Dlažba HOLLAND jak ji neznáte

Určitě jste se již někdy setkali se standardní a v podstatě „notoricky známou“ dlažbou HOLLAND, která se používá na dláždění chodníků, parkovacích míst, cestiček okolo rodinných domů a dalších zpevněných ploch. Společnost PRESBETON objevila skrytý potenciál této dlažby a pomocí speciální povrchové úpravy, tzv. rumplováním, oživila tuto v podstatě zcela obyčejnou dlažbu.

 

Technologie zpracování dává dlažbě originální vzhled

 

Při rumplování jsou plochy a hrany záměrně otlučeny a svým vzhledem tedy imitují staré dlažební kameny. V rumplovaném provedení působí tato dlažba velice ušlechtilým dojmem, které ještě podtrhují vybrané barevnosti – přírodní barva a colormixy Arktis, Kalahari a Festival. Dlažba HOLLAND s rumplovaným povrchem se vyrábí ve dvou formátech – 200 x 100 mm a 200 x 200 mm. Obdélníkové a čtvercové kameny lze spolu vzájemně kombinovat do zajímavých skladebností nebo lze pracovat jenom s jedním formátem.

 

Holland rumplovaný colormix

 

„Nová tvář“ této dlažby umožňuje využití všude tam, kde vynikne její přirozený vzhled – v okolí rodinných domů, v zahradách, parcích aj. Svým vzhledem je také předurčena na zpevněné plochy v historických částech měst a obcí. Vyrábí se ve výšce 60 mm, a je tedy vhodná pro lehký a středně náročný provoz, tzn. občasný pojezd osobními automobily.

Ve výrobním programu společnosti PRESBETON je více výrobků s rumplovaným povrchem, které lze spolu vzájemně kombinovat, např. místo standardních obrubníků lze použít Rumplovaný krajový kámen nebo pro výstavbu plotů či zídek se hodí rumplované zdicí kameny CRASH BLOCK. Všechny zmiňované výrobky jsou opatřeny impregnací proti znečištění a pronikání vody.

Více informací se dozvíte na stránkách  www.presbeton.cz.

 

 

POKLÁDKA TVAROVANÉ DLAŽBY

Pokládku dlažby doporučujeme svěřit profesionální realizační firmě, která disponuje potřebným vybavením a zkušenostmi pro zhotovení kvalitního podloží a vlastní pokládky dlažby. Tyto práce nabízí i Stavební závod PRESBETON Nova, s.r.o.

 

Holland rumplovaný colormix

Výběr dlažby
Základními parametry pro výběr druhu dlažby jsou zejména způsob užívání a intenzita zatížení plánované plochy. Významnou roli hraje rovněž charakter podloží. Betonové dlažby v tloušťkách 33-50 mm (plošné dlažby do 60 mm) jsou určeny pro pochůzné plochy jako jsou pěší a nemotoristické komunikace ve městech, odpočinkové plochy v městských zónách, přístupové chodníky k rodinným domům a jejich okolí, terasy, balkony, okolí bazénů, pochůzné střechy, zahradní plochy a podobně. Dlažby v tloušťkách do 50 mm (plošné dlažby do 60 mm) lze použít pro pojízdný způsob užívání a pro vyšší zatížení pouze za předpokladu uzpůsobení podkladních vrstev tomuto účelu, což ve většině případů vyžaduje provedení ŽB podkladní desky, která tak přebírá nosnou funkci.

Pro plochy pochůzné a plochy zatížené lehkým provozem osobních automobilů jsou určeny dlažby v tloušťkách 60-70 mm. Jedná se zejména o použití na komunikacích s málo intezivním provozem osobních aut, příjezdové komunikace k rodinným domům, ale i chodníky a další komunikace pro pěší.

Pro plochy s intenzivním provozem středního zatížení jsou určeny dlažby tloušťky 80 mm (parkoviště, zastávky, obecní komunikace, apod.), pro plochy s intenzivním a těžkým provozem pak dlažby tloušťky 100 mm (např. nakládací místa kamionové dopravy).

 

Holland rumplovaný přírodní

Podkladní a kladecí vrstvy
Kvalita provedení těchto vrstev zásadním způsobem ovlivňuje výslednou kvalitu dlážděného krytu. Skladbu jednotlivých podkladních vrstev je nutno navrhovat v závislosti na geologických poměrech konkrétního místa a předpokládaném zatížení, které bude na výslednou plochu působit. Vyspádovanou zemní pláň a jednotlivé podkladní vrstvy je potřeba z hlediska dlouhodobé správné funkčnosti dlažebního krytu dostatečně zhutnit, v opačném případě může dojít k významnému dotváření těchto vrstev při užívání plochy a vzniku značných deformací a nerovností. Tloušťka vrstvy pro hutnění by něměla překročit 150 mm. Jako materiál pro podkladní vrstvy se zpravidla používají kamenné drtě frakcí 8-16, 11-22, 16-32, 0-32 a 32-63 mm (případně kombinace s betonovým recyklovaným kamenivem příslušné frakce). Pro samotnou kladecí ložnou vrstvu je nejvhodnější kamenná drť frakce 4-8 mm, případně frakce 2-5 mm, která se rozprostře pomocí profilové trubky sloužící jako vodítko (meziprostor po vyjmutí těchto pomocných trubek se vyplní kamennou drtí a stáhne se latí). Hotová kladecí vrstva se nesmí zhutňovat, ani se do ní nesmí vstupovat a chodit po ní. Doporučujeme připravit jen tak velkou plochu kladecího lože, na kterou se za pracovní směnu stihne položit dlažba. V rámci přípravy plochy pro pokládku je nutné provést její ohraničení obrubníky po obvodu, které zajistí stabilitu dlážděné plochy proti vodorovnému posunu. Pokud je to možné, je vhodné při osazování obrubníků vycházet ze skladebných modulů dané dlažby a pro krajní řadu kamenů u obrubníků využít krajové nebo poloviční kameny, čímž odpadá nebo se redukuje nutnost dořezávání či štípání dlažebních kamenů a desek.

 

Holland rumplovaný colormix

Pokládka
Při pokládání se začíná v pravoúhlém rohu (kontrola pomocí šňůry), pokud možno od nejnižšího místa plochy. Dlažební kameny a desky se pokládají ve směru od sebe tak, že je možno na ně ihned stoupnout. Dlažby klademe vždy se spárou 3-5 mm. Předejdeme tím tak možnému štípání hran a rohů jak v průběhu pokládky, tak při užívání plochy a po vyplnění spár vhodným separačním materiálem je umožněno pružné chování dlažebního krytu a správný přenost zatěžovacích sil. Dbáme na rovnoměrné linie spár a kontrolujeme vydlážděný úsek minimálně každé 2 až 3 metry pomocí šňůry nebo latě. Nedoporučujeme pokládat dlažby po ucelených vrstvách z jedné palety, ale pokud možno z více palet a vrstev najednou. Předejde se tak tvorbě barevných shluků, hnízd a přechodů a výsledná konstrukce bude působit přirozeným dojmem. Nepokládejte kameny s viditelnými vadami. Velmi důležité je spádování plochy min. 2% v příčném a min. 0,5 % v podélném směru, které zajistí odvodnění plochy tak, že zabudované výrobky nebudou nikde dlouhodobě pod vlivem vysoké vlhkosti. Ta může způsobovat výrazné změny v odstínu barvy výrobků a rovněž přispívat ke vzniku intenzivních výkvětů. Dlažební kameny je třeba pokládat na výšku přibližně o 5 až 10 mm výše, než je konečná výška plochy, protože finálním zhutněním dojde k poklesu kladecí vrstvy.

 

Spáry a spárování dlažby
Betonové dlažby klademe se spárou 3-5 mm, která se zcela vyplní spárovacím pískem frakce 0-2 mm (nejlépe čistým křemičitým pískem, který neobsahuje jílové podíly). Spárování se u dlažebních kamenů provádí před konečnou vibrací plochy. Po odmetení přebytečného zásypového písku se plocha obousměrně zhutní a následně se provede dosypání spár a dospárování plochy. Doporučujeme míru vyplnění spár zkontrolovat i několik týdnů po provedení pokládky a případné dodatečné úbytky spárovacího písku doplnit. U plošné dlažby se spárování provádí po pokládce dlažebních desek a jejich stabilizaci poklepem gumovou palicí. Spárování je vhodné provádět za sucha. Velmi důležitá je kvalita zásypového písku, protože jemné jílovité a hlinité, příp. železité částice mohou vést ke znečištění povrchu dlažby jak ve fázi spárování, tak v průběhu užívání plochy. Jemné hlinité podíly navíc podporují růst plevelů. V případě použití praného křemičitého písku je možné jej na ploše cca 2 až 3 týdny ponechat. Nekvalitní a znečištěný spárovací materiál může však v případě delšího setrvání na vydlážděné ploše, zejména za mokra, způsobit značné znečištění plochy, které může být velmi obtížně odstranitelné.

V případě pokládky plošné dlažby do maltového lože nebo stavebního lepidla na železobetonovou desku lze v případě požadavku na tzv. „čistou a bezprašnou“ spáru použít ke spárování flexibilní a mrazuvzdorné spárovací tmely. Při tomto způsobu pokládky je však nutno pamatovat na plošnou dilataci. Při spárování tmelem je třeba dbát na to, aby nedošlo k zaschnutí spárovací hmoty na povrchu dlažby mimo spáru, zbytky spárovací hmoty jsou velmi špatně odstranitelné. Při spárování povrch ihned začišťujeme. K aplikaci tmelu do spár lze velmi dobře použít již prázdné obaly od silikonových tmelů apod., které plníme spárovací hmotou a tuto pomocí aplikační pistole vtlačujeme do spár. Tímto pracovním postupem lze znečištění povrchu dlažby značně minimalizovat.

 

Holland přírodní kámen

Stabilizace a srovnání dlažebních kamenů vibrováním
Před vibrováním se plocha nejdříve důkladně očistí od spárovacího písku. Vhodnou hutnicí deskou se zavibrují dlažební kameny jedenkrát v podélném a jedenkrát v příčném směru. U barevných dlažeb, profilovaných dlažebních kamenů nebo u dlažebních kamenů bez fazety, je bezpodmínečně nutné použít hutnící desku s hladícím přípravkem (gumovým nástavcem). Vibrování je nutné provádět vždy za sucha a v suchém stavu. Následně se celá dlážděná plocha ještě jednou důkladně zasype spárovacím materiálem. Plochu srovnanou vibrováním se spárami vyplněnými zásypovým pískem je možno ihned používat. Tento postup lze použít i u dlažebních desek od tlouštěk 80 mm.

 

Důležité
Případný výskyt vápenných výkvětů je přirozeným projevem zrání betonu a během užívání plochy za předpokladu správně provedeného podloží a odvodnění plochy zpravidla do několika měsíců ustoupí.

Vzhledem k čistě přírodnímu původu základních vstupních surovin pro výrobu betonového zboží, zejm. kameniva, se mohou na dlažbách a jiných betonových výrobcích vyskytnout lokální železité výkvěty, které nejsou vadou výrobku a vzhledem ke svému původu nemohou být důvodem k reklamaci výrobku.

Odlišnost odstínu barvy a rozdílné nasákavosti souvisí s celou řadou faktorů, které vstupují do procesu výroby betonového zboží a nelze je nikdy zcela vyloučit. Počínaje vstupními surovinami, které jsou charakteristické svojí přirozenou přírodní variabilitou, přes další faktory spojené se specifiky technologie vlastní výroby a v neposlední řadě také klimatickými podmínkami při zrání betonových výrobků. Výše uvedené okolnosti nemají negativní vliv na deklarované vlastnosti výrobků.

 

Doporučení pro zákazníky
Ze zkušeností vyplývá, že je z hlediska rizika znečištění povrchu dlažeb, nevhodné provádět pokládku dlažeb před kompletním dokončením všech činností u nových staveb. Veškeré stavební práce, nátěry, montáže všech technických a okrasných prvků je tak vhodné ukončit před plánovaným dlážděním. Doporučujeme také předem provést základní hrubé zahradnické práce (dovoz zeminy, úprava terénu, instalace bazénu nebo jezírka, osvětlení a zavlažování atd.), výsadbu rostlin nebo pokládku travního koberce. Po dlažbě zpravidla nelze bez následného znečištění převážet stavební materiál, pojíždět vozidly, chodit v pracovní obuvi, odkládat obaly od stavebních materiálů, barev, vozit zeminu a mulčovací kůru atd. Všechny tyto činnosti znamenají pro povrch betonu možné zbytečné, často i trvalé znečištění, kterému lze předejít. Při dodržení těchto pravidel bude vydlážděná plocha splňovat požadavky nejen na užitné vlastnosti, ale i na estetický vzhled.

 

Pokládka dlažeb v provedení COLORMIX
Při pokládce těchto provedení dlažeb, které sestávají z několika barev, je třeba vždy odebírat jednotlivé dlažební kameny z více palet a více vrstev současně a rovněž střídat místa odběru z jednotlivých palet. Tím se docílí správného barevného promíchání a efektních kontrastních přechodů dlažebních kamenů. Při postupném odebírání dlažebních kamenů za sebou, tak jak jsou uloženy na paletách, mohou vznikat nežádoucí barevná hnízda, která jsou patrná až po ukončení pokládky. Tento postup doporučujeme dodržovat rovněž u pokládky jednobarevných dlažeb, kdy se tak eliminují odlišnosti barevného odstínu, kterým se nelze ve výrobě vyvarovat. Výsledná plocha potom působí přirozeným dojmem bez znatelných přechodů či shluků jednotlivých barev a odstínů.

Barevný efekt dlažeb v provedení Colormix vynikne až s dokončenou celkovou plochou, kdy je dosaženo výsledného efektu a nelze tak posuzovat pouze jednotlivé kameny nebo vrstvy. Použitou technologií výroby dlažeb v provedení Colormix vzniká originální barevná kombinace a tudíž se nemusí shodovat s jinými již realizovanými plochami. Dlažby v tomto barevném provedení lze z hlediska výsledného barevnostního dojmu uspokojivě vytvořit z minimálního počtu alespoň tří palet. Je potřeba si rovněž uvědomit, že v rámci dlažeb v provedení Colormix, kdy se jedná vždy o mix několika barev se rovněž vyskytují i dlažební kameny jednobarevné, což je běžně a přirozené a nejedná se o vadu barevného provedení. Coloromixové provedení dlažby tedy neznamená, že každý dlažední kámen obsahuje všechny barvy použité pro daný colormix.

 

PŘÍKLADY POKLÁDEK DLAŽEBNÍCH KAMENŮ TVAROVANÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY:

 

Pochůzná plocha
1. 40-60 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4-8 mm (2-5 mm)
3. 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8-16, 11-22, 16-32  mm (případně směs)
4. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 MPa)

Plocha s občasným pojezdem vozidel do 3,5 t
1. 60-80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4-8 mm (2-5 mm)
3. 250 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11-22, 16-32, 0-32    mm (případně směs)
4. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 – 45 MPa)

 

 

 


 

 


Plocha s pojezdem vozidel do 3,5 t
1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4-8 mm (2-5 mm)
3. 150-200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11-22, 16-32, 0-32    mm (případně směs)
4.  150-200 mm – ochranná vrstva – kamenná drť 0-32 mm (betonový recyklát 8-63 mm)
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

 

 

 

 


 

 

 

Plocha s pojezdem vozidel nad 3,5 t
1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4-8 mm
3. 200-250 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11-22, 16-32, 32-63    mm (případně směs)
4.  200-250 mm – ochranná vrstva – kamenná drť 0-32 mm, 32-63 mm (případně směs, betonový recyklát 8-63 mm)
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

 

 

 

 


 

 

 

Plocha s těžkým provozem
1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 50 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4-8 mm
3. 100-200 mm – ŽB deska
4. 200-250 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11-22, 16-32, 32-63  mm (případně směs)
5.  200-250 mm – ochranná vrstva – kamenná drť 0-32 mm, 32-63 mm (případně směs, betonový recyklát 8-63 mm)
6. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT A FOTO: PRESBETON

 

 

 

Dlažba HOLLAND jak ji neznáte