytláctví. U pytláctví je přitom postihováno nejen neoprávněné ulovení, ale i následné ukrytí a přechovávání takto uloveného zvířete nebo ryby, pokud je hodnota úlovku vyšší než pět tisíc korun. Za takové jednání odejdete od soudu nejčastěji s podmínkou nebo peněžitým trestem, nicméně ve výjimečném případě hrozí odnětí svobody až na dvě léta,“ vysvětluje Mgr. Tomáš Havlík z advokátní kanceláře Cikr.

Národní parky a chráněné krajinné oblasti

O tom, že výstavba i rekonstrukce budov v chráněných oblastech podléhá přísným regulím, má jisté povědomí asi každý. Na území první, tedy nejpřísnější zóny CHKO (Chráněná krajinná oblast) je nyní zakázáno umisťovat a povolovat nové stavby. Na území první a druhé zóny se nesmí intenzivně hospodařit, zřizovat obory pro zvěř nebo pořádat cyklistické soutěže mimo silnice a cesty.
Ještě přísnější podmínky jsou u národních přírodních rezervací, kde je navíc i zákaz těžby nerostů, horolezectví, létání na padácích, táboření nebo sbírání rostlin a živočichů.
Absolutní zákaz platí pro zneškodňování odpadů nebo táboření a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Nesmí se také vjíždět a parkovat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, což musíme mít na zřeteli i tehdy, chceme-li zaparkovat auto třeba na cestě vedoucí kolem našeho pozemku, který se nachází v chráněné oblasti.
Za porušení některého z těchto zákazů lze uložit pokutu, přičemž zákon dává škálu možností, když pokutovaným může být jak fyzická osoba, třeba turista nebo výletník či sportovec, tak podnikatel nebo firma. Právě na to zákon pamatuje u výše pokuty, u prvních dosahuje až ke sto tisícům korun, u druhých dokonce ke dvěma milionům korun. Přestupky řeší a pokuty uděluje příslušný orgán ochrany přírody, tedy MŽP, ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) nebo krajské úřady, v případě CHKO pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž součástí jsou Správy CHKO.

Seznamte se s legislativou

  • Než se rozhodnete pro koupi pozemku nebo stavby, zjistěte si, zda se nenacházejí v chráněné krajinné oblasti.
  • Po pořízení nemovitosti se seznamte s obecní vyhláškou.
  • Obecní vyhlášku prostudujte i v případě, že chcete v určité lokalitě tábořit.
  • Chodíte-li rádi na vycházky, a to i se psy, jezdíte-li v přírodě na kole, motorce, čtyřkolce apod., pak si prostudujte i zákony o lesích, myslivosti, rybářství.
  • Zákony a většinu obecních vyhlášek najdete na internetu.

Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Za co hrozí v přírodě pokuta