U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kategorie: Hospodaření | Autor: JAROSLAV BARTOŠ

V životě se objevují nenadálé události, které mohou poškodit zdraví člověka, v nejhorším případě vést i k jeho úmrtí.

Pokud máte uzavřeno správné pojištění, tak v případě výše zmíněných událostí, tedy při poškození zdraví či úmrtí, vyplatí pojišťovna, u které máte pojištění sjednáno, finanční náhradu v podobě pojistného plnění. To nahradí rodině ušlý příjem.

K čemu je dobré pojištění

Pojištění nemá v době sepsání smlouvy žádný okamžitý a viditelný efekt, proto je často podceňováno a chápáno jako zbytečný výdaj. Podle statistik pojišťoven lidé obětují více peněz ve prospěch pojištění majetku než pojištění osob, a to i přesto, že finanční dopad úmrtí či trvalé invalidity živitele rodiny na domácí rozpočet je výrazně bolestnější než ztráta majetku.

   Při poškození automobilu se může finanční ztráta, která odpovídá prostředkům vynaloženým na jeho opravu, vyšplhat maximálně na několik set tisíc korun v závislosti na ceně automobilu. Podobné je to u škod na domácnosti či nemovitosti. Pokud jste však zaznamenali újmu na zdraví, která vás nutí pobírat invalidní důchod, musíte se vypořádat s trvalým snížením příjmů a nižší životní úrovní, než na jakou jste byli doposud zvyklí. Skutečná finanční ztráta se tak může spolu s náklady na léčení a udržování zdravotního stavu nemocného vyšplhat až na několik milionů korun. To ohrožuje nebo zcela znemožňuje splnění vašich budoucích finančních cílů. Proto by mělo být správně nastavené životní pojištění základním kamenem finančního plánu, abyste svých cílů mohli dosáhnout i při nepřízni osudu.

Pojistek mnoho, každá jiná

Životních pojistek je mnoho druhů a ve své nabídce je má každá životní pojišťovna. Vaše správné rozhodnutí by neměla zhatit zdánlivá nepřehlednost trhu. Pokud si sami nevíte rady nebo nevíte, do které pojišťovny nasměrovat své kroky, oslovte finančního konzultanta. Ten je na tuto činnost vyškolen a poradí vám s ohledem na vaše cíle a finanční situaci.

   Základní rozdělení životních pojistek je na ty se spořicí složkou a bez spořicí složky. Pokud je vaším záměrem pouze pojištění, neměli byste kombinovat spoření a pojištění dohromady, ale dejte přednost pojištění bez spořicí složky, které je zastoupeno jediným produktem Rizikovým životním pojištěním.

   Rizikové životní pojištění slouží především ke krytí rizika smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny. Základní pojištění bývá někdy automaticky rozšířeno o tzv. zproštění od placení pojistného, jehož pojistnou událostí je přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému nebo pojistníkovi a osvobození od placení pojistného. Pojistnou ochranu lze často rozšířit o krytí dalších rizik. Při rizikovém životním pojištění se nevytváří žádná rezerva. V případě dožití sjednaného konce pojištění není vyplacena žádná částka a zaplacené pojistné plně propadá ve prospěch pojišťovny.

Investiční životní pojištění

Jestliže dáte přednost pojištění se spořicí, respektive investiční složkou, je pro vás vhodné Investiční životní pojištění. Pojistné je rozděleno na dvě části. Jedna je určena na pojištění rizik, druhá je určena k investování. Investiční složka je pojišťovnou evidována na fiktivním účtu, který vzniká nákupem podílových jednotek otevřených podílových fondů. Zjednodušeně se dá říci, že investujete do podílových fondů přes pojišťovnu. Z tohoto důvodu zde není garantována konkrétní částka při dožití konce smlouvy. I u tohoto pojištění lze připojistit další rizika.

   Investičnímu pojištění se dají vytknout jeho vysoké náklady. Na druhou stranu se jedná o produkt, jehož využití by mělo být na velmi dlouhou dobu. Pokud máte smlouvu uzavřenu na dožití věku 60 let a její trvání je delší pěti let, pak máte možnost si odečíst od základu daně roční pojistné do maximální výše 12 tisíc korun. Investiční životní pojištění s kvalitními podkladovými fondy může za dlouhou dobu přinést lepší zhodnocení než vámi špatně investované a uložené finance. Z toho důvodu bych produkt zcela nezatracoval.

   Pokud však chcete investovat měsíční částku přesahující tisíc korun, je vhodnější kombinovat výše uvedené Rizikové životní pojištění a přímé investice do otevřených podílových fondů.

A to stále nejsou všechny

Pro úplnost je třeba uvést také další produkty z řady životních pojistek: Univerzální životní pojištění, Kapitálové životní pojištění aDůchodové životní pojištění. Tyto produkty již zastarávají na úkor Investičního životního pojištění a makléřské společnosti už je zpravidla vypouštějí ze svých nabídek. Někteří klienti je však upřednostňují pro jejich, byť malé, ale jisté zhodnocení.

   Uvšech těchto pojištění je minimální hodnota účtu v čase řádného ukončení smlouvy známa. Klientovi je garantováno zhodnocení vložených prostředků. Toto zhodnocení je ale hluboko pod finančním přínosem z Investičního životního pojištění. Rozdíl mezi jednotlivými produkty je dán v jejich nastavení. Univerzální životní pojištění umožňuje kdykoliv měnit poměr mezi částí pojistného určenou na pojištění rizik a částí určenou na spoření. U Důchodového životního pojištění není sjednáno pojištění pro případ smrti a v případě dožití řádného konce smlouvy je pojištěnému pravidelně vyplácena doživotní renta. Uvšech lze sjednávat další připojištění.

Pojistná rizika

Každé životní pojištění (kromě důchodového) kryje jako hlavní rizika riziko smrti a riziko dožití. Pokud tedy pojištěný zemře, je pojistná částka vyplacena oprávněné osobě uvedené ve smlouvě. Životní pojištění tedy nepodléhá dědickému řízení. Optimističtější variantou je, že se pojištěný ve zdraví dožije konce smlouvy a pak mu je vyplacena konečná hodnota účtu včetně kapitálového či investičního zhodnocení. K těmto dvěma rizikům lze sjednat další připojištění: * Připojištění zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity – pojišťovna přebere placení celého pojistného po dobu, na kterou je pojistná smlouva sjednána, v případě, že byl pojištěnému přiznán plný invalidní důchod. Pojištěný je nadále pojištěn na rizika, proti kterým si sjednal pojistnou ochranu, včetně pojištění pro případ dožití. Pojištěný tedy nadále pokračuje ve spoření.

* Připojištění pro případ plné invalidity -k pojistnému plnění dochází stejně jako v předešlém případě tehdy, je-li pojištěnému přiznán plný invalidní důchod. Rozdíl je v tom, že navíc dostává ještě bolestné, které si v pojistné smlouvě pro tuto situaci sjednal.

* Doplňkové rizikové pojištění – vhodné, pokud potřebujete zvýšit pojistnou ochranu pro případ smrti, například z důvodu čerpání půjčky, a to na omezenou dobu. * Připojištění pro případ civilizačních chorob – pojištění slouží především na hrazení nákladů spojených s léčením civilizačních chorob. Pojištěný si může dovolit nadstandardní formy léčení, které nehradí jeho zdravotní pojišťovna.

* Připojištění pro případ smrti způsobené úrazem – připojištění se používá pro zvýšení pojistné částky pro případ smrti, ale k pojistnému plnění dochází tehdy, nastaneli smrt výlučně následkem úrazu.

* Připojištění pro případ trvalých následků způsobených úrazem – pojišťovna vyplácí finanční odškodnění ve výši, která odpovídá rozsahu trvalého poškození následkem úrazu.

* Připojištění denního odškodného v případě úrazu – pojištěný si zajišťuje náhradu mzdy v podobě denní dávky v případě pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. * Připojištění pro případ pobytu v nemocnici – denní dávka se vyplácí za dny, které je pojištěný hospitalizován v nemocnici. Můžete si tak zajistit nadstandardní nemocniční péči popř. sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti. Pokud jste z daleka, můžete z pojištění hradit náklady na cestovné při návštěvách.

* A další méně častá připojištění.

Určení pojistné částky

Správně nastavená pojistná částka je klíčová pro finanční plánování. Její výše by se měla odvíjet od životních nákladů rodiny, budoucích rodinných potřeb (bydlení, vzdělání, apod.), příjmu členů domácnosti, úhrnu všech závazků, věku pojištěných osob, hodnotě již nashromážděného majetku a také subjektivním hledisku, tj. kolik byste chtěli rodině zanechat v případě vašeho úmrtí. Pokud nedokážete korektně vyčíslit tyto položky, doporučují odborníci ne zcela fundovaný postup, zato je však velmi jednoduchý.

   Vyplacené pojistné by mělo pozůstalým členům rodiny vystačit na dobu, než se ekonomicky vypořádají se ztrátou svého živitele. Sečtěte tedy svůj roční příjem a výsledek vynásobte počtem let, které bude rodina potřebovat k úplné finanční stabilizaci svého rozpočtu.

O autorovi| TEXT: JAROSLAV BARTOŠ, analytik Broker Consulting

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: ARCHIV

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ