U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Inženýrské sítě

Kategorie: Stavba | Autor:

STAVÍME

Prodejní ceny rekreačních nemovitostí závisí nejen na vzdálenosti od měst a na atraktivitě okolí, ale také na komfortu zařízení. ,

Výraz “inženýrské sítě” označuje rozvody elektrického proudu, vody, kanalizace a případně plynu. Mnohé venkovské domy však kromě elektropřípojky ostatní sítě postrádají. Lze je samozřejmě ke stávajícímu nevybavenému stavení “dotáhnout”, jde však o časově i finančně náročnou práci.

Záměr

Prvním krokem zájemce o přivedení vody, proudu, plynu nebo připojení na kanalizaci by měl být dotaz na stavebním úřadě, zda není výstavba sítí v dané lokalitě plánována. Pokud tomu tak nebude, měl by si podat na příslušných služebnách rozvodných závodů, plynáren nebo vodovodů a kanalizací žádosti o přípojky doplněné situačními nákresy umístění objektu, výpisem z katastru nemovitostí a snímkem pozemkové mapy. Čas, po který čeká na odpověď, může zatím využít ke zjišťování cenových relací u vybraných firem oprávněných vykonávat příslušné práce a vhodných termínů realizace. Zároveň je možné provést “nábor” dalších potenciálních zájemců o připojení. Hromadná stavba vyjde podstatně levněji (náklady se rozpočítávají mezi všechny účastníky), práce pokračují rychle a jednání s majiteli pozemků, přes něž se případné výkopy vedou, je snazší. Za obvyklých okolností se nemovitosti připojují na veřejný vodovod, jsou-li vzdáleny nejvíce 50 metrů od vybudovaného veřejného vodovodního řadu a umožňujeli to jeho kapacita. Na veřejnou kanalizaci lze připojit nemovitosti, jsou-li vzdáleny nejvíce 50 m od vybudované uliční stoky a umožňuje-li to její kapacita a podmínky kanalizačního řádu. Přípojky lze realizovat však jen tehdy, pokud je požadovaná energie v místě k dispozici. Situace je sice v každém kraji jiná, ale obecně lze říci, že energií je dost; obtížnější bývá připojení ke kanalizaci, protože kapacita čističek je ve většině okresů naplněna.

Stavba

Obecně lze říci, že přípojky mají být – už z cenových důvodů – co nejkratší. V některých případech však musí přípojky zdolávat velké výškové rozdíly, což sice nevadí elektřině ani plynu, ale někdy je obtížné zvládnout přípojku vodovodní a zejména napojení na kanalizaci. Ta často vyžaduje instalaci čerpadla, což stavbu prodražuje. V případě, že se majitel chalupy ve snaze ušetřit dohodne se stavební firmou na spoluúčasti na stavebních pracích, musí bezpodmínečně respektovat všechny požadavky norem “vtělené” do projektu. Je nutno například dodržovat hloubky výkopů kvůli nebezpečí poškození kabelů či potrubí mechanickým zatížením, roury pro vodu, pro odpad, a kabely pro elektrický proud musí být ukládány do tzv. nezámrzné hloubky, do písku bez ostrých frakcí (zpravidla jemný kopaný) a překryty cihlami nebo taškami, vodovodní potrubí nesmí procházet územím znečistěným zdravotně škodlivými látkami (smetišti, hřbitovy, skládkami), plynové potrubí není dovoleno bez dalších opatření vést zároveň s elektrickými kabely, atd. V každém případě je nutno na položená potrubí a kabely nechat vystavit revizní zprávy konstatující, že veškeré práce byly provedeny v souladu s platnými normami a předpisy. Vodovodní potrubí je nutné tepelně izolovat v případech, kdy by mohlo dojít k jeho zamrznutí, potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí proti zamrznutí chránit tepelnou izolací, elektrická přípojka musí mít trvale přístupný a viditelně označený hlavní vypínač elektrické energie. Vyšší požadavky jsou kladeny na rozvod plynu, například: Pro plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení lze použít jen materiál, který odpovídá účelu použití. Rozvod plynu se nesmí vést v místech, kde by byl vystaven mechanickému namáhání, popřípadě poškození a kde by byla znemožněna jeho kontrola či údržba. Na začátku odběrného plynového zařízení musí být instalován hlavní uzávěr umístěný na trvale přístupném a větratelném místě a musí být viditelně trvale označen. Potrubí se v některých případech ukládá do ochranné trubky (chráničky), a jiné.

Kudy do domu

Podle současných předpisů musí být přípojky elektrického proudu, vody a plynu včetně měřidel umístěny před vchodem na pozemek tak, aby případné vypnutí i odečet byly možné i za nepřítomnosti majitele stavení. Vodoměr spolu s uzavíracím hlavním ventilem se instaluje do malé šachty chráněné před promrznutím, plynoměr s uzávěrem plynu a elektroměr s hlavním jističem do předpisových skříní. Všechny tyto měřicí přístroje musí být úředně odzkoušeny a opatřeny očíslovanou plombou. I přesto, že jsou umístěny na pozemku majitele stavení (respektive na jeho hranicích), zůstávají majetkem příslušných institucí.

Inženýrské sítě