U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak koupit les?

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Peková

Mám chatičku v chatové osadě, která se nemůže rozrůstat do okolí, a tak se přistavuje uvnitř. Už jsme namačkaní jeden na druhého až běda. Měl bych proto chuť koupit si kousek lesa. Nemusí být přímo v naší obci, ale třeba někde v okolí Mníšku pod Brdy. Hlavně aby tam rostly houby. Co pro to mám udělat?

   (J. P., Praha 2).

To, co můžete udělat, není zase tak složité. Stačí na internetových stránkách, popř. v tištěné inzerci, najít nabídku prodeje lesních pozemků. Mnoho realitních kanceláří jejich prodej inzeruje. Pouze cena je různá, neboť záleží na tom, zda je pozemek prodáván s tím, že je možné na něm postavit chatu či jinou stavbu, nebo zda je opravdu určen pouze k plnění funkce lesa. Koupit les tedy není žádný problém. Je však nutné se zamyslet nad tím, co nám takový majetek přinese a zda není výhodnější jít na houby do cizího lesa. S vlastnictvím lesa totiž není spojeno jen jeho užívání, ale také obhospodařování a udržování.

Vlastník si nejen užívá

Před uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude lesní pozemek, by bylo vhodné prolistovat zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) a poučit se o povinnostech vlastníků lesů. Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Mezi povinnosti vlastníka lesa tento zákon zařazuje např. v ust. § 31 povinnost obnovy lesních porostů, dále dle ust. § 32 povinnost provádět opatření, jejichž cílem je předcházet a zabránit působení škodlivých činitelů na les (např. preventivní opatření proti vzniku lesních požárů). Vlastníci lesů jsou vedle orgánů státní správy a uživatelů honiteb povinni dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří. Navíc vlastník lesa nemůže bránit jeho obecnému užívání (např. oplocením). Vstup do lesa musí být umožněn každému, dokonce si každý může pro vlastní potřebu sbírat lesní plody, případně suchou klest ležící na zemi.

Povinnosti návštěvníků

I návštěvníci lesa však musí plnit povinnosti stanovené výše uvedeným zákonem, především musí dbát pokynů vlastníka lesa a nikdo nesmí poškozovat les a narušovat lesní prostředí. V ustanovení § 20 zákona pak jsou uvedeny činnosti, které pokud se nejedná o hospodářskou činnost, jsou v lese zakázány (pís. l až o platí i pro vlastníka lesa):

a) rušit klid a ticho,

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí ap.,

f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

g) jezdit a stát s motorovými vozidly,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně (a to až do 50 m od kraje lesa) a tábořit mimo vyhrazená místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,

n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

Výše uvedené samozřejmě není zdaleka vyčerpávající, zákon obsahuje spoustu dalších ustanovení, jsou možné různé výjimky a povolení a v některých případech záleží na rozloze a kategorii lesa. S vlastnictvím lesního pozemku to tedy není tak jednoduché a opravdu by asi bylo vhodnější chovat se podle výše uvedených pravidel v cizím lese a užívat si klidu bez starostí. A když už se skutečně chcete věnovat nejen houbaření, ale i péči o les, jeho obnovu atd., zjistěte si včas, zda na zakoupené ploše skutečně ten vytoužený lesní porost najdete. Případy nepovolené těžby nejsou ojedinělé.

Jak koupit les?