U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak je to s kůlnou?

Kategorie: Právo | Autor: . P.

* V roce 2004 jsem koupil nemovitost včetně přilehlých pozemků. Jejich část však užívala se souhlasem původních majitelů sousedka. V její kupní smlouvě je uvedeno, že koupila usedlost včetně dvora a tzv. blíže nespecifikované přilehlé stavby. Pozemek, na němž tato kůlna stojí, jsem také koupil a je v katastru uveden jako “zastavěná plocha dvůr” na moje jméno. Na podzim roku 2005 jsem pozval firmu, aby nově zaměřila hranice mezi pozemky (sousedka se odmítla zúčastnit). Specifikace pozemku byla do katastru uvedena před 1. lednem 1993, tj. před účinnosti nového katastrálního zákona. Co se po tomto datu změnilo, je majitel. Jaký je v tomto případě výklad zákona?

Prodej a koupě nemovitosti musely proběhnout v souladu s platným zněním zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální úřad rozhodoval o změně vlastnictví v řízení o povolení vkladu práva. To je běžný postup a pokud byl dodržen v případě tazatele, o jeho vlastnictví nemůže být pochyb. Z dotazu dovozuji, že předmětem nejasností je “blíže nespecifikovaná přilehlá stavba”, přičemž není zcela jednoznačné, na pozemku kterého vlastníka se nachází. Lze tak usuzovat ze skutečnosti, že v roce 2005 objednal pan K. P. vytyčení hranice mezi pozemky. Práce spojené s tím musely být provedeny v souladu s ustanovením § 77 platného znění vyhlášky č. 190/1996 Sb.

   V případě, že některý z vlastníků má proti průběhu vytyčené hranici pozemku v terénu námitku, jde o tzv. “spornou hranici” a může o ní rozhodnout pouze soud, a to na základě žaloby o určení vlastnictví pozemku ohraničeného předmětnou hranicí, podané jedním z vlastníků pozemku. Samotná hranice nemůže být předmětem určovací žaloby, protože není věcí ve smyslu právním.

   Konstatuji, že rozsah vlastnictví nemovitostí měl být jednoznačný z kupní smlouvy, ve které měly být nemovitosti řádně označeny – v daném případě podle § 5 odst.1, písm. a) a c) platného znění katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. Je otázkou, jak kvalitní kupní smlouva byla, zda prodávající nezatajil některé právní vady prodávané nemovitosti, zda se kupující řádně seznámil se stavem kupované nemovitosti atd. Vlastnictví “blíže nespecifikované přilehlé stavby” nemůže řešit katastrální úřad. Pokud nelze případ řešit dohodou vlastníků, je nutné hledat pomoc v oblasti právní, nikoliv v zápise v katastru nemovitostí. Je také otázkou, zda je kůlna budovou ve smyslu § 27 písm. k) platného znění katastrálního zákona a má tedy být předmětem evidování v katastru nemovitostí. ing. Bohumil Kuba

O autorovi| (K. P., Praha)

Jak je to s kůlnou?