U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ

Kategorie: Právo | Autor: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Doba dovolených a častějších výjezdů do zahraničí je v plném proudu. Připomeňme si tedy ve stručnosti, co vše je možné bezcelně přivézt a vyvézt, co podléhá spotřební dani, jaké jsou limity a případně zákazy.

Dnem vstupu naší republiky do Evropské unie, tedy od 1. 5. 2004, byly ukončeny pravidelné celní kontroly na státních hranicích ČR s ostatními členskými zeměmi EU. Pravidelné celní kontroly byly zachovány pouze na vnějších hranicích EU a letištích.

Dovoz zboží ze států EU

Nejdříve se zmíníme o výběru daně z přidané hodnoty při dovozu. Záleží na tom, zda je dováženo zboží ze zemí EU nebo ze třetích zemí. Pokud jako spotřebitel nakupujete zboží v jiné členské zemi EU, zaplatíte DPH v rámci pořizovací ceny věci. Případné rozdíly mezi sazbami DPH v jednotlivých členských zemích se při převozu přes hranice nijak nedorovnávají.

   Občané EU tedy můžou v rámci vnitřního trhu unie nakupovat zboží volně a bez problémů ho převézt přes hranice. Zboží zakoupené v jiné členské zemi se posuzuje jako by bylo zakoupeno v České republice. Podmínkou je jenom to, že je určeno pro soukromé účely. Možnost vracení daně z přidané hodnoty ze zemí EU tedy se vstupem ČR do Evropské unie zanikla.

Limity na určité zboží

Jako spotřebitel si na dovolenou můžete vzít a z dovolené bezcelně přivézt jakékoli zboží v libovolném množství pro osobní spotřebu. Jedinou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební dani – tedy například alkoholické nápoje, tabákové výrobky a pohonné hmoty. U tohoto zboží jsou stanoveny množstevní limity. Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly stanoveny tyto limity na osobu: Alkoholické nápoje – lihoviny 10 l, aperitivy 20 l, víno 90 l (z toho max. 60 l šumivého vína), pivo 110 l.

Pohonné hmoty – mohou se přepravovat v množství, které je v nádrži automobilu a 20 l v přenosných nádobách.

Tabákové výrobky – cigarety 800 kusů, krátké doutníky 400 kusů, doutníky 200 kusů, tabák 1 kg.

   Některé země však co se týče tabákových výrobků uplatňují vůči ČR limity přísnější. Důvodem pro to je přechodné období ČR na zachování nižších sazeb spotřební daně u cigaret a tabákových výrobků do konce roku 2007. Po tuto dobu mohou členské státy EU na dovoz zboží pro vlastní potřebu z ČR uplatňovat stejné limity jako na dovoz z nečlenských zemí (členské státy se tak mohou bránit dovozům výrazně levnějších tabákových výrobků díky nižší spotřební dani v ČR).

   Tyto snížené limity uplatňují vůči ČR Rakousko, Belgie, Irsko, Dánsko, Finsko, Německo, Francie, Švédsko a Velká Británie. Do těchto zemí je možné z ČR pro vlastní potřebu bez poplatků vyvézt pouze 200 kusů cigaret, 100 krátkých doutníků, 50 doutníků a 250 gramů tabáku ke kouření. I při cestě zpátky do ČR si budete moci z libovolné členské země EU dovézt takové množství inkriminovaného zboží, jaké je uvedeno v množstevních limitech. Maso a mléčné výrobky

V rámci EU nejsou žádná omezení na převážení těchto produktů. Dočasné omezení může být uplatněno pouze v souvislosti s případným vypuknutím epidemie nějaké infekční choroby zvířat.

Dovoz zboží ze států mimo EU

Pokud se dováží zboží ze zemí mimo EU, platí se clo celnímu úřadu. Česká republika se od svého vstupu do EU řídí společným celním sazebníkem.

   Ze států mimo EU je možné bezcelně dovézt zboží do hodnoty 175 eur u každého cestujícího staršího 15 let nebo 90 eur u každého cestujícího do 15 let (uvedené limity jsou platné jak pro zahraniční fyzické osoby přijíždějící do EU, tak i pro tuzemské osoby vracející se ze zahraničí a nelze je slučovat pro více osob a nelze je odečítat). Dále 200 cigaret, 100 ks cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), 50 ks doutníků, 250 g tabáku na kouření. Co se týče alkoholu je možné dovézt 1 litr tvrdého alkoholu, 2 litry vína nebo šumivého vína, 50 ml parfému nebo 250 ml toaletní vody.

   V případě, že je dováženo zboží ze zemí mimo EU, daň z přidané hodnoty zaplacenou v zahraničí je možné při splnění příslušných celních formalit dostat zpět. Veškeré informace je možné najít na internetových stránkách celní správy – www.celnisprava.cz

Chránění živočichové a rostliny

Vývoz zvláště chráněných živočichů, rostlin a nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může výjimečně, v případech hodných zvláštního zřetele, udělit ministerstvo životního prostředí. Dovoz a vývoz chráněných druhů živočichů a rostlin (živých i mrtvých) uvedených v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) je možný pouze při splnění podmínek stanovených v této Úmluvě a na základě příslušného povolení.

Peněžní prostředky

Tuto problematiku upravuje zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. zákon „proti praní peněz“). Tento zákon v § 5 výslovně říká: „Fyzická osoba vstupující do tuzemska z oblasti mimo celní území Evropských společenství nebo z tuzemska do takové oblasti vystupující je povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad anebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě převyšující 15 000 EUR.“

   Tato povinnost platí i v případě odeslání či přijetí poštovní či jiné zásilky, která obsahuje hodnotu výše uvedenou. Oznámení se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí, který je k dispozici u celního úřadu. Od 15. 6. 2007 však platí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1889/2005/ o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící a s ohledem na jeho aplikační přednost před zákonem č. 61/1996 Sb. byla hraniční částka snížena na částku 10 000 EUR.

Bližší informace najdete na internetových stránkách www.mfcr.cz v části rozvoj a regulace trhu. *

O autorovi| TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ